Prvá vzdelávacia aktivita NP CSD II. – Kežmarské Žľaby

Vo Vzdelávacom a regeneračnom centre, s. r. o., Kežmarské Žľaby sa dňa 18. septembra 2017 začala séria vzdelávacích aktivít Národného projektu Centrum sociálneho dialógu II realizovaná riešiteľským tímom Centra pre vzdelávanie, ktoré je zamerané na prehĺbenie praktických skúseností a zručností formou vzdelávacích aktivít pre členov odborových zväzov Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky.

Počas troch dní sa traja lektori venovali dvom oblastiam.

Sedemnásť účastníkov sa od prof. PhDr. Moniky Čambálikovej, CSc. v časti Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie v prvý deň dozvedelo základy z histórie sociálneho dialógu a o sociálnom dialógu v dokumentoch medzinárodných organizácií a Európskej únie. Program pokračoval prednáškami dvojice Mgr. Petra Gubišová a PaedDr. Marek Kmeť o psychologických aspektoch komunikácie a o efektívnej komunikácii a vyjednávaní ako forme sociálneho dialógu, a to aj v nasledujúci deň. Počas neho nasledovali ešte prednášky o sociálnom dialógu v Slovenskej republike a o kolektívnom vyjednávaní. Kolektívne vyjednávanie si účastníci mali možnosť vyskúšať v modelových situáciách v rámci tematických workshopov v posledný deň.

Na základe podrobného vyhodnotenia jednotlivých anonymných dotazníkov môžeme skonštatovať, že po odbornej a organizačnej  stránke a z hľadiska prospešnosti pre účastníkov bol kurz vyhodnotený ako úspešný a pre účastníkov prospešný. Čo sa týka lektorského zastúpenia, účastníci vysoko ocenili odbornosť, profesionalitu a ľudský prístup lektorov. Viacerí účastníci vyzdvihli užitočnosť uvedeného spôsobu vzdelávania a vyjadrili potrebu častejšieho opakovania. Účastníci, zástupcovia výrobného sektora a zástupcovia nevýrobného sektora, skonštatovali, že sa dozvedeli aj nové veci práve z oblasti sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania, ktoré priamo v praxi riešia výrobné podniky a ktoré naopak,  verejná a štátna sféra rieši inak, napr. kolektívne zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej a štátnej sfére. Počas vzdelávania bola teoretická zložka vo vzťahu k praktickej, zážitkovej forme v pomere 30 % ku 70 %. Tento fakt vyplynul aj zo spätnej väzby a účastníci vzdelávania ho vysoko ocenili. I napriek niektorým malým organizačným pripomienkam môžeme konštatovať, že vzdelávanie prebehlo úspešne aj z toho dôvodu, že mnohí účastníci cítia potrebu ďalšieho vzdelávania sa a zlepšovania svojich kompetencií v danej oblasti.

Súčasne so spomínanou vzdelávacou aktivitou prebiehala aj aktivita s názvom Prevencia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktorú zastrešovali Mgr. Peter Rampašek a Ing. Vladimír Kmec. V nej sa šestnásť účastníkov zaoberalo Zákonníkom práce, Zákonom o inšpekcii práce, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a v neposlednom rade  Zákonom o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ako aj vyhláškami súvisiacimi s BOZP a požiadavkami na bezpečnosť technických zariadení.

Na základe podrobného vyhodnotenia jednotlivých anonymných dotazníkov môžeme opäť skonštatovať, že po odbornej a organizačnej stránke a z hľadiska prospešnosti pre účastníkov bol kurz vyhodnotený ako úspešný a pre účastníkov prospešný.

Pokiaľ ide o lektorské zastúpenie, účastníci vysoko ocenili odbornosť, profesionalitu a ľudský prístup lektorov. Viacerí účastníci vyzdvihli užitočnosť uvedeného spôsobu vzdelávania a vyjadrili potrebu častejšieho opakovania. Pre samotných organizátorov to bola výzva vzhľadom na rôznorodosť prístupu odborových zväzov k problematike vzdelávania v oblasti BOZP a tiež z pohľadu priorít v rámci BOZP, s ktorými sa jednotlivé zväzy stretávajú. Účastníci, zástupcovia výrobného sektora a zástupcovia nevýrobného sektora, skonštatovali, že sa dozvedeli aj nové veci práve z oblasti BOZP, ktoré priamo v praxi riešia výrobné podniky a na druhej strane, ktoré rieši verejná a štátna sféra. Ocenili to s tým, že ich uvedené poznatky vzájomne veľmi obohatili.

Vzdelávacie aktivity navštívili v prvý deň pracovníci Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí sa na nich nakrátko zúčastnili  a mali možnosť pozhovárať sa s ich účastníkmi aj organizátormi. Ako sa na mieste vyjadrili, počas ich kontroly nenašli žiadne pochybenia.

Najbližšia vzdelávacia aktivita na dané témy sa bude konať v novembri roku 2017.