Odborári chcú ambiciózny európsky pilier sociálnych práv

Vynikajúcim príkladom spolupráce nadácie Friedrich-Ebert-Stiftung v oblasti podpory diskusie o aktuálnych otázkach týkajúcich sa nielen Európskej únie, ale aj Slovenskej republiky s cieľom napomôcť, aby sa odbory stali silným a spoločensky uznávaným aktérom v tejto diskusii, bola konferencia, ktorú zorganizoval Odborový zväz drevo, lesy, voda len vďaka účinnej podpore a pomoci Friedrich-Ebert-Stiftung.

V tomto konkrétnom prípade zareagovali Odborový zväz drevo, lesy, voda (OZ DLV) a Friedrich-Ebert-Stiftung na aktuálnu výzvu súčasnosti, ktorou je diskusia o význame a podobe Európskeho piliera sociálnych práv (EPSP). Spoločne zorganizovali medzinárodnú konferenciu na tému „Výzvy odborových a zamestnávateľských zväzov v lesníckom a drevospracujúcom priemysle v kontexte Európskeho piliera sociálnych práv“, ktorá sa konala v dňoch 8. – 10. novembra 2017 v Bratislave. Zástupcovia odborov zo Slovenska, z Českej republiky, Chorvátska a Maďarska intenzívne diskutovali o potrebe sociálnejšej Európy a najmä o tom, aby predstavitelia vlád schválili počas sociálneho samitu v Göteborgu vybudovanie účinného EPSP.

Predsedníčka OZ DLV JUDr. Vlasta Szabová, PhD., uviedla: Úlohou odborových zväzov je vyzývať národné vlády na podporu silného a ambiciózneho Európskeho piliera sociálnych práv. Odborári chcú získať podporu, aby sa sociálne práva stali skutočnosťou.“

Rešpektujúc princípy sociálneho dialógu a v snahe zvýrazniť jeho význam v kontexte tak významného projektu, akým má byť konečná podoba a následná realizácia EPSP, OZ DLV pozval aj zástupcov zamestnávateľských zväzov a združení zo Slovenska, z Českej republiky, Chorvátska a Maďarska, ktorí pozvanie prijali a intenzívne o tejto problematike diskutovali.

Hlavným cieľom odborových zväzov je presadzovanie „lepšej Európy pre pracujúcich ľudí“. Podľa odborárov je desať základných bodov, ktoré sú nevyhnutné pri zavedení EPSP. Patria medzi ne aktívna podpora zo strany všetkých orgánov EÚ, lepšia hospodárska politika EÚ, každoročné sociálne a hospodárske odporúčania a posilnenie kolektívneho vyjednávania. V oblasti kolektívneho vyjednávania je potrebné zahrnúť realizáciu Európskych dohôd o sociálnych partneroch. Veľmi dôležité body pri zavedení tohto piliera sú aj urýchlené prijatie legislatívnych návrhov týkajúcich sa rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom, zavedenie rovnakej odmeny za rovnakú prácu na tom istom mieste, spravodlivé pracovné podmienky a dodržiavanie princípov rodovej rovnosti.

Na konferencii vystúpil aj prezident KOZ SR Jozef Kollár, ktorý uviedol: Pracujúci ľudia už nemôžu dlhšie čakať. Je najvyšší čas prestať debatovať, treba prejsť ku skutkom a začať pracovať. Európsky pilier sociálnych práv potrebuje podporu zo strany národných vlád členských štátov EÚ. Potrebujeme, aby sa EÚ a jej členské štáty ohradili voči reakciám zo strany zamestnávateľov a jasne podporili pilier a navrhovaný balík legislatívnych opatrení.”

V rámci piliera je stanovených 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré sú rozdelené do 3 kategórií:

  • rovnosť príležitostí a prístup na trh práce,
  • dynamické trhy práce a spravodlivé pracovné podmienky,
  • verejná podpora/sociálna ochrana a začleňovanie.

Európa potrebuje Európsky pilier sociálnych práv, ktorý znamená viac ako len pekné slová. Potrebujeme taký pilier, ktorý riadne rešpektuje odborové zväzy a prináša skutočné zlepšenia, ktoré môžu ľudia vidieť a pocítiť. Preto je potrebné zamerať sa na dosiahnutie primárneho cieľa, a teda presunúť sa od slov ku konkrétnym akciám pre sociálny pokrok a sociálnu spravodlivosť.