Stretnutie prezidentov odborových centrál z krajín Vyšehradskej štvorky

Na svojom pravidelnom stretnutí (tento rok 10. – 11. mája 2018) sa lídri odborových centrál krajín V4 – KOZ SR, ČMKOS, ÉSZT, Liga Szakszervezetek, MASZSZ, Munkástanácsok, SZEF, Fórum, OPZZ, Solidarnosc, stretli tentoraz v Budapešti so zástupcami Európskej odborovej konfederácie a Nadácie Friedricha Eberta.

Predstavitelia odborových centrál sa zaoberali hospodárskou, sociálnou a zamestnaneckou situáciou krajín V4 s osobitným dôrazom na otázky trhu práce a mzdy. Prezident KOZ SR Jozef Kollár zdôraznil potrebu konkrétnych krokov na udržanie pracovnej sily v ich krajinách a na odstránenie významných mzdových rozdielov.

Odbory zdôrazňujú, že existuje možnosť znížiť rozdiely v odmeňovaní medzi východom a západom na základe realistického hodnotenia a reálnej výkonnosti národných ekonomík. Privítali, že aj ročný prieskum rastu v roku 2018 (AGS) zdôrazňuje význam zvyšovania reálnych príjmov a znižovania nerovností.

Mzdy by za žiadnych okolností nemali byť vylúčené z koordinácie fungovania jednotného trhu EÚ a koordinácie sociálnej politiky.

Európsky pilier sociálnych práv

V implementačnej fáze piliera odbory očakávajú zásadné opatrenia národných vlád a európskych inštitúcií na základe balíka o zamestnanosti. Odbory považujú zásadu č. 6, ktorá hovorí o tom, že „zamestnanci majú právo na spravodlivú mzdu, ktorá zabezpečuje slušnú životnú úroveň“, za cieľ v snahe o to, aby minimálna mzda dosiahla 60% priemerného zárobku v národnom hospodárstve vo všetkých krajinách V4.

Mzdy v súkromnom a verejnom sektore musia byť harmonizované s cieľom zabezpečiť kvalitné verejné služby. Mzdová erózia je príčinou emigrácie najlepšie vzdelaných mladých ľudí. Tá na jednej strane spôsobuje únik mozgov, na druhej strane je považovaná za sociálny dumping.

Európska aliancia pre konvergenciu smerom k vyšším mzdám

Centrály odborových zväzov krajín V4 podporujú iniciatívu EOK pri zavádzaní Európskej aliancie pre konvergenciu smerom k vyšším mzdám, sledujúc cieľ dosiahnutia prospechu zo spravodlivého rozdelenia príjmov a bohatstva vyprodukovaného v Európe a dobiehania zaostávajúcich krajín za vyspelými krajinami EÚ.

Týmto by sa dal dosiahnuť prísľub jednotného trhu a menovej únie, rovnako to môže viesť aj k utlmeniu nástupu populizmu krajnej pravice. Odborári považujú za dôležité, aby sa organizácie zamestnávateľov, vlády a medzinárodné spoločnosti pridali k tejto koalícii s vecnými opatreniami. Odborári z krajín V4 sú pripravení zapojiť sa do zmysluplného sociálneho dialógu a tripartitného partnerstva a vyzvať svojich partnerov na tento účel.

Odborové centrály krajín V4 iniciujú rokovania vo svojich krajinách s cieľom implementovať Európsky pilier sociálnych práv do praxe. Z tohto dôvodu považujú odborové organizácie za nevyhnutné, aby sa prijali konkrétne opatrenia na presadzovanie demokratických podmienok vo svete práce a na realizáciu sociálnych práv, ako aj na zabezpečenie dobre fungujúcich pracovných vzťahov. Efektívne fungovanie sociálneho dialógu, tripartizmu a kolektívneho vyjednávania sú pre to základným predpokladom.