Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (21.5.2020)

Po dlhšej prestávke spojenej aj s nástupom novej vlády sa dnes konalo prvé plenárne rokovanie HSR v tomto roku, a to za účasti nových členov vlády. Rokovania sa zúčastnil aj predseda vlády Igor Matovič.

Na rokovaní HSR SR boli prerokované materiály predložené sociálnymi partnermi (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). Sociálni partneri prezentovali aj ďalšie vlastné podnety týkajúce sa najmä súčasných sociálno-ekonomických opatrení v súvislosti s pandemickou situáciou.

KOZ SR predložila obšírny materiál týkajúci sa ekonomických a sociálnych opatrení na pomoc postihnutým subjektom v kríze a oživenie ekonomiky na Slovensku. V rámci balíčka prvej pomoci a ďalších opatrení boli schválené viaceré zákony a úpravy v rôznych oblastiach s cieľom zmierniť dopady spôsobené pandémiou COVID-19. Opatrenia na zmiernenie sociálnych a ekonomických dopadov smerovali najmä do rozšírenia sociálnej siete v podobe priznaného ošetrovného, na odľahčenie nákladov zamestnávateľov sa prijala úhrada časti nákladov na zamestnancov, odpustenie odvodových povinností a ďalšie odklady rôznych lehôt. Boli prijaté opatrenia vo finančnej oblasti na odklad splátok úverov, sprístupnenie úverov, zvýšila sa dočasná ochrana podnikateľov pred veriteľmi a odložili sa aj exekúcie. Opatrenia boli prijímané v zrýchlenom legislatívnom procese a neboli dopredu konzultované so sociálnymi partnermi.

S cieľom zmierniť sociálne dopady pandémie vláda SR správne preniesla časť záväzkov voči zamestnancom na štát. V tejto výnimočnej situácii by však prebratie týchto záväzkov malo byť spravodlivé voči zamestnancom, ktorí danú situáciu nezapríčinili. Keďže štát prostredníctvom prijatých opatrení (ošetrovné a preplatenie časti nákladov na mzdy) dotuje pracovné miesta, zamestnanci by sa nemali dostávať do nerovného postavenia. KOZ SR preto navrhuje, aby bola dorovnaná výška karanténneho ošetrovného tak, že sa vyrovná náhrade mzdy v čistom pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa z dôvodu povinného uzavretia prevádzky.

Ďalej KOZ SR navrhuje, aby všetci zamestnanci pracujúci v tzv. prvej línii, ktorí v dôsledku výkonu svojej práce prišli do kontaktu s človekom infikovaným COVID-19 a sú následne povinní ísť do karantény či izolácie, a teda čerpať karanténne nemocenské (teda sú DPN), mali náhradu svojej mzdy vo výške 100 % svojho čistého príjmu. Vnímame to ako istú formu ocenenia zamestnancov, ktorí musia v súčasnej dobe pracovať v plnom nasadení, a sú vystavení neustálemu riziku.

Zároveň KOZ SR navrhuje špecifikovať zamestnania, ktoré sú počas pandémie najviac vystavené nebezpečenstvu nákazy, jednak v súvislosti s pandemickým nemocenským zamestnancov v prvej línií, ale aj prípadným definovaním a klasifikovaním ochorenia ako chorobou z povolania.

KOZ SR odmieta akékoľvek úvahy o „flexibilizácii“ Zákonníka práce, ktorý by mal „pozitívne pomôcť“ vo vzniknutej situácii.

Stanovisko KOZ SR k už prijatým opatreniam, návrh našich ďalších opatrení na riešenie dopadov pandémie, ako aj návrhy na opatrenia na naštartovanie ekonomiky po koronakríze s cieľom udržania čo najvyššej miery zamestnanosti sú súčasťou prezentovaného materiálu.

Minister práce predložil členom tripartity „Modelový príklad zavedenia kurzarbeit na Slovensku“ z dielne Inštitútu sociálnej politiky pri MPSVaR. Zavedenie obdobného nástroja ako je „kurzarbeit“ sa v krízovej situácii ukázalo (aj na základe príkladov z rôznych európskych krajín) ako možný efektívny nástroj na udržanie pracovných miest. Vhodné by bolo definovať konkrétne opatrenia na udržanie pracovných miest aj z dlhodobejšieho hľadiska, ako len v čase koronakrízy. KOZ SR je preto otvorená odbornej diskusii o nastavení parametrov tak, aby bol zabezpečený želaný efekt tohto nástroja aj do budúcnosti.

Zároveň minister práce informoval o vzniku komisie pre zhodnotenie dôchodkového systému a daňovo-odvodového zaťaženia na Slovensku, v ktorej budú mať zastúpenie všetci sociálni partneri.

Ministerstvo práce a sociálnych vecí pripraví v čo najkratšom čase legislatívu, ktorá umožní predĺženie zmlúv na dobu určitú počas súčasnej koronakrízy, čo podporili všetci sociálni partneri.

Fotogaléria: