Preventívne odporúčania proti šíreniu koronavírusu pre zamestnancov z pohľadu odborov

V súčasnosti sa často stretávame s informáciami o rýchlom šírení koronavírusu, ktorý pôvodne vznikol v Číne a postupne sa rozširuje po celom svete vrátane Európy.

Ide o epidémiu akútnych respiračných infekcií vyvolaných novým ochorením COVID-19 (koronavírusom), ktorá obyčajne vzniká kvapôčkovou infekciou prenášanou vzduchom, osobným kontaktom a pod.

Príznaky ochorenia sú podobné ako pri chrípke – horúčka, kašeľ, sťažené dýchanie, bolesť hlavy, svalov a prejavom je aj celková únava organizmu. Inkubačná doba ochorenia je približne 14 dní. V prípade zistenia týchto prejavov a príznakov ochorenia je potrebné ihneď vyhľadať lekársku pomoc a dodržiavať všetky dôležité hygienické opatrenia.

Konfederácia odborových zväzov SR v záujme podporiť prevenciu prináša stručný prehľad stanovených povinností zamestnávateľov a práv zamestnancov v oblasti zaistenia bezpečnosti pri práci, hygieny práce a pracovného prostredia, ktoré sú bližšie definované v nasledovných predpisoch.

Všeobecné zásady:

Ochrana zdravia:

Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov ustanovuje:

 • 12 Opatrenia na predchádzanie ochorení

Ods. 1 Opatrenia na predchádzanie ochoreniam,

Ods. 2 Opatrenia na predchádzanie vzniku a šírení prenosných ochorení,

Ods. 3 Opatrenia na predchádzanie vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia a na ich obmedzenie,

Ods. 4 Opatrenia na predchádzanie vzniku ochorení podmienených prácou a na ich obmedzenie.

 • 14 Poradenská činnosť

Ods. 1 Úrad verejného zdravotníctva SR a regionálne úrady verejného zdravotníctva vykonávajú poradenskú činnosť v oblasti podpory a ochrany zdravia, zriaďujú a prevádzkujú poradenské centrá ochrany a podpory zdravia.

 • 17 Pitná voda
 • 20 Vnútorné prostredie budov
 • 26 Zariadenia spoločného stravovania
 • 30a Pracovná zdravotná služba
 • 30e Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti na prácu
 • 48 Ohrozenie verejného zdravia
 • 52 Povinnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb
 • 54 Štátny zdravotný dozor

V tejto súvislosti Ministerstvo zdravotníctva SR zriadilo od 2. 3.2020 infolinky, ktoré sú funkčné 24 hodín denne a 7 dní v týždni

https://www.health.gov.sk/Titulka

http://www.uvzsr.sk/

Kontakty prístupné pre verejnosť:

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Tel.: 0917 222 682,

E-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk

Kontaktné údaje na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v 


Banskej Bystrici:           0918 659 580

 Bratislave:                      0917 426 075

Nitre:                               0948 495 915

Trnave:                            0905 903 053

Trenčíne:                        0911 763 203

Košiciach:                       0918 389 841

Prešove:                          0911 908 823

Žiline:                              0905 342 812

 

Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento zákon ustanovuje všeobecné zásady prevencie a základné podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na vylúčenie rizík a faktorov podmieňujúcich vznik pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce. Ochrana zdravia zamestnancov je neoddeliteľnou súčasťou zaistenia povinností vyplývajúcich z BOZP.

 • 5 Všeobecné zásady prevencie
 • 6 Všeobecné povinnosti zamestnávateľa
 • 7 Oboznamovanie a informovanie zamestnancov
 • 8 Povinnosti zamestnávateľa pri bezprostrednom a vážnom ohrození života alebo zdravia
 • 9 Kontrolná činnosť
 • 10 Spolupráca zamestnávateľa a zamestnancov
 • 12 Práva a povinnosti zamestnancov
 • 17 Pracovný úraz, iný úraz, choroba z povolania, nebezpečná udalosť a závažná priemyselná havária
 • 29 Kontrolná činnosť orgánov zastupujúcich zamestnancov

Zákon č. 311/2001 Z.z., Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

Zákonník práce ustanovuje základné pravidla a povinnosti pri zamestnávaní občanov v pracovných vzťahoch bez akýchkoľvek obmedzení a diskriminácie.

