Tatrabanka ignoruje nielen odbory, ale aj nález inšpektorátu práce

Najlepší idú za nami – vo vzťahu banky k zamestnancom a odborom to neplatí

Jedným zo základných práv občanov, resp. zamestnancov je právo slobodne sa združovať a zakladať odborové organizácie. Postavenie, činnosť a právomoci odborových organizácií u zamestnávateľa upravuje najmä Zákonník práce a zákon o kolektívnom vyjednávaní. Napriek tomu Tatrabanka a.s. dlhodobo bránila vzniku odborovej organizácie. Všetky pokusy o založenie odborov boli neúspešné z dôvodu vytváraného nátlaku na zamestnancov, ktorí sa tejto iniciatívy ujali. Títo zamestnanci to buď vzdali, alebo pracovný pomer v Tatra banke, a.s. skončili. Porušenie Zákonníka práce vo vzťahu k odborovej organizácii konštatovala aj inšpekcia práce.

V roku 2017 sa nakoniec Odborovému zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva podarilo v Tatrabanke a.s. založiť základnú odborovú organizáciu. Svoj vznik a zoznam členov odborového orgánu oznámila zamestnávateľovi dňa 8.4.2017, čím si splnila povinnosť zakotvenú v ustanovení § 230 ods. 1 Zákonníka práce (ZP). Napriek oficiálnemu oznámeniu o založení a začatí činnosti, zamestnávateľ ústami najvyšších predstaviteľov zavádzal zamestnancov tvrdením o jej neexistencii.

Zamestnávateľ naďalej pokračoval vo vytváraní nátlaku, tentokrát sa však zameral na spochybňovanie jej legitímnosti. Dialo sa tak nielen v komunikácii s predsedníčkou odborovej organizácie, ale aj smerom k odborovému zväzu, a to účelovým výkladom stanov odborového zväzu. „Bez akéhokoľvek právneho základu a v rozpore so súčasným právnym stavom, vyžadoval doklady a pokúšal sa kontrolovať zriadenie a súlad vzniku základnej organizácie s legislatívou, kontrolovať jej registráciu v odborovom zväze. V rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov pokračoval v nátlaku na členov odborového orgánu v záujme zistenia údajov o členoch odborovej organizácie,“ uviedol predseda Odborovému zväzu pracovníkov peňažníctva a poisťovníctva Svetozár Michálek.

Tatrabanka rovnako nereagovala na podnet na spoločné stretnutie a ďalšiu spoluprácu. Odmietla vytvoriť podmienky na činnosť odborovej organizácie v zmysle § 240 ZP a dlhodobo neplní povinnosti voči odborovej organizácii v súvislosti s poskytovaním informácií, prerokovaním, prerokovaním vopred, dohodou s príslušným odborovým orgánom, či kolektívnym vyjednávaním. Návrh kolektívnej zmluvy predloženej zamestnávateľovi v súlade s ustanovením § 8 zákona č. 2/1991 Zb. Zákon o kolektívnom vyjednávaní ostal bez odozvy v stanovenej 30 dňovej lehote a bez poskytnutia predpísanej súčinnosti.

Preto sa základná odborová organizácia rozhodla obrátiť na inšpektorát práce vo veci nedodržiavania platnej legislatívy a ochrany práv a záujmov zamestnancov. Inšpekcia práce konštatovala porušenie ZP vo vzťahu k odborovej organizácii a v novembri 2017 uložila zistené nedostatky odstrániť, čo sa však doposiaľ nestalo. Tatrabanka a.s. nález inšpektorátu práce odmietla akceptovať a ignorovala aj výzvu odborovej organizácie na úpravu svojho konania v jeho zmysle.

Z hľadiska ochrany pri výpovedi alebo okamžitom skončení pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa platí, že výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov, inak sú výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru neplatné. Táto povinnosť platí voči všetkým zamestnancom zamestnávateľa, nielen tým, ktorí sú členmi odborovej organizácie. „Tatrabanka však prepúšťa ľudí bez vopred prerokovania s odbormi, čím hrubo porušuje Zákonník práce, ide o desiatky prípadov. A dne už bývalí zamestnanci ani nevedia , že v banke existujú odbory,“ ozrejmil nezákonný postup Tatrabanky predseda odborového zväzu Michálek.

„Denne sme prostredníctvom médií zahlcovaní informáciami o modernej banke, za ktorou idú ľudia, o pokrokových inovatívnych riešeniach, ktoré menia náš svet. Škoda len, že rovnaké princípy a riešenia banka neuplatňuje vo vzťahu k zamestnancom, odborom a dodržiavaniu s tým súvisiacej legislatívy,“ dodal na margo konania Tatrabanky Svetozár Michálek a pokračoval: „Odmietnutie rešpektovania výsledku inšpekcie práce v kontexte s písomným vyjadrením Tatra banky, a.s., že bude rešpektovať len rozhodnutie súdu, možno považovať za vrchol arogancie a pocitu nedotknuteľnosti.