Rokovalo 6. Plénum Odborového zväzu pôšt a logistiky

V Banskej Bystrici v hoteli Národný dom sa v dňoch 5. – 6. 12.2019 zišli členovia Pléna Odborového zväzu pôšt a logistiky na svojom 6. Rokovaní za účasti generálneho riaditeľa a predsedu predstavenstva Slovenskej pošty, a.s. p. Petra Helexu, prezidenta Konfederácie odborových zväzov SR p. Mariana Magdošku, riaditeľa ľudských zdrojov p. Juraj Donovala a riaditeľa sekcie riadenia podpory prevádzky pobočkovej siete p. Martina Šuteka.

Predsedníčka Odborového zväzu Žofia Lehotská vo svojom vystúpení uviedla, že je koniec roka a preto je čas vyhodnotiť  čo všetko sa funkcionárom  OZ PaL podarilo spoločne dosiahnuť.  Konštatovala, že s vedením slovenskej pošty bolo dohodnuté, že všetky problémy zamestnanosti, starostlivosť o zamestnancov ako aj opatrenia v mzdovej oblasti  vyriešime spoločne , konštruktívne , aby sa vytvorili vhodné podmienky na udržanie sociálneho zmieru a zlepšenia postavenia zamestnancov Slovenskej pošty.

Hromadné prepúšťanie

Zamestnávateľ v roku 2019 oznámil hromadné prepúšťanie. Ťažiskovým dôvodom bolo najmä stratové hospodárenie spoločnosti, ktoré vedenie spoločnosti chcelo zvrátiť a dosiahnuť pozitívny hospodársky výsledok. Na základe uvedeného bol vypracovaný návrh organizačných zmien.

K 1.1.2019 bolo organizačnou zmenou dotknutých 75 zamestnancov z radu manažérskych administratívnych pozícií, oproti navrhovanému počtu 200 zamestnancov.

Skvalitnenie podmienok pre fungovanie regionálnej organizačnej štruktúry pobočkovej siete spočívajúci v optimalizácii sa k 1.7.2019 dotklo 7 zamestnancov z navrhovaných  45.

Návrh zrušiť 46  interných  balíkových doručovateľov,  na základe spoločných rokovaní došlo ku skutočnému  zrušeniu len 5 interných balíkových doručovateľov.

Na všetkých spoločných rokovaniach Odborový zväz považoval za kľúčovú oblasť zamestnanosti, kde požadoval prijať opatrenia na stabilizáciu zamestnancov, zlepšenie ich  pracovných podmienok, zníženie prácnosti na pracoviskách, zníženie fyzickej a psychickej záťaže zamestnancov a zabezpečenie vzájomného zastupovania, zníženie fluktuácie zamestnancov a v neposlednom rade zvýšenie miezd.

Kolektívne vyjednávania

Odborový  zväz v mesiaci jún 2019 vypracoval návrh Dodatku č. 2 k PKZ SP, a.s. na roky 2018-2021, ktorý predložil odborovým  partnerom na odsúhlasenie.  Vyjednaním  Dodatku so  zamestnávateľom a následnou realizáciou k 1.10.2019 došlo k zvýšeniu základných miezd v priemere o 7 % zamestnancom, ktorým  nebola k 1.1.2019 upravená základná mzda.  K zvýšeniu základnej mzdy v priemere o 3 % ostatným zamestnancom a k zvýšeniu mimoriadnej odmeny za zastupovanie zamestnanca neprítomného v práci z 3 Eur na 4 Eurá.

V súčasnej dobe sa dohodlo znenie Dodatku č. 3, ktorým  s účinnosťou od 1. 1. 2020 bola schválená minimálna základná mesačná mzda zamestnanca pri určenom stupni náročnosti v príslušnej tarifnej triede podľa tabuľky. Okrem tohto zvýšenia sa zamestnávateľ dohodol na ďalšom zvýšení základných mesačných miezd k 1. 3. 2020 v priemernej výške 3 %, za predpokladu splnenia plánu hospodárenia za rok 2020. OZ PaL uvažuje koncom I. polroka na základe hospodárskych výsledkov predložiť  Dodatok č. 4 k PKZ  a žiadať ďalšie zvýšenie základných miezd.

Ďalšou aktivitou Odborového zväzu bolo  odoslanie listu predsedovi vlády SR a MDV SR, v ktorom sme žiadali o podporu v schvaľovaní návrhu na zvýšenie poštových taríf vo vnúroštátnom styku od 1.7.2019. Predsedníčka  pri tomto vyzdvihla súčinnosť prezidenta KOZ p. Magdošku.