V čl. 8 ZP je stanovené, že zamestnávatelia sú povinní robiť opatrenia v záujme ochrany života a zdravia zamestnancov pri práci a zodpovedajú podľa tohto zákona za škody spôsobené pracovným úrazom alebo chorobou z povolania. Zamestnanci majú právo na hmotné zabezpečenie pri neschopnosti na prácu, v starobe, v súvislosti s tehotenstvom a rodičovstvom na základe predpisov o sociálnom zabezpečení. Zamestnancom so zdravotným postihnutím zamestnávateľ zabezpečuje pracovné podmienky umožňujúce im uplatniť a rozvíjať ich schopnosti na prácu s ohľadom na ich zdravotný stav. Pracovnoprávne vzťahy sú v čase neschopnosti zamestnancov na prácu z dôvodov choroby, úrazu, tehotenstva alebo materstva a rodičovstva vo zvýšenej miere chránené zákonom.

 • 81 Základné povinnosti zamestnanca
 • 82 Základné povinnosti vedúcich zamestnancov
 • 91 Prestávky v práci
 • 92 Nepretržitý denný odpočinok
 • 141 Dôležité osobné prekážky v práci
 • 146 Ochrana práce
 • 147 Povinnosti zamestnávateľa
 • 148 Práva a povinnosti zamestnancov
 • 149 Kontrola odborovým orgánom
 • 151 Pracovné a životné podmienky zamestnancov
 • 156 zabezpečenie zamestnanca pri dočasnej pracovnej neschopnosti, v starobe a zamestnávanie po návrate do práce.
 • 160 Pracovné podmienky žien a mužov starajúcich sa o deti
 • 176 Lekárska prehliadka vo vzťahu k práci
 • 229 Účasť zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch a jej formy

KOZ SR za účelom koordinácie postupu odporúča vykonať nasledovné preventívne opatrenia.

 1. Upozorniť všetkých zamestnancov a odborové organizácie združené v KOZ SR na dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení individuálnej a kolektívnej ochrany.
 2. KOZ SR odporúča služobne cesty do krajín s vysokým rizikom nákazy v súčasnosti zakázať.
 3. Každý zamestnanec, ktorý bol v krajine, kde sa koronavírus vyskytol, alebo prechádzal cez tuto krajinu je povinný tuto skutočnosť nahlásiť svojmu nadriadenému.
 4. V rámci KOZ SR sa odporúča prijať nasledovné preventívne opatrenia proti šíreniu koronavírusu:

Oblasť dezinfekcie

 • zabezpečenie dostatok dezinfekčných gélov v pracovných priestoroch,
 • zabezpečiť dôkladnú dezinfekciu pri upratovaní, predovšetkým zariadiť zvýšenú dezinfekciu v sociálnych zariadeniach, kľučiek, zábradlí a pod.,
 • rovnako v spolupráci s odborom upratovacej činnosti venovať najmä zvýšenú dezinfekcií všetkých povrchov,
 • na pracoviskách – v kanceláriách, ako aj v domácnostiach dbajte na zvýšenú dezinfekciu povrchov. Vírus môže prežiť na objektoch a veciach až 24 hodín.

Oblasť hygieny

 • zabezpečiť prostredníctvom strážnej služby (vrátnica) upozorňovanie zamestnancov a rovnako aj návštevy na vykonávanie dôslednej dezinfekcie rúk,
 • KOZ SR a OZ združené v KOZ SR majú zabezpečiť poučenie svojich zamestnancov o používaní ochranných prostriedkov,
 • KOZ SR zabezpečí informáciu (prípadne link na MZ SR a ÚVZ SR) na WEB stránke, kde sú denne aktualizované informácie o prevencii proti koronavírusu,
 • zamestnanci budú poučení ako postupovať v prípade objavenia príznakov koronavírusu.

Zvýšená hygiena

 • Odporúčané je častejšie si umývanie rúk, mydlom, dezinfekčným gélom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd. Ak nie je po ruke mydlo a voda treba použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu.
 • Neumytými rukami sa nedotýkame očí, úst a nosa.
 • Zakrývajte si nos a ústa pri kašlaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou, následne ju zahoďte do koša, prípadne ohnutou rukou v lakti /nie priamo do rúk/. Ak kašlete, či kýchate len do ruky, vírus prenášate dotykom do okolia.
 • Konzumujte zvýšene dávky vitamínov, čerstvého ovocia a zeleniny.
 • Vyhýbajte sa akciám a miestam, kde sa zhromažďuje veľký počet ľudí.
 • Vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky chrípky alebo nádchy.
 • Ak ste chorí, kontaktujte svojho ošetrujúceho lekára, ktorý urči ďalší postup liečby.
Ako odbory sa chceme postaviť k minimalizácii šíreniu rizika koronavírusu zodpovedne. No najvyššia miera zodpovednosti je na každom z nás ako z pohľadu šírenia nákazy, tak aj z pohľadu prevencie.