Z Rady predsedov OZ KOZ SR

Dnes sa v Bratislave konala Rada predsedov odborových zväzov Konfederácie odborových zväzov SR. Na svojom pravidelnom rokovaní sa predsedovia odborových zväzov okrem aktuálnej činnosti KOZ SR zaoberali aj aplikáciou zákona o e-Governmente a povinnosťou aktivácie eschránky z pohľadu právnickej osoby v praxi. Svoju pozornosť upriamili na Návrh opatrení pre zabezpečenie konkurencieschopného podnikateľského prostredia automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete z dielne Ministerstva hospodárstva SR, ktorý bol predložený do medzirezortného pripomienkového konania. Minister hospodárstva SR má totiž ambíciu predložiť tento iniciatívny materiál na rokovanie vlády SR.

Navrhnuté opatrenia v predloženom materiáli (5 opatrení zo 6) cielia na podporu podnikateľského prostredia ako celku a len jedno je zamerané vyslovene na automobilový priemysel, preto nevidíme dôvod, aby boli prijímané samostatne, ale sú skôr predmetom Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky.

Napríklad návrh riešiť dopady minimálnej mzdy, ako referenčnej veličiny, za účelom jej odpojenia, ako základu pre zvyšovanie celkových mzdových nákladov zamestnávateľov bolo zo strany KOZ SR niekoľkokrát v priebehu roka 2019 odmietnuté a KOZ SR zásadne trvala na jeho vypustení aj v návrhu 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030, pričom tejto pripomienke samotné Ministerstvo hospodárstva SR vyhovelo. Keďže opatrenie je formulované všeobecne, predpokladáme, že ide opätovne len o snahu znížiť náklady na mzdové zvýhodnenia tak, aby nerástli v súlade s rastom minimálnej mzdy. KOZ SR viackrát deklarovala, že zásadne nesúhlasí, aby boli zamestnanci o tieto zvýhodnenia ukrátení, prípadne by ich suma po prípadnej zmene (referenčnej veličiny) bola nižšia.

Rada predsedov OZ KOZ SR jednomyseľne preto nesúhlasí s Návrhom opatrení pre zabezpečenie konkurencieschopného podnikateľského prostredia automobilového priemyslu na Slovensku vrátane dodávateľskej siete a žiada jeho stiahnutie z legislatívneho procesu. Sme totiž presvedčení, že nie je potrebné prijímať ďalší nelegislatívny materiál cielený na podporu podnikateľského prostredia. Opätovné predkladanie opatrení, prakticky následne po tom, ako boli viackrát odmietnuté v rámci legislatívneho procesu k viacerým legislatívnym a nelegislatívnym materiálom a ktoré prešli aj rokovaním tripartity bez dohody, pokladáme za neštandardné.