KOZ SR žiada poslancov o akceptovanie pripomienok k úprave podmienok v zamestnávaní cudzincov

Poslanci Národnej rady SR budú počas nadchádzajúcej schôdze rokovať aj o návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, aj zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. KOZ SR už k samotnej stratégii pracovnej mobility cudzincov predložila pripomienky do medzirezortného pripomienkového konania, no nie všetky boli akceptované.

KOZ SR preto žiada poslancov NR SR, aby do novely zapracovali aj tie pripomienky zástupcov zamestnancov, ktoré by pomohli regulovať migráciu pracovnej sily a tiež umožnili a zlepšili pozíciu odborov v podnikoch, kde sú zamestnaní aj cudzinci.

KOZ SR za základnú podmienku zamestnávania cudzincov považuje regulovanú a v maximálnej možnej miere kontrolovanú migráciu pracovnej sily, ktorá v žiadnom prípade nesmie vyvolávať spoločenské, sociálne a ekonomické napätie.

KOZ SR žiada sprísnenie podmienok pre agentúry dočasného zamestnávania (ADZ) v prípade dočasného prideľovania štátnych príslušníkov tretích krajín, a to najmä stanoviť maximálnu lehotu pre dočasné pridelenie a stanoviť spoločnú a nerozdielnu zodpovednosť užívateľského zamestnávateľa a ADZ za všetky pracovné podmienky pre dočasne pridelených štátnych príslušníkov tretích krajín.

Žiadame, aby bol do novely zákona zapracovaný maximálny podiel zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane agentúrnych zamestnancov u zamestnávateľa na 30 % z celkového počtu zamestnancov, pričom predmetné obmedzenie by platilo generálne. Dôležité je taktiež vypracovanie metodiky tvorby zoznamu zamestnaní s nedostatkom pracovnej sily, a to podzákonnou normou.

Neakceptovanie pripomienok odborov môže viesť k zhoršeniu a oslabeniu sociálneho postavenia zamestnancov a narušeniu sociálneho dialógu, najmä na podnikovej úrovni.

KOZ SR chápe potrebu migrácie pracovnej sily, upozorňujeme však, že musí ísť o riadenú ekonomickú migráciu s dôrazom na zachovanie bezpečnosti SR a práv občanov Slovenskej republiky, ako aj práv cudzincov, a vyjadrujeme zásadný nesúhlas s akýmkoľvek zneužívaním pracovníkov, ich nerovnakým postavením a zaobchádzaním, a sociálnym dumpingom.

KOZ SR zdôrazňuje, že je potrebné eliminovať riziká, ktoré môže spôsobiť prílišná liberalizácia podmienok zamestnávania cudzincov z tretích krajín, tým viac, že pracovný trh požaduje v prevažnej miere nízko kvalifikované, resp. nekvalifikované pracovné pozície.