Z rokovania Výkonného výboru EOK v Bruseli

Predstavitelia odborov z celej Európy, ktorí sa 21. až 23. októbra 2019 zišli v Bruseli na zasadnutí Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie (EOK), sa na svojom stretnutí zamerali najmä na podporu kolektívneho vyjednávania a zabezpečenie dodržiavania práv zamestnancov na spravodlivé odmeňovanie. Konfederáciu odborových zväzov SR zastupoval a reprezentoval prezident Marián Magdoško.

Napriek zlepšeniu hospodárskej výkonnosti, rekordnému počtu zamestnaných ľudí a rastúcej produktivite mnohí zamestnanci v Európe nepociťujú konvergenciu miezd a kvality životov medzi východnou a západnou Európou.

Hlavným nástrojom na riešenie týchto nerovností je kolektívne vyjednávanie, najmä kolektívne vyjednávanie na sektorovej úrovni. V mnohých členských štátoch EÚ je stále odopieraná možnosť zamestnancov organizovať sa a kolektívne vyjednávať.

V tejto súvislosti EOK víta skutočnosť, že zvolená predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen uviedla, že  „počas prvých sto dní môjho mandátu navrhnem právny nástroj, ktorý zabezpečí, aby každý pracovník v našej Únii mal primeranú minimálnu mzdu. To by malo umožniť dôstojný život bez ohľadu na to, kde pracujú. Minimálne mzdy by sa mali stanovovať podľa vnútroštátnych tradícií prostredníctvom kolektívnych zmlúv alebo právnych ustanovení. “

EOK nalieha na Európsku komisiu, aby splnila tento záväzok a predložila návrh, ktorý prinesie dvojitý cieľ: podporovanie kolektívneho vyjednávania a zvyšovanie zákonných minimálnych miezd. Bez kolektívneho vyjednávania neexistuje cesta k hospodárskej spravodlivosti, bez nej nie je spravodlivá práca a neexistuje sociálne trhové hospodárstvo, ak pracovníci nie sú oprávnení vyjednávať o ich spravodlivom podiele. Práva kolektívneho vyjednávania budú viac stimulovať hospodársky rast a znižovať nerovnosť. Jasné, spravodlivé minimálne mzdy je možné vytvárať iba na trhoch práce s energickým kolektívnym vyjednávaním.

EOK zdôrazňuje, že je potrebné, aby Komisia podnikla kroky na podporu kolektívneho vyjednávania a stanovenia smernice, ktorá musí priniesť zvýšenie minimálnych miezd a zároveň zabezpečiť, aby členské štáty mohli vyjednávať podľa svojich vlastných tradícií a pri plnom rešpektovaní spoločného postavenia sociálnych partnerov.

Prezident KOZ SR Marian Magdoško počas plenárneho zasadnutia výkonného výboru EOK uviedol, že Slovenská republika ako prvá schválila mechanizmus určovania minimálnej mzdy, ktorý zabezpečí, že minimálna mzda na Slovensku bude predstavovať 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Zákonom sa ponechala možnosť sociálnym partnerom vyjednávať o výške minimálnej mzdy, čím sa neoslabuje úloha sociálnych partnerov ani sociálny dialóg.

Nasledovné upresnil na stretnutí s Lucom Visentinim, generálnym tajomníkom EOK:  „Pokiaľ sa sociálni partneri nedohodnú na navýšení minimálnej mzdy na ďalší rok, aktivuje sa automatický mechanizmus, ktorý určí minimálnu mzdu na nasledujúci rok minimálne vo výške 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve za predchádzajúci rok. Prakticky, ak sa v roku 2020 sociálni partneri nedohodnú na výške minimálnej mzdy na rok 2021, určí sa automaticky ako 60 % priemernej mzdy v národnom hospodárstve v roku 2019. Ak priemerná mzda v roku 2019 bude 1 088 €, minimálna mzda na rok 2021 bude 653 €, čo bude nárast oproti minimálnej mzde stanovenej na rok 2020 o 73 €. KOZ SR išla pri stanovení mechanizmu do kompromisu, a to zabezpečiť predvídateľnosť rastu minimálnej mzdy (bude rásť takým tempom ako priemerná mzda v predchádzajúcom roku) a pri porovnaní podielu minimálnej mzdy na priemernej mzde v jednom a tom istom roku, si tento podiel bude udržiavať stálu úroveň odhadujeme okolo 55 %.”

EOK bude aktívne podporovať dosiahnutie spoločného cieľa, ktorým bude EÚ podporovať kolektívne vyjednávanie a minimálne mzdy, ktoré pracovníkom umožnia dôstojný život medzi tvorcami politík na úrovni EÚ.

Počas výkonného výboru EOK v Bruseli lídri odborových centrál prediskutovali a schválili stanoviská k novej stratégii EÚ v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, k smernici o transparentnosti v odmeňovaní žien a mužov, k odborovému konzultačnému balíčku o semestri 2020 a k akčnému plánu odborov na implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv.

Na záver rokovania v Bruseli prezident KOZ SR poskytol rozhovor pre TASR, ktorý nájdete TU.