Vyhlásenie KOZ SR k spôsobu komunikácie o možných opatreniach na elimináciu ekonomických a sociálnych dopadov šírenia nákazy COVID-19

Pandémia koronavírusu COVID-19 výrazne zasiahla aj Slovenskú republiku. Naša spoločnosť sa ocitá nielen pred akútnou potrebou chrániť zdravie všetkých obyvateľov Slovenska, ale aj pred ťažkou dilemou, ako riešiť jej ekonomické a sociálne dopady. Je nevyhnutné, aby sociálni partneri čo najskôr prediskutovali aktuálny stav a rozsah týchto dopadov, ako aj existujúce možnosti a návrhy nových opatrení na ich zmiernenie a sanáciu.

Potrebujeme teraz konať rozvážne a rýchlo, a to na všetkých úrovniach.

Konfederácia odborových zväzov SR trvá na tom, že v prvom rade musia byť zachránení a podporení zamestnanci, ktorí sú najzraniteľnejší a akýkoľvek výpadok z ich príjmu ohrozuje ich prežitie a existenciu.

Preto podmienkou prijatia akéhokoľvek opatrenia orientovaného na pomoc podnikateľským subjektom, firmám a zamestnávateľom musí byť ochrana zamestnancov, garancia ich príjmov a udržanie pracovných miest. Opatrenia nesmú byť cielené na zachovanie ziskov, ale na prekonanie krízovej situácie a vykrytie nevyhnutných nákladov s cieľom ochrániť najzraniteľnejších a tými sú ľudia – zamestnanci a pracujúci.

KOZ SR je preto znepokojená konaním niektorých členov koaličnej vládnej moci a ich snahou prijať rôzne opatrenia dotýkajúce sa zamestnancov a oblasti zamestnávania bez ich prerokovania so zástupcami zamestnancov.

Žiadne opatrenia by nemali byť bezhlavo schvaľované bez konzultácie s odbornou verejnosťou a vyjednávania so sociálnymi partnermi. Vzniknutá situácia a pandémia nemôžu byť zneužívané na presadenie záujmov jednej skupiny. Apelujeme preto na novú vládu, aby urýchlene zvolala tripartitu a začala rokovať aj so zástupcami zamestnancov s cieľom nájsť také riešenia, ktoré prispejú nielen k hospodárskej stabilite krajiny, ale aj k zmierneniu dopadov na zamestnancov a k čo najmenším škodám v spoločnosti.

Konfederácia odborových zväzov SR už v mene prezidenta KOZ SR požiadala predsedu vlády SR Igora Matoviča a predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára o urýchlené o stretnutie k ekonomickým a sociálnym dopadom na zamestnanecké prostredie a zamestnancov v súvislosti s koronavírusom a karanténnymi opatreniami v Slovenskej republike. Rovnako viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová ako podpredsedníčka Hospodárskej a sociálnej rady SR požiadala ministra práce SR o jej zvolanie.