Prvoradá je stabilizácia zamestnanosti a zvýšenie základných miezd na pošte

V tomto mesiaci sa z iniciatívy Odborového zväzu pôšt a logistiky uskutočnilo stretnutie prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR Mariána Magdoška s generálnym riaditeľom Slovenskej pošty, a.s. Petrom Helexom a predsedníčkou Odborového zväzu pôšt a logistiky p. Žofiou Lehotskou.

Cieľom stretnutia bolo rokovanie o zložitej situácii, v ktorej sa Slovenská pošta nachádza, najmä v oblasti zamestnanosti a mzdových podmienok zamestnancov a tiež vysvetlenie dôvodov navrhovanej úpravy poštových taríf vnútroštátneho styku zo strany Odborového zväzu pôšt a logistiky a Slovenskej pošty, a.s. za účelom čiastočného zníženia nepriaznivej situácie v hospodárení SP, a.s., a tým eliminácie tlaku vedenia Slovenskej pošty na znižovanie zamestnanosti.

Na hospodárenie SP, a.s. má veľký vplyv neustále pokračujúci  trend poklesu objemov listových zásielok, čo znamená aj prehlbovanie straty z výnosov univerzálnej služby. Významný negatívny vplyv na pokles výnosov z tejto služby má elektronizácia štátnej správy. Medziročný pokles úradných a doporučených zásielok univerzálnej služby a služieb poštového platobného styku znamenal za rok 2018 výpadok na výnosoch takmer 8 mil. EUR, čo pri zachovaní všetkých kvalitatívnych požiadaviek na univerzálnu službu zvyšuje jednotkové náklady na výkon tejto služby.

Ďalší výrazný vplyv na hospodárenie SP, a.s. majú tiež zvyšujúce sa prevádzkové náklady, či už ide o zvyšujúce sa ceny energií a pohonných hmôt, alebo nárast osobných nákladov v  dôsledku legislatívnych zmien.

Slovenská pošta, a.s. sa snaží prijímať opatrenia, napríklad v spolupráci s orgánmi verejnej moci. Spustila tzv. Centrálne automatizované doručovanie listinných úradných dokumentov (CADLUD), avšak v súčasnosti je miera zapojenia orgánov verejnej moci veľmi nízka.

Výpadok výnosov nedokáže SP, a.s. nahradiť ani výrazným nárastom zásielok z elektronického obchodu (balíky) a zavádzaním nových služieb.

Odborový zväz pôšt a logistiky v nadväznosti na uvedené očakáva, že schválením úpravy cien listových zásielok a poštového platobného styku dôjde k zlepšeniu finančnej situácie na Slovenskej pošte, a.s., čo umožní stabilizáciu zamestnanosti, zvýšenie základných miezd a zachovanie sociálneho zmieru. Preto plne podporuje opatrenie Úradu pre  reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb  na úpravu poštových taríf pre vnútroštátny poštový styk.

Pripravila Žofia Lehotská, predsedníčka Odborového zväzu pôšt a logistiky