Návrh výšky minimálnej mzdy pre rok 2019 dosahuje úroveň, ktorá je doporučeným štandardom v krajinách EÚ

Minimálna mzda je základným nástrojom zvyšovania miezd v národnom hospodárstve. Jej výška určuje minimálnu hodnotu práce, ktorú je povinný zamestnávateľ zaplatiť zamestnancovi za odpracovaný čas.

Zvyšovanie minimálnej mzdy sa prostredníctvom minimálnych mzdových nárokov prenáša aj do odmeňovania prác s vyšším stupňom náročnosti. Týmto zabezpečuje spravodlivé minimálne nároky na odmeňovanie zamestnancov v porovnateľnom postavení bez ohľadu na vek, pohlavie, zamestnávateľa, pracovnú pozíciu, región a pod.

Keďže sa v nasledujúcom období očakáva pozitívny vývoj makroekonomických ukazovateľov a najmä by malo dôjsť k  nárastu cien, najmä potravín, navrhujeme zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019 v sume 635 €, čo predstavuje percentuálne zvýšenie na úrovni 32,3 %. Toto zvýšenie zabezpečí plnenie odporúčania Európskeho výboru sociálnych práv. Tento návrh minimálnej mzdy je teda suma vo výške 60 % predpokladanej priemernej mzdy v národnom hospodárstve na rok 2019.

Navrhujeme zvýšenie minimálnej mzdy na rok 2019 v sume 635 €, čo predstavuje 60 % predpokladanej priemernej mzdy v národnom hospodárstve na rok 2019.

Minimálna mzda a jej výška sú predmetom neustálych diskusií. Najmä zo strany zamestnávateľov predstavuje náklad, ktorý sa každým rokom zvyšuje. Na minimálnu mzdu však nemožno nahliadať len cez faktor nákladovosti pre zamestnávateľov. Dôležitejšie je to, čo prináša. A tým je zvyšovanie príjmov ľudí, vymanenie sa z pasce chudoby, zvyšovanie spotreby domácností, ale aj možnosť tvoriť úspory na nepriaznivé časy. Celkový efekt zvyšovania životnej úrovne vďaka minimálnej mzde nie je zanedbateľný vzhľadom na nízku príjmovú úroveň na Slovensku a snahu približovať sa vyspelým ekonomikám Európy.

KOZ SR zaslala svoj návrh na zvýšenie minimálnej mzdy pre rok 2019 svojim sociálnym partnerom – zamestnávateľským organizáciám RÚZ, AZZZ SR a ZMOS.

ZVÝŠENIE MINIMÁLNEJ MZDY POZITÍVNE OVPLYVNÍ VÄČŠINU ZAMESTNANCOV

TAKMER 57 % ZAMESTNANCOV PRACUJÚCICH ZA MINIMÁLNU MZDU SÚ ŽENY

NÁVRH MINIMÁLNEJ MZDY VO VÝŠKE 635 € NIE JE HALUCINÁCIOU

KAM PÔJDU ZISKY ZAMESTNÁVATEĽOV V ROKU 2019?

JE ČAS ZRÝCHLIŤ!

NÁVRH VÝŠKY MINIMÁLNEJ MZDY PRE ROK 2019 DOSAHUJE ÚROVEŇ, KTORÁ JE DOPORUČENÝM ŠTANDARDOM V KRAJINÁCH EÚ

KOMENTÁR VICEPREZIDENTKY KOZ SR V DNEŠNEJ PRAVDE

SKOK SMEROM NA ZÁPAD

AKÁ BY MALA BYŤ MINIMÁLNA MZDA NA ROK 2019 PODĽA VÁS?