Dohoda o znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2019 a 2020

Naši kolektívni vyjednávači sa 21.júna 2018 dohodli so štátom a samosprávou na znení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2019 a 2020.

Zároveň boli ukončené rokovania týkajúce sa zmeny systému odmeňovania niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Tieto tzv. tabuľky sa zvýšia v priemere o 10%, stupnica platových taríf sa začína sumou 520 € (vládou prezentovaný návrh minimálnej mzdy vlády SR od 1. 1. 2019). Od tejto sumy sú narátavané s percentuálnym navýšením platové triedy, ktorých je 11 (pôvodne 14), platové stupne, ktorých je 14 (pôvodne 12), a započítateľnosť rokov praxe nad 40 (pôvodne nad 32).

Dochádza tak k zlúčeniu týchto troch tarifných tabuliek:

  • ZÁKL.ST. – základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
  • OS.ST. – osobitná stupnica platových taríf vybraných skupín zamestnancov,
  • ZDR.ST – osobitná stupnica platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov (výskumní a vývojoví zamestnanci prechádzajú od 1. 1. 2019 do osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl).

Tieto tri tabuľky sú zlúčené do jednej, ku ktorej bude upravovaný katalóg pracovných činností.

Dohodnutá a legislatívne schválená úprava sa následne premietne do kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejných zamestnancov. Vyjednávači dohodli zvýšenie platových taríf aj pre zamestnancov nedotknutých touto zmenou (učitelia vysokých škôl, pedagogickí a odborní zamestnanci, výskumní a vývojoví zamestnanci, ktorí idú podľa samostatných tabuliek ) a pre štátnych zamestnancov o 10% od 1.1.2019.

Zároveň KOZ SR dohodla zvýšenie platových taríf všetkých skupín verejných a štátnych zamestnancov o 10% aj od 1.1.2020 (vychádzajúc pritom z úpravy dosiahnutej pre rok 2019). Umožní to zmena zákona o kolektívnom vyjednávaní (ktorú, predpokladáme, že schváli Národná rada SR v septembri tohto roka) umožňujúca uzavrieť predmetné kolektívne zmluvy vyššieho stupňa na dva roky.

Všetky tzv. benefity (ako dovolenka nad rámec zákonníka práce, odchodné, odstupné a pod.) boli dohodnuté v rovnakom rozsahu ako pre tento rok.