Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (15.4.2019)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme niekoľko pre nás najdôležitejších.

Minister financií predložil Národný program reforiem Slovenskej republiky 2019, ktorý vychádza z Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016-2020. NPR popisuje štrukturálne opatrenia, ktoré vláda SR plánuje realizovať najmä v najbližších dvoch rokoch od jeho schválenia. Komplexný prístup stanovovania priorít, ktorý okrem HDP berie do úvahy aj ďalšie aspekty kvality života, identifikoval ako najväčšie výzvy slovenského hospodárstva základné školstvo, zdravotníctvo a trh práce. Vzhľadom, že medzirezortné pripomienkové konanie prebiehalo ešte do piatka 12.4.2019 a pripomienky ešte neboli vyhodnotené, KOZ SR predložila totožné pripomienky ako v medzirezortnom pripomienkovom konaní. V súbežnom procese vidíme skôr nezáujem predkladateľa reálne vyhodnotiť pripomienky sociálnych partnerov. KOZ SR predložila k danému NPR 2 zásadné pripomienky týkajúce sa dopravy a 11 obyčajných pripomienok týkajúcich sa problémových oblastí ako školstvo, zdravotníctvo a trh práce, najmä v kontexte digitalizácie. HSR súhlasila s predloženým materiálom s našimi pripomienkami a odporučila ho na ďalšie legislatívne konanie po zapracovaní pripomienok.

Z dielne ministerstva pôdohospodárstva bol predložený „Návrh zákona o lesoch“ (Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Návrh zákona obsahuje úpravy, ktoré vyplynuli z potrieb aplikačnej praxe, požiadaviek vlastníkov, obhospodarovateľov lesov a orgánov štátnej správy. Upravuje podmienky pre administratívne a odborné riadenie programov starostlivosti o lesy v súlade s plnením ekosystémových služieb pre verejnosť. Predložený návrh zákona spresňuje pojmy a postupy pri uplatňovaní zákona a odstraňuje nejasnosti pri jeho aplikácii. Jeho cieľom je najmä úprava vzťahov v oblasti hospodárskych spôsobov pri hospodárení v lese aj s ohľadom na klimatické zmeny, precizuje ochranu lesných pozemkov, významné je prehodnotenie podmienok v procese náhodných ťažieb, ktoré sa sprísňujú v záujme ochrany prírody. Upravuje sa aj oblasť hospodárskej úpravy lesa, najmä proces vyhotovovania programov starostlivosti o les. KOZ SR mala v rámci medzirezortného pripomienkového konania zásadnú pripomienku k § 68c ods. 4, ktorý žiadala vypustiť. Dôvodom je skutočnosť, že všetci dlhoroční zamestnanci, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady stanovené v súčasne platnom zákone, prídu od 1. 1. 2019 o osobitný kvalifikačný predpoklad a možno aj o zamestnanie. Podľa nášho názoru má toto ustanovenie retroaktívny charakter. Na rozporovom konaní v rámci MPK predkladateľ uviedol, že podľa legislatívnych pravidiel nie je možné meniť prechodné ustanovenia. Na základe toho KOZ SR prekvalifikovala svoju pripomienku na obyčajnú.

Minister práce predložil niekoľko návrhov zákonov, ktoré sa týkali poberateľov starobného dôchodku a starobného dôchodkového sporenia, ale aj Informatívnu správu o vyhľadávaní a potieraní nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania za rok 2018. Správu spracoval Národný inšpektorát práce a vychádza z poznatkov, praxe a podkladov orgánov inšpekcie práce, Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny SR a Prezídia policajného zboru.

Tripartita sa nezhodla na troch bodoch rokovania, a to na zastavovaní exekúcií, na registri partnerov verejného obstarávania, ako aj na novele zákona o verejných vodovodoch.