Správa: Som zamestnaná od 2. 9. 2021, so skúšobnou dobou 3 mesiace. V septembri som bola 7 dní na PN, v októbri na karanténnej OČR 12 dní, v novembri opäť na PN 6 dní a od 13. 12. som na OČR. O koľko sa mi predĺži skúšobná doba? Môže mi dať zamestnávateľ výpoveď, ak som počas skúšobnej doby na OČR? Skúšobná doba sa mi predĺži o tieto prekážky? A je vôbec OČR prekážkou na strane zamestnanca?

Odpoveď: Podľa § 141  Zákonníka práce  PN a OČR sú prekážkami v práci na strane zamestnanca ( ide o tzv. dôležité osobné prekážky v práci).  Za normálnych okolností ( keď nie je vyhlásená mimoriadna situácia alebo núdzový stav) sa doba ošetrovania člena rodiny (OČR) podľa Zákonníka práce, na rozdiel od doby PN-ky, nepovažuje za ochrannú dobu, počas ktorej by zamestnanec nemohol dostať výpoveď, tzn., že na zamestnanca na OČR sa za normálnych okolností nevzťahuje zákaz výpovede. Počas doby ošetrovania člena rodiny je teda možné dať zamestnancovi výpoveď, za predpokladu, že tomu nebránia iné zákonné dôvody, na ktoré sa vzťahuje zákaz výpovede (napr. ak zamestnankyňa na OČR je súčasne osamelou zamestnankyňou, ktorá sa stará o dieťa mladšie ako tri roky, vzťahuje sa na ňu zákaz výpovede v ochrannej dobe).

Novela Zákonníka práce ale ustanovila, že zamestnanec, ktorý má dôležitú osobnú prekážku v práci z dôvodu osobného alebo celodenného ošetrovania chorého člena rodiny sa na účely zákazu výpovede (§ 64) posudzuje ako zamestnanec, ktorý je uznaný dočasne za práceneschopného. To znamená, že v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní nemôže zamestnávateľ dať zamestnancovi na OČR výpoveď, pretože tento zamestnanec je v tzv. ochrannej dobe, kedy sa na neho vzťahuje zákaz výpovede. Ale môže mu byť daná výpoveď z organizačných dôvodov. Podľa § 45 ods. 2 ZP,  ak zamestnanec počas dohodnutej skúšobnej doby neodpracoval pre prekážku v práci na jeho strane (v jej prípade PN, OČR) celú pracovnú zmenu, skúšobná doba sa predlžuje o jeden deň. Pokiaľ  neuplynie skúšobná doba, tak pracovný pomer  môže zamestnávateľ ukončiť formou  „skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe“ (§ 72 ZP). Na tento spôsob ukončenia pracovného pomeru sa nevzťahuje zvýšená zákonná ochrana.

Ak ide o tehotnú ženou, matku do konca deviateho mesiaca po pôrode a dojčiacu ženou môže tak zamestnávateľ urobiť len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s jej tehotenstvom alebo materstvom, a musí to náležite písomne odôvodniť, inak je skončenie pracovného pomeru neplatné.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk