Stretnutie členov MMF so zástupcami KOZ SR

V dňoch 6.-17.5.2019 prebieha na Slovensku pravidelná každoročná hodnotiaca misia Medzinárodného menového fondu (MMF) podľa článku IV. Dohody o MMF, ktorej hlavným cieľom je zhodnotenie aktuálneho stavu ekonomického vývoja Slovenskej republiky z makroekonomického a fiškálneho hľadiska, ako aj z hľadiska vládnych štrukturálnych politík a vývoja v rámci súkromného sektora SR. V tejto súvislosti sa dnes členovia misie MMF na čele s Jesmin Rahman stretli s prezidentom KOZ SR Mariánom Magdoškom a viceprezidentkou Monikou Uhlerovou spolu s odbornými zamestnancami kancelárie.

Na stretnutí zástupcov MMF zaujímal najmä pohľad KOZ SR na vývoj trhu práce a zamestnanosti za posledný rok, aplikácia aktívnych opatrení trhu práce a služieb zamestnanosti, ako aj zamestnávanie cudzincov z tretích krajín a možnosti návratu Slovákov zo zahraničia.

Diskutovanými témami boli aj výška minimálnej mzdy, jej vývoj a vplyv na rast miezd v celom hospodárstve (súkromná, verejná aj štátna správa) a jej možné dopady na trh práce, možnosti tvorby nových a udržania už existujúcich pracovných miest. Členov misie zaujímali aj aktuálny systém nášho dôchodkového zabezpečenia a vplyv legislatívnych zmien na stabilizáciu dôchodkového systému vrátane zastropovania veku odchodu do dôchodku.