Odborári podporujú aktívne starnutie a medzigeneračný prístup

Vo svetle krízy a úsporných opatrení vzniklo v posledných rokoch viacero iniciatív zameraných na spojenie práv a záujmov mladých a starších ľudí. Reformy trhu práce a dôchodkových systémov, revízia sociálnej politiky a škrty v sociálnych, vzdelávacích a iných rozpočtoch, vyžadované tzv. trojkou, boli v niektorých krajinách zavedené jednostranne bez konzultácie so sociálnymi partnermi. Cieľom týchto krokov bolo poskytnúť väčšiu ochranu pre tzv. insiderov a dôchodcov a nezameriavali sa na tzv. outsiderov, t. j. mladých ľudí, ženy, starších ľudí a ľudí s neistým zamestnaním.

Odborári si uvedomujú, že je potrebné prijať potrebné opatrenia, či už na národnej úrovni, na úrovni sektorov alebo podnikov, aby mali starší zamestnanci lepšie postavenie na trhu práce a zostávali na ňom až do zákonného dôchodkového veku. Zároveň je potrebné zaistiť, aby sa zjednodušil medzigeneračný prechod v kontexte vysokej miery nezamestnanosti mladých ľudí.

Preto Konfederácia odborových zväzov SR v spolupráci s ETUI a švédskou konfederáciu TCO zorganizovali odborný seminár na tému „Medzigeneračná solidarita a aktívne starnutie“, ktorý sa uskutočnil 23. až 25. mája 2018 v Bruseli.

Počas seminára účastníci z 8 krajín Európskej únie analyzovali rámcovú dohodu sociálnych partnerov o medzigeneračnej solidarite a aktívnom starnutí.

Cieľom seminára bolo monitorovať situáciu na trhu práce týkajúcu sa mladých a starších zamestnancov v Európe a analyzovať medzigeneračnú solidaritu a koncepciu aktívneho starnutia.

„Mnohé štúdie preukázali, že súčasné opatrenia často v konečnom dôsledku ohrozujú práva mladých, ale aj starších a penzistov a priviedli veľké množstvo ľudí k životu v neistých podmienkach, na okraj trhu práce a spoločnosti.“ (Ingrid Vrkočová, predsedníčka OZ Justície v SR účastníčka seminára)

Rámcová dohoda je založená na princípe, podľa ktorého si zabezpečenie aktívneho starnutia a medzigeneračného prístupu vyžaduje spoločný záväzok na strane zamestnávateľov, zamestnancov a ich zástupcov.

Dohoda predstavuje prínos sociálnych partnerov v prospech už existujúcich politík (vrátane legislatívy zameranej na boj proti diskriminácii) a postupov EÚ na podporu aktívneho starnutia a medzigeneračného prístupu. Jej cieľom je rozvíjať a zdokonaľovať existujúce opatrenia a prístupy, ktoré sú zavedené v rôznych kontextoch v celej Európe. Predstavuje nástroje a opatrenia, na ktoré by mali sociálni partneri, ale aj personalisti prihliadať v kontexte demografickej situácie v danom štáte a situácie na pracovnom trhu a v súlade s vnútroštátnymi procesmi a postupmi v oblasti riadenia a práce.

Opatrenia, ktoré je nutné prijať v zmysle rámcovej dohody, by mali byť zamerané na výrazné zlepšenie schopnosti pracovníkov každého veku zotrvať na pracovnom trhu, udržať si zdravie a aktivitu až do zákonného dôchodkového veku. Posilniť by sa mala aj kultúra zodpovednosti, angažovanosti, rešpektu a dôstojnosti na všetkých pracovných pozíciách a pracoviskách, pričom sa všetci pracovníci, bez ohľadu na vek, považujú za dôležitých.

„Musíme hájiť záujmy mladých ľudí a  starších zamestnancov každého veku vo všetkých aspektoch sociálneho dialógu, predovšetkým v prebiehajúcich rokovaniach o uzavretí rámcovej dohody medzi európskymi sociálnymi partnermi o aktívnom starnutí a medzigeneračnom prístupe“. (Miroslav Mayer, zástupca mladých ECHOZ, účastník seminára)

Odborári si uvedomujú, že úspešné riešenie problémov vyplývajúcich z demografických zmien nezávisí len od ich konania. Orgány EÚ a verejné orgány jednotlivých štátov, ako aj ďalší aktéri, majú zodpovednosť zabezpečiť, aby existoval rámec, ktorý podnecuje a podporuje aktívne starnutie a medzigeneračný prístup.

Fotogaléria