Zmeny v nemocenských dávkach a v podmienkach na priznanie nemocenskej dávky počas pandémie

Z dôvodu mimoriadnej situácie počas pandémie COVID-19, teda rozširovania koronavírusu a s tým spojenou hrozbou ochorenia a ohrozenia života, vláda Slovenskej republiky rozhodla zmeniť pravidlá v poskytovaní nemocenských dávok a dávok pri ošetrovaní člena rodiny. Tieto zmeny platia len počas trvania krízovej situácie.

Nemocenské počas karantény

Od 27. marca 2020, t. j. od vyhlásenia novely zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, v znení neskorších predpisov, zákonom č. 63/2020 Z. Z. sa nemocenské dávky poskytované počas trvania krízovej situácie v súvislosti s COVID-19 (mimoriadna situácia, núdzový stav, výnimočný stav) poskytujú takto:

Zamestnanec, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného z dôvodu nariadenia karanténneho opatrenia alebo izolácie, má nárok na nemocenské vo výške 55 % denného vymeriavacieho základu, ktorým je hrubá mzda zamestnanca.

Na nemocenské vo výške 55 % svojej hrubej mzdy má zamestnanec nárok od prvého dňa nariadenej karantény alebo izolácie. Doteraz mal zamestnanec nárok na nemocenské dávky od Sociálnej poisťovne až od 11. dňa práceneschopnosti. Táto zmena v poskytovaní nemocenského z dôvodu nariadenej karantény a izolácie platí až od 27. 3. 2020. Nemocenské vo výške 55 % hrubej mzdy zamestnanca od prvého dňa vypláca Sociálna poisťovňa. Ak bola karanténa alebo izolácia nariadená zamestnancovi pred dňom 27. 3. 2020, vznikol mu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti počas prvých 10 dní a túto náhradu mu poskytoval zamestnávateľ vo výške dohodnutej v kolektívnej zmluve, alebo v zmysle zákona, prvé tri dni vo výške 25 % hrubej mzdy a od 4. dňa vo výške 55 % hrubej mzdy.

Od 27. 3. 2020 zamestnávateľ, počas nariadenej karantény alebo izolácie, nevypláca počas prvých 10 dní zamestnancovi náhradu mzdy pri dočasnej pracovnej neschopnosti (podľa zákona č. 462/2003 Z. z.), ale Sociálna poisťovňa od prvého dňa vypláca nemocenské vo výške 55 % hrubej mzdy zamestnanca.

Postup pri práceneschopnosti, nariadenej karanténe alebo izolácii

V prípade práceneschopnosti, nariadenej karanténe alebo izolácii je zamestnanec povinný kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára telefonicky alebo e-mailom. Osobná návšteva lekára v prípade karantény a izolácie nie je potrebná a neodporúča sa. Lekár musí potvrdiť nárok na nemocenskú dávku. Ošetrujúci lekár na predpísanom tlačive potvrdí dočasnú práceneschopnosť z dôvodu karantény alebo izolácie a toto tlačivo pošle elektronicky do Sociálnej poisťovne. Zamestnanec nedoručuje tlačivo osobne.

Zamestnanec je povinný bezodkladne informovať zamestnávateľa o svojej práceneschopnosti z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie, a to telefonicky alebo e-mailom.

Samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) a dobrovoľne nemocensky poistená osoba (DNPO), ak sú nemocensky poistené ,majú tiež nárok na výplatu nemocenského vo výške 55 % vymeriavacieho základu od prvého dňa nariadenej karantény alebo izolácie. Doteraz Sociálna poisťovňa, v zmysle zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, vyplácala SZČO a DNPO nemocenskú prvé tri dni vo výške 25 % vymeriavacieho základu a od 4.dňa vo výške 55 % vymeriavacieho základu. Od 27. 3. 2020 vypláca Sociálna poisťovňa aj SZČO a dobrovoľne poisteným osobám, v prípade nariadenej karantény alebo izolácie, od prvého dňa nemocenské vo výške 55 % vymeriavacieho základu.

Aj samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba sú povinné kontaktovať ošetrujúceho lekára, telefonicky alebo e-mailom, o nariadenej karanténe alebo izolácii. Lekár potvrdí nárok na dávku na predpísanom tlačive, ktoré pošle do Sociálnej poisťovne elektronicky.

Pandemické nemocenské bude Sociálna poisťovňa vyplácať zamestnancom, SZČO aj dobrovoľne nemocensky poisteným osobám počas celého obdobia trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Nemocenské sa poskytuje za kalendárne dni. Maximálna výška nemocenského je určená dvojnásobkom všeobecného vymeriavacieho základu.

Zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť zamestnanca v práci počas jeho práceneschopnosti a z dôvodu nariadenej karantény alebo izolácie.

Práceneschopnosť alebo karanténu a izoláciu je zamestnanec povinný oznámiť zamestnávateľovi bez zbytočného odkladu. Nie je to povinnosť Sociálnej poisťovne.