Zahraničná angažovanosť o  budúcnosť  poštových správ

OZ PaL  je členskou organizáciou svetovej odborovej centrály UNI post&logistics a tiež členom  Európskeho poštového výboru v Bruseli, ktorý  je zameraný na problematiku zmeny poštovej smernice.  4. smernica  o poštových službách uvažuje o zavedení  :

  • Flexibilnej univerzálnej služby ( doručovanie len 3 dni v týždni )
  • Zhoršenie pracovných podmienok ( pracovné zmluvy )
  • Privatizácie poštových správ

Pre eliminovanie vážnych dopadov  navrhovaných zmien v poštových odborový zväz pripravuje medzinárodné stretnutie v mesiaci september 2020 s členskými štátmi krajín V4 a Rumunskom ,Bulharskom a Chorvátskom, z ktorého vyplynie Rezolúcia. Táto  bude mať za následok podporu ľahšieho zvládnutia zložitej situácie a zamedzenie zhoršenia podmienok  zamestnanosti. Preto je nevyhnutná silná členská základňa – silné odbory.

Vystúpenie prezidenta KOZ SR p. Mariána Magdošku

Prezident KOZ SR informoval prítomných o činnosti konfederácie, i úspechoch tohto roka, ako je napríklad schválenie ústavného zákona o zastropovaní dôchodkového veku, či zmena zákona o minimálnej mzde atď. Ďalej prezident uviedol : „Intenzívne v tomto predvolebnom období rokujeme aj o možnostiach, ako zlepiť pracovné prostredie vrátane dôstojných mzdových podmienok, ako nastaviť dôchodkový systém a opatrenia aktívneho starnutia, ako zaviesť ambicióznejší a pestrejší daňový mix, ako zabezpečiť nájomné bývanie pre mladé rodiny, ako sa pripraviť na dopady digitalizácie a klimatických zmien, či ako posilniť práva odborov na pracovisku“. „Mzdy sú pre nás absolútnou prioritou. Slovenskí zamestnanci si zaslúžia mzdy, ktoré im zabezpečia dôstojnú životnú úroveň“, dodal.

Príhovor generálneho riaditeľa SP, a.s. p. Petra Helexu

GR, oboznámil vo svojom vystúpení oboznámil prítomných o hospodárení spoločnosti, ktoré je priaznivejšie ako sa plánovalo. Informoval o prebiehajúcej vianočnej prevádzke, o náraste balíkových zásielok na dodaj čo si vyžaduje aj vzájomnú podporu a pomoc ostatných zamestnancov. Uviedol, že SP, a.s. očakáva stratu v hospodárení za rok 2019. Pozitívne sa začínajú prejavovať opatrenia v rámci stratégie Pošta 2020,  ktorá je  zameraná nielen na lepšie hospodárenie spoločnosti ale aj modernizácie služieb pre zákazníkov.

Pošta v dobe elektronizácie služieb očakávala stratu vzhľadom na dlhodobý pokles záujmu o využívaní služieb, pritom je trend zvyšovania nákladov na ich zabezpečenie. Poznamenal, že Slovenskú poštu, a.s. v roku 2020 vidí lepšiu, modernejšiu a efektívnejšiu, nakoľko vedenie nastavuje opatrenia a procesy vďaka ktorým sa neustále zlepšuje. Ponúkame zákazníkom viac moderných služieb a prostredníctvom automatizácie procesov na pobočkách a v logistike znížime vyťaženosť zamestnancov. Vďaka tomuto opatreniu môžeme mať vyššie mzdy, či novšie priestory na pobočkách.

Verí, že postupne urobíme všetky kroky na to, aby sa nám spoločne podarilo naplniť víziu modernej a efektívnej pošty so spokojnými zamestnancami a zákazníkmi.

Vystúpenie riaditeľa ĽZ SP, a.s. p. Juraja Donovala

RLZ uviedol, že vzťahy s odborovými partermi sú korektné a konštruktívny dialóg pomáha k zlepšovaniu podmienok pre zamestnancov SP. V roku 2019 boli zvýšené základné mzdy zamestnancov dva krát, čo znamenalo zvýšenie nákladov v ročnom vyjadrení viac ako 10 mil. eur a priemerné zvýšenie na jedného zamestnanca o 100 eur. spomenul tiež poskytovanie rekreačných poukazov v zmysle platnej legislatívy od 1.1.2019, ktoré využilo viac ako 3 000 zamestnancov. Vyzdvihol dôležitosť duálneho vzdelávania na SP a prípravu nových zamestnancov. Pre školský rok 2019/2020 SP spolupracuje s dvomi strednými školami na príprave budúcich zamestnancov. Vyzval členov pléna a najmä vedúcich zamestnancov, aby boli nápomocní pri adaptácii a výučbe žiakov, ale tiež pri adaptácií novo prijatých zamestnancov tak, aby sa stabilizovala zamestnanosť v problémových regiónoch.

Na záver zasadnutia Pléna OZ PaL predsedníčka Odborového zväzu poďakovala členom Pléne za ich prácu, ktorú vykonávajú v odboroch a popriala príjemné a ničím nerušené prežitie najkrajších sviatkov v kruhu ich blízkych, veľa lásky pokoja spokojnosti a pozitívnej energie, ktorá ich bude sprevádzať v roku 2020.