Výzva prezidenta KOZ SR Mariána Magdoška členskej základni k parlamentným voľbám 2020: Poďme voliť!

Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu.

Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na tom, aby pracovnoprávna ochrana zaručovala zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy a platy, bezpečnú prácu, rovnaké zaobchádzanie, odborný a profesijný rast a umožňovala im zosúladiť ich pracovný a rodinný život.

Z pozície prezidenta KOZ SR vyzývam preto všetkých našich členov k účasti na februárových parlamentných voľbách a verím, že budete voliť takú politickú stranu, ktorá vo svojom prístupe k sociálnej politike kladie dôraz predovšetkým na aktívnu ochranu občanov, garantuje udržanie doposiaľ dosiahnutých štandardov vo všetkých oblastiach života, stabilitu Slovenska a výrazný sociálny zmier.

Sociálna, ekonomická, ale aj nemenej dôležitá politická stabilita vytvára vhodné podmienky na ochranu zamestnancov, na zabezpečenie rastu životnej úrovne a sociálnych istôt obyvateľstva.

Ochrana sociálneho štátu a sociálny dialóg vychádza z Programu KOZ SR na roky 2016 – 2020, ktorý schválil VIII. zjazd KOZ SR. Voľme preto istotu a stabilitu, voľme sociálny štát! Voľme tých, ktorí v spolupráci s odbormi budú prispievať prostredníctvom silného sociálneho dialógu k modernému spravovaniu spoločnosti na základe sociálnej spravodlivosti a solidarity.