Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (24.6.2019)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme niekoľko pre nás najdôležitejších. Zároveň treba skonštatovať, že k viacerým bodom z dnešného programu mali sociálni partneri súhlasné stanoviská a tieto materiály boli odporučené na ďalšie legislatívne konanie či zobrané na vedomie.

Súhlasné stanoviská sa týkali aj materiálov predkladaných ministrom práce ako Správa o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2018, Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce v roku 2018 a Vyhodnotenie plnenia Stratégie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a programu jej realizácie v roku 2018.

Prerokovávaná bola Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020, ktorú zobrala KOZ SR na vedomie. Už pri samotnej príprave stratégie sme zdôrazňovali potrebu nadrezortného orgánu, ktorý bude zodpovedný za koordináciu politík a sledovanie protichodných cieľov jednotlivých politík a stratégií, ktoré v súčasnosti presahujú rámec pôsobnosti ministerstva práce a ktorý zabezpečí vecné riešenia s pozitívnym dopadom na zamestnanosť. Ďalej sme zdôrazňovali, že je potrebné zabezpečiť financovanie presahujúce európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF). Opätovne poukazujeme, že z odpočtu plnenia strategických cieľov v jednotlivých oblastiach stratégie vyplýva, že prevažná väčšina opatrení je financovaná práve prostredníctvom EŠIF, čo síce prináša priaznivé výsledky, avšak z dlhodobého hľadiska to nie je udržateľné. Národohospodársky aspekt vo forme daňovo-odvodovej a subvenčnej politiky a parciálny prístup vo forme odvetvových a regionálnych politík na úrovni jednotlivých rezortov nie je postačujúci. Uvedené sa preukazuje v zlepšujúcich sa ukazovateľoch zamestnanosti a nezamestnanosti na národnej úrovni a pretrvávajúcich výrazných regionálnych rozdieloch ekonomického potenciálu. Dosiahnutie stanovených cieľov Európy 2020 na národnej úrovni, avšak pri veľkých regionálnych rozdieloch, vysokej miere dlhodobo nezamestnaných a vysokej miere nezamestnanosti znevýhodnených uchádzačov (mladý, 50+ a pod.) považujeme za nedostačujúce. Viac informácií tu.

Vzhľadom na charakter materiálu, rovnako ako ostatní sociálni partneri, KOZ SR zobrala túto informáciu na vedomie. Veríme však, že vyššie spomenuté pripomienky budú impulzom a inšpiráciou pri tvorbe strategických zmien v oblasti zamestnaneckého prostredia.

Ministerka zdravotníctva predložila Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony. Cieľom návrhu zákona je úprava príslušných ustanovení zameraných na prevenciu a kontrolu prenosných ochorení v Slovenskej republike. Kolektívne zariadenie vytvára podmienky uľahčujúce zavlečenie a šírenie nákazy. Neočkované deti v kolektíve môžu byť prameňom pôvodcu nákazy pre iné deti, ktoré nemôžu byť očkované pre kontraindikáciu alebo sú neimúnne pre neschopnosť organizmu vytvoriť si  ochranu. Z uvedeného dôvodu zákon ustanovuje povinnosť zabezpečiť, aby do predškolského zariadenia bolo prijaté len dieťa, ktoré sa podrobilo povinnému pravidelnému očkovaniu zodpovedajúcemu veku dieťaťa podľa očkovacieho kalendára, alebo má potvrdenie od ošetrujúceho lekára, že je proti nákaze imúnne alebo nemôže byť očkované pre trvalú kontraindikáciu. Uvedené obmedzenie sa však nevzťahuje na plnenie povinnej školskej dochádzky. Vzhľadom na potrebu urýchleného prijatia protiepidemických opatrení príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva v prípade zavlečenia prenosného ochorenia do kolektívu sa zavádza povinnosť pre fyzické osoby – podnikateľov a právnické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenie pre deti a mládež, viesť zoznam osobných údajov potrebných pre tento účel. Zároveň sa návrhom zákona vypúšťa skutková podstata priestupku za nepodrobenie sa povinnému pravidelnému očkovaniu. V rámci medzirezortného pripomienkového konania sme mali viaceré pripomienky, ktoré sa v jeho procese vydiskutovali, zotrvávali sme však na jednej zásadnej pripomienke týkajúcej sa posudkovej činnosti orgánov verejného zdravotníctva, a to ktorých zariadení by sa posudková činnosť týkala. Akceptovali sme prednesené kompromisné riešenie, že tam, kde sa pripravuje strava, nebude stačiť len ohlasovacia povinnosť. HSR materiál odporučila na ďalšie legislatívne konanie.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu predložil Akčný plán digitálnej transformácie Slovenska 2019 – 2022. Akčný plán pokrýva opatrenia, ktoré je možné začať realizovať v krátkodobom časovom horizonte, t. j. od 3-kvartálu 2019 do roku 2022. Ich financovanie je naviazané na programové obdobie 2014 – 2020. Úspešné naplnenie opatrení akčného plánu vyžaduje širokú politickú podporu nad hranicu mandátu súčasnej vlády.

Stratégiu digitálnej transformácie Slovenska 2030 považuje KOZ SR za kľúčovú v súvislosti so zmenami v ekonomike a na trhu práce, ktoré prinesú digitalizácia a robotizácia. Očakávame zmeny v organizácii práce, nutnosť záchrany pracovných miest, respektíve ich transformácie s cieľom udržať rovnováhu medzi zvyšovaním produktivity a efektivity, ktoré sa prenesú do ekonomických ziskov producentov a právami pracovníkov pri práci. Digitalizácia nemôže byť prostriedkom na to, aby sa zamestnávatelia a vláda zbavovali zodpovednosti, preto je dôležité nastaviť také politiky, ktoré zabezpečia spravodlivý prechod k digitalizácii.

Našim cieľom je, aby digitalizácia priniesla okrem zvyšovania produktivity aj jednoduchšiu prácu pre zamestnancov so zachovaným prepojením zamestnanca a zamestnávateľa a aby zabezpečila dôstojnú prácu, teda aby sa posilnili tvorba pracovných miest, práva pri práci, sociálna ochranu a sociálny dialóg s rodovou rovnosťou ako prierezovým cieľom. Z tohto dôvodu za kľúčové považujeme opatrenie – Vypracovanie štúdie vplyvov digitálnej transformácie a odporúčaní na národnej úrovni v oblasti zamestnanosti, kvalifikácií a foriem práce – Práca 4.0, pri ktorom očakávame aktívne zapojenie sociálnych partnerov.

KOZ SR podporuje opatrenia navrhnuté v akčnom pláne a oceňuje zapojenie sociálnych partnerov (sociálnoekonomických partnerov a sektorových rád) do ich napĺňania. Negatívne vnímame redukciu navrhovaných opatrení, najmä vynechanie opatrenia Preskúmanie možnosti riešenia zdanenia v údajovom hospodárstve. Analyzovanie finančných tokov v digitálnom prostredí a zistenie možností ich zdaňovania považujeme za nevyhnutné v boji s daňovými únikmi a pre zabezpečenie férovej konkurencieschopnosti. Sociálni partneri zobrali predložený materiál na vedomie.