Ukončime tajomstvo týkajúce sa odmeňovania! Propagujme rovnakú odmenu!

Pri príležitosti Medzinárodného dňa žien sa Konfederácia odborových zväzov SR pripája k odborom v celej Európe, ktoré žiadajú, aby sa smernicou o transparentnosti odmeňovania ukončilo zamlčiavanie o mzdách a aby sa vyplácal rozdiel v odmeňovaní žien a mužov. V čase, keď sme svedkami odporu voči rodovej rovnosti, sú veľmi potrebné nátlakové akcie, ktoré nútia členské štáty obnoviť boj proti diskriminácii žien, s ktorou sa stretávajú každý deň v práci.

Stratégiu rodovej rovnosti na roky 2020 – 2025 (The Gender Equality Strategy) predstavili ešte 5. marca 2020 šéfka výboru Európskeho parlamentu pre ženské práva a rodovú rovnosť Evelyn Regner, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen, podpredsedníčka Komisie pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová a maltská komisárka Helena Dalli.

Slovensko vypracovanie tejto stratégie zo strany Európskej komisie podporilo v decembri 2018 na Rade ministrov (EPSCO). Napriek tomu obsahuje viacero bodov, ktoré politici na Slovensku skôr odmietajú.

Ekonomická nezávislosť žien je podstatnou súčasťou stratégie. Miera zamestnanosti žien v Únii je 67 percent v porovnaní s 78 percentami mužov. Ženy tiež odvádzajú tri štvrtiny neplatenej domácej práce.

Komisia chystá do konca roka povinné opatrenia týkajúce sa transparentnosti platových politík. Ich cieľom je lepšie identifikovať rodové rozdiely v odmeňovaní. Komisia otvára aj verejnú konzultáciu na túto tému a bude ju riešiť aj so sociálnymi partnermi. Rodové rozdiely v príjmoch, ktoré sú dnes u ekonomicky aktívnych ľudí v EÚ, na úrovni 16 percent v neprospech žien, sa v dôchodku šplhajú na 30 percent.

Ženy v EÚ zarábajú v priemere o 16% menej ako muži a stále čelia prekážkam v prístupe a zostávajú na trhu práce. Rodová rovnosť je nevyhnutnou podmienkou pre inovatívne, konkurencieschopné a prosperujúce európske hospodárstvo. Vzhľadom na demografické výzvy a ekologické a digitálne prechody bude mať podpora žien pri hľadaní zamestnania v odvetviach s nedostatkom kvalifikácie, najmä v odvetviach technológií a umelej inteligencie, pozitívny vplyv na európske hospodárstvo.

„Komisia začala tiež verejnú konzultáciu o transparentnosti odmeňovania, a to s cieľom riešiť nerovnakú mzdu. Do konca roku 2020 by mala predložiť záväzné opatrenia. Aj Európska odborová konfederácia požaduje novú smernicu o rodovej rovnosti v odmeňovaní. Smernicou o transparentnosti odmeňovania by sa tak ukončilo zamlčiavanie o mzdách. Konzultácie o transparentnosti odmeňovania sa musia uskutočniť čo najrýchlejšie. Vieme však, že len informácie nebudú stačiť na zaručenie ukončenia nerovnosti v odmeňovaní. Smernica tiež musí splnomocniť pracujúce ženy a ich odbory, aby rokovali o zmenách potrebných na zabezpečenie rovnakej odmeny na pracovisku. Musíme sa však zaoberať aj novými formami sexizmu v práci, aké sa vyskytujú v rôznych systémoch umelej inteligencie, uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

EOK požaduje novú európsku smernicu o transparentnosti v odmeňovaní žien a mužov, ktorá ukončí utajovanie miezd prostredníctvom:

  • zákaz doložiek o utajení miezd v zmluvách, zamestnanci majú mať právo diskutovať o mzdách

(Od 1.1.2019 novela Zákonníka práce odstránila jednu z bariér, ktoré obmedzovali možný tlak na zvyšovanie miezd , a to, že umožnila medzi zamestnancami beztrestnú diskusiu o rozdieloch v odmeňovaní, o ich dôvodoch a pod.)

  • požadovanie informácií týkajúcich sa hodnotenia práce za účelom stanovenia rovnakej mzdy za rovnakú prácu
  • prinútiť všetkých zamestnávateľov, aby poskytovali informácie o odmeňovaní (audity) a ročné akčné plány v oblasti rovnosti odmeňovania
  • podpora odborov pri rokovaniach so zamestnávateľmi o riešení rozdielov v odmeňovaní
  • požiadavka, aby inzercia pracovných miest obsahovala rozsah miezd

(Na Slovensku od 1.5.2018 v zmysle § 62 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti je zamestnávateľ povinný pri zverejňovaní ponuky zamestnania uvádzať sumu základnej zložky mzdy)

  • predchádzanie zamestnávateľom, ktorí sa skrývajú za súkromím, ochranou údajov alebo administratívnou záťažou s cieľom vyhnúť sa transparentnosti v odmeňovaní
  • zabezpečenie transparentnosti celého balíka odmien vrátane dávok, prémií, príspevkov atď.
  • ukladanie sankcií zamestnávateľom, ktorí tak nekonajú.