Digitálna ekonomika nemá budúcnosť bez sociálneho rozmeru

Stretnutia predstaviteľov odborov z krajín Vyšehradskej štvorky sú vždy zaujímavé nielen svojim zameraním, ale najmä plné podnetov na diskusiu. Témou pražskej V4, ktorá sa konala aj za účasti tajomníčky Európskej odborovej konfederácie EOK Esther Lynch, bol EURÓPSKY PILIER SOCIÁLNYCH PRÁV.

Pozícia zástupcov zamestnancov zo strednej Európy je jasná: sociálne práva musia byť záväzné vo všetkých krajinách EÚ. Rastúca nerovnosť rozdelenia vyprodukovaného bohatstva medzi mzdy a zisky je principiálnou otázkou sociálnej spravodlivosti a jedinou akceptovateľnou podmienkou sociálneho trhového hospodárstva. Zároveň táto nerovnosť predstavuje aj ekonomický problém – brzdí udržateľný rast a negatívne ovplyvňuje štrukturálny deficit.

Z pohľadu Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky je výsledok rok a pol trvajúcej diskusie úplne nedostatočný a neuspokojivý. Namiesto toho, aby sociálna Európa bola pripravená pre veľké výzvy našej doby – ako sú digitalizácia, globalizácia a demografické zmeny – s iniciatívami na posilnenie sociálnych práv komisia poskytla iba 20 nezáväzných práv a zásad, ktoré má už dnes väčšina členských krajín garantovaných vlastnou ústavou a inými právnymi normami na národnej úrovni.

Jozef Kollár, prezident KOZ SR: „Z pohľadu odborov ostala Európska komisia aj naďalej dlžná presvedčivej odpovede, ako by európska politika mala výrazne, resp. zásadným spôsobom prispieť k zlepšeniu životných a pracovných podmienok ľudí.“

Sociálni partneri a sociálne partnerstvo sa síce v dokumente opakovane spomínajú, ale vôbec nie je riešené ich legitímne spolurozhodovanie. Európa, ktorá dáva veľké sociálno-spoločenské sľuby, ale ich nenapĺňa, je na „najlepšej ceste“ stratiť dôveru ľudí navždy!

Štvrtá priemyselná revolúcia je aj v kontexte európskeho piliera sociálnych práv pre odbory jednou zo zásadných výziev tohto storočia. Totiž iba od hospodárskeho modelu sociálne trhovej ekonomiky je možné očakávať trvalo kultivovaný sociálny kapitál. Treba si uvedomiť, že digitálna ekonomika nemá budúcnosť bez odborov a sociálneho rozmeru. Počas V4 stretnutia na túto tému s predstaviteľmi odborových centrál z Vyšehradskej skupiny diskutoval uznávaný americký novinár, spisovateľ a profesor Steven Hill