Urobme všetko pre to, aby si mladí ľudia našli po skončení školy adekvátne zamestnanie

Ročne prichádza na trh práce zhruba 30-tisíc absolventov stredných škôl, avšak až 63% z nich nenastupuje na pracovné pozície, pre ktoré získali kvalifikáciu počas štúdia a odbornej prípravy. Pri vysokoškolákoch je to 57% absolventov, ktorí taktiež pracujú v iných profesiách, než na ktoré sa pripravovali. Mnoho mladých dokonca končí v evidencii nezamestnaných na úradoch práce. Na konci minulého roka tvorili najviac nezamestnaných absolventov tí, ktorí ukončili úplné stredné odborné vzdelanie, a to až 45 %. Takmer 24 % tvorili v tejto kategórii absolventi s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci so spoločnosťou Trexima zorganizovalo 15. februára 2018 úvodnú konferenciu k Národnému projektu „Prognózy vývoja na trhu práce v SR II“, na ktorej zástupcovia štátu, zamestnávateľov, zamestnancov a široká odborná verejnosť hľadali riešenia zosúladenia vzdelávania a prípravy pre trh práce s aktuálnymi a očakávanými budúcimi požiadavkami zamestnávateľov. Je potrebné zamerať sa na to, aby si mladí ľudia po škole ľahšie našli adekvátne zamestnanie a nemuseli sa rekvalifikovať. Vďaka prognózam a spolupráci všetkých zainteresovaných strán bude možné nastaviť systém tak, aby absolventi nekončili na úradoch práce ako nezamestnaní a zamestnávatelia nemali problém zohnať kvalifikovanú pracovnú silu.

Záštitu nad konferenciou prevzal predseda vlády SR Robert Fico, ktorý zdôraznil fakt, že štruktúra odborného školstva musí zodpovedať potrebám zamestnávateľov. „Musíme uvažovať, či netreba scentralizovať riadenie stredného odborného školstva, lebo prax ukazuje, že nožnice medzi potrebami trhu práce a ponukou vzdelávacieho systému sa naďalej dramaticky otvárajú,“ povedal predseda vlády.

Aj podľa ministra práce Jána Richtera je potrebné zmeniť skutočnosť, že vyššie územné celky (VÚC) v školstve nie vždy reagovali na potreby trhu práce.  „VÚC budú musieť ďaleko viac sledovať podmienky na trhu práce, prognózy a podľa toho voliť jednotlivé učebné odbory,“ priblížil minister cieľ pripravovaného zákona o odbornom vzdelávaní s tým, že systém na báze dobrovoľnosti sa neosvedčil.

V rámci tlačovej konferencie, ale aj panelovej diskusie, v ktorej vystúpili zástupcovia Ústredia PSVR, MŠVVŠ SR, RÚZ, AZZZ SR a ZMOS, prezident Konfederácie odborových zväzov SR Jozef Kollár zdôraznil potrebu duálneho vzdelávania a zvyšovanie digitálnych zručností a kompetencií zamestnancov ako nevyhnutnej súčasti celoživotného vzdelávania a budúceho sveta práce.

„Nastavenie systému vzdelávania a výchova vhodných absolventov je záležitosťou niekoľkých rokov v závislosti od pracovnej pozície. Preto je efektívne, popri prognózach nedostatkových pracovných pozícií a tvorbe vzdelávacích procesov, využívať práve existujúce pracovné kapacity s dlhoročnou praxou. Starší ľudia môžu efektívne vychovávať a vzdelávať absolventov a zabezpečiť plynulý prechod a zapracovanie na danej pracovnej pozícií.“ (Jozef Kollár)

Štátna tajomníčka ministerstva školstva Oľga Nachtmannová zdôraznila dôležitosť spolupráce oboch rezortov práve pri tvorbe zákone o odbornom vzdelávaní. „Pevne veríme, že sa dostane do parlamentu v termínoch, aby vstúpil do platnosti od 1. septembra 2018,“ spresnila.