Zákonník práce, zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene o doplnení niektorých zákonov

Môže zamestnávateľ znížiť osobné ohodnotenie z dôvodu nenavýšenia mzdových prostriedkov v rozpočte?

V prípade, ak sa platové pomery zamestnanca spravujú zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene o doplnení niektorých zákonov, je potrebné vychádzať pri posúdení problematiky osobného ohodnotenia z ust. § 10 zák. č. 553/2003 Z.z. v platnom znení, v zmysle ktorého osobný príplatok možno zamestnancovi priznať na ocenenie mimoriadnych schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie prác nad rámec pracovných povinností, a to až do sumy zodpovedajúcej stanovenému limitu. O priznaní osobného príplatku, jeho zvýšení, znížení alebo odobratí rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Dňom 1.1.2020 nadobudla účinnosť novela zák. č. 553/2003 Z.z., ktorá v ust. § 10 ods. 5 výslovne upravila povinnosť zamestnávateľa vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku. V prípade, ak by zníženiu osobného príplatku nepredchádzalo prerokovanie v zmysle citovaného ustanovenia, bolo by možné považovať takéto konanie zamestnávateľa za konanie v rozpore s pracovnoprávnou legislatívou. Do účinnosti predmetnej novely, t.j. do 31.12.2019 povinnosť prerokovať zníženie alebo odobratie osobného príplatku so zástupcami zamestnancov zamestnávateľ nemal.

V tejto súvislosti zároveň uvádzame, že osobný príplatok má fakultatívnu povahu a nie je naň právny nárok, teda zamestnanec si ho nemôže nárokovať automaticky. Jeho priznanie je naviazané na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov alebo za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností. V praxi sa osobný príplatok považuje za nástroj zamestnávateľa na ocenenie práce zamestnanca. O priznaní osobného príplatku rozhoduje zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Vedúci zamestnanec by mal preto písomne navrhnúť priznanie príplatku napríklad za vykonávanie práce nad rámec pracovných povinností. Taktiež rozhodnutie o znížení alebo úplnom odobratí osobného príplatku by malo byť na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca. Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh. Zákon č. 553/2003 Z.z. v platnom znení výslovne neukladá zamestnávateľovi povinnosť písomne odôvodniť odobratie osobného ohodnotenia zamestnávateľovi. Aj napriek tomu zastávame názor, že by odobratie osobného ohodnotenia malo byť dôvodné, teda mal by existovať preukázateľný dôvod na odobratie osobného ohodnotenia.

Nenašli ste žiadnu odpoveď? Nenašli ste informácie, ktoré ste hľadali? Opýtajte sa našich právnych KCO expertov TU.

Späť na úvodnú stránku "Často kladené otázky KCO"


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk