Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (5.11.2018)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme niekoľko pre nás najdôležitejších.

Tripartita sa zaoberala návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. Ten navrhuje ústavné zakotvenie nároku zamestnancov na minimálnu mzdu, výkon primeraného hmotného zabezpečenia v starobe prostredníctvom priebežne financovaného dôchodkového systému a systému starobného dôchodkového sporenia, vekového stropu 64 rokov pre vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe a nárok na zníženie maximálneho dôchodkového veku rodičom za starostlivosť a východu detí. Týmto materiálom sa už nebude zaoberať vláda SR, ale pripomienky sociálnych partnerov budú delegované priamo predkladateľom návrhu v NR SR.

V medzirezortnom pripomienkovom konaní KOZ SR podporila tento návrh a požadovala doplnenie predloženého návrhu o zohľadnenie počtu vychovaných detí znížením stanoveného maximálneho dôchodkového veku. Ústavné zakotvenie práva na minimálnu mzdu pre zamestnancov považuje KOZ SR za veľmi významný inštitút zaručujúci zamestnancom minimálnu hranicu pri stanovení odmeny za vykonanú prácu aj do budúcnosti. Rozšírenie Ústavou zaručených istôt primeraného hmotného zabezpečenia v starobe o zakotvenie obidvoch dôchodkových systémov do Ústavy Slovenskej republiky poskytne občanom spoľahlivú ochranu pri vytváraní dôchodkových nárokov a ich realizácii. KOZ SR mimoriadne pozitívne hodnotí návrh na Ústavné zakotvenie maximálneho veku pre vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe.

Svojimi aktivitami odbory jednoznačne vyjadrili požiadavku svojich členov a väčšiny občanov SR na zastropovanie dôchodkového veku. Určenie maximálnej hranice vzniku nároku na dôchodok poskytne občanom právnu istotu, že v súčasnosti uplatňovaný systém priebežného zvyšovania dôchodkového veku neprekročí hranicu únosnosti, najmä z hľadiska zdravotného stavu občanov vo vyššom veku a postupnej straty pracovnej výkonnosti a schopnosti prispôsobovať sa meniacim technologickým a vzdelanostným podmienkam pracovných procesov.

KOZ SR v predloženom návrhu Ústavného zákona osobitne pozitívne hodnotí zohľadnenie počtu vychovaných detí primeraným znížením maximálneho veku pre vznik nároku na starobný dôchodok, ktoré je optimálnym vyjadrením prorodinnej politiky štátu a ohodnotením rodičov za starostlivosť a výchovu detí.

Zamestnávatelia mali k predloženému materiálu rôzne pripomienky.

Vedúci Úradu vlády SR predložil na rokovanie o.i. aj materiál, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov. Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov sa predkladá na základe potreby zosúladiť predmetné nariadenie v súvislosti so zmenou zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

KOZ SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania vzniesla niekoľko zásadných pripomienok, pričom počas rozporových konaní boli rozpory odstránené. Sme presvedčení, že odmeňovanie zamestnancov verejnej správy musí byť motivačné a zásluhové a zmena zákona č. 553/2003 Z. z a následná úprava nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z. je prvým pozitívnym krokom k dosiahnutiu tohto cieľa. KOZ SR v rámci legislatívneho procesu poukázala na niektoré problémové profesie, ktoré by mohli byť negatívne ovplyvnené zmenou odmeňovania.

KOZ SR vyzdvihla profesionálny prístup predstaviteľov Úradu vlády SR počas rokovaní a snahu nájsť konsenzus v požiadavkách

KOZ SR akceptovala navrhované riešenia pripomienok a verí, že sa vyrieši aj otázka školských stravovacích zariadení a ich zamestnancov. Očakávame, že ministerstvo školstva upraví vyhlášku o školskom stravovaní tak, aby mala záväzný charakter a primerane stanoví minimálny počet prevádzkových pracovníkov, čím by sa odstránil problém s narastajúcim pracovným zaťažením dotknutých zamestnancov, aj vzhľadom na ambíciu poskytovať obedy zadarmo. KOZ SR zároveň dúfa, že aplikačná prax preukáže deklarované 10 % zvýšenie platov každého zamestnanca odmeňovaného v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. bez ohľadu na pracovnú pozíciu a zaradenie.

HSR súhlasila s predloženým materiálom bez pripomienok a odporučila ho na ďalšie legislatívne konanie.

Ďalším materiálom, ktorým sa sociálni partneri zaoberali, bol opäť poslanecký návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona o osobitnom odvode obchodných reťazcov. KOZ SR je presvedčená, že tento návrh zákona bude mať značný dopad na rast cien potravín, a tým poškodí spotrebiteľov a najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Návrh zákona môže totiž niektorým obchodným reťazcom, ktoré vykazujú nižšiu úroveň zisku, spôsobiť pozastavenie plánovaných investícií, resp. v horšom prípade ich ekonomickú likvidáciu, čo bude mať v konečnom dôsledku dopad aj na zamestnanosť v obchodnom sektore. Osobitný odvod, ktorý nebude platiť celoplošne na všetky obchodné subjekty, ale len pre vybranú skupinu obchodníkov, vytvára nerovné podmienky a javí známky diskriminácie. Z uvedených dôvodov vidíme riziko v negatívnom dopade na sociálny dialóg, najmä na možnosť vyjednať nárast miezd v sektore obchodu. Avšak vzhľadom nato, že návrh zákona je poslaneckým návrhom, ktorý neprešiel štandardným legislatívnym procesom, odporúčame NR SR nepokračovať v rokovaní o návrhu zákona. Sociálni partneri budú sledovať vývoj zákona v legislatívnom procese.

Minister práce predložil informáciu k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Hlavným cieľom návrhu zákona je najmä zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie SR za účelom zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily, prostredníctvom týchto legislatívnych návrhov:

 • zmena periodicity aktualizácie zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily z ročnej na štvrťročnú,
 • úprava podporných dokladov predkladaných k žiadosti, a to najmä dokladov o dosiahnutom vzdelaní a dokladov týkajúcich sa dočasného pridelenia,
 • skrátenie lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie,
 • rozšírenie možností vstupu štátnych príslušníkov tretích krajín na trh práce cez agentúry dočasného zamestnávania v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily,
 • zavedenie povinnosti zamestnávateľov nahlasovať voľné pracovné miesta,
 • zjednotenie dĺžky preverovaného obdobia neporušenia zákazu nelegálneho zamestnávania na účely zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín,
 • odstránenie duplicít pri informačných povinnostiach zamestnávateľa pri zamestnávaní štátnych príslušníkov tretích krajín,
 • skrátenie lehôt pre posudzovanie žiadosti o udelenie prechodného pobytu na účel zamestnania z 90 na 30 dní v prípade zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, alebo ak ide o zamestnancov technologických centier,
 • prehodnotenie počtu podporných dokladov k žiadosti o udelenie prechodného pobytu,
 • zavedenie nových povinností niektorým inštitúciám s cieľom uľahčiť priebeh konania o pobyte,
 • zmena miestnej príslušnosti na prijatie žiadosti o prechodný pobyt a konanie vo veci.

KOZ SR na rokovaní HSR prezentovala svoje stanovisko, ktoré uplatnila v rámci medzirezortného pripomienkového konania. Dňa 6.11.2018 sa k nim na ministerstve práce koná rozporové konanie.