Slávnostný podpis kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa v štátnej a verejnej službe na rok 2018

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018 a Kolektívna zmluva vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2018 boli 7. decembra 2017 slávnostne podpísané v Zrkadlovej sále Úradu vlády SR. Signatármi kolektívnych zmlúv sú splnomocnení zástupcovia zamestnávateľov, reprezentovaní vládou SR, Združením miest a obcí Slovenska a predstaviteľmi samosprávnych krajov, a zástupcovia zamestnancov, reprezentovaní Konfederáciou odborových zväzov SR a Nezávislými kresťanskými odbormi Slovenska.

Navýšenie platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme bude predstavovať 4,8 % od 1. januára 2018. Nárast platových taríf sa dotýka všetkých zamestnancov vo verejnej správe okrem pedagogických, odborných zamestnancov a učiteľov VŠ, , ktorým boli platy navýšené o 6 % od 1. septembra 2017. Z toho dôvodu predseda OZPŠaV kolektívnu zmluvu pre rok 2018 nepodpísal.

Zároveň sa zástupcovia zamestnávateľov v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre verejnú službu zaviazali najneskôr do 30.3.2018 predložiť zástupcom zamestnancov návrh zmeny úpravy stupníc platových taríf uvedených v zákone o odmeňovaní. Podpísané KZVS zachovávajú platné sociálne benefity – dĺžka pracovného času či dovolenky, odchodné, výška príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a celkový prídel do sociálneho fondu.

Ako zhodnotila hlavná vyjednávačka za zástupcov zamestnancov Monika Uhlerová, „slovenskej ekonomike sa v súčasnosti darí a prenáša sa to aj do tvorby pracovných miest a poklesu nezamestnanosti.“ „Podpísanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre štátnu a verejnú správu pre rok 2018 má veľký význam, keďže štát ako najväčší zamestnávateľ v krajine musí ísť príkladom ostatným zamestnávateľom pri zvyšovaní miezd a zlepšovaní pracovných podmienok zamestnancov. Je potrebné aj týmto spôsobom deklarovať, že štát si svojich zamestnancov váži a uvedomuje si, že bez ich obetavej práce by nemohol napĺňať svoje základné funkcie. Spokojní, adekvátne ohodnotení a motivovaní zamestnanci verejného sektora sú jedným z nosných pilierov štátu,“ dodala viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Kompletné znenia oboch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa budú onedlho zverejnené na našej webovej stránke.