KOZ SR: V súvislosti s financovaním dobrovoľníkov nesmie dochádzať k porušovaniu zákona

V súvislosti s financovaním dobrovoľníkov, ktorí sú nápomocní pri celoplošnom testovaní, vzniká množstvo otázok okolo ich financovania. Na základe akej zmluvy budú vykonávať svoju prácu, aká odmena a akým spôsobom im bude vyplatená? Konfederáciu odborových zväzov SR kontaktujú nielen občania Slovenska, ktorí prejavili záujem a ochotu pomáhať pri celoslovenskom testovaní, ale aj primátori a starostovia miest a obcí. KOZ SR vyzýva štát aj samosprávy, aby v tejto súvislosti nedochádzalo k porušovaniu zákona a všetci dobrovoľníci boli odmeňovaní v súlade s platnou legislatívou.

Podľa dostupných informácií, dobrovoľníci, ktorí budú pomáhať pri celoslovenskom testovaní, nebudú pracovať na základe dohody o vykonaní práce, ale štát vyčlenil pre samosprávy peniaze, aby im mohli vyplatiť odmenu 100 eur na deň plus cestovné náhrady. Dobrovoľnícka činnosť sa vykonáva bez nároku na odmenu (bezplatne) pre inú osobu (aj právnickú osobu, ako je napríklad obec).Dobrovoľnícku činnosť musí dobrovoľník vykonávať mimo svojich pracovných povinností vyplývajúcich zo zákona alebo z pracovnej zmluvy. Poskytovať odmenu 100 eur ako kvázi cestovné náklady vnímame ako obchádzanie zákona; zákon o dobrovoľníckej činnosti neupravuje možnosť poskytovania cestovných náhrad a takéto kamuflovanie je podľa nášho názoru porušovaním a obchádzaním zákona. Otázna je aj samotná primeranosť takýchto cestovných náhrad, ak ich nazveme ako cestovné náhrady.

Ak bude mať jedna časť osôb zúčastňujúcich sa organizácie priebehu testovania uzavreté dohody o vykonaní práce s nárokom na odmenu a druhá časť bude vykonávať práce bezodplatne ako dobrovoľník, vyvstáva otázka možného diskriminačného prístupu. Rovnako, ak činnosť počas testovania bude napĺňať pojmové znaky závislej práce, mal by byť tento vzťah podradený pod Zákonník práce so všetkým, čo s tým súvisí. V samotnej dohode o vykonaní práce je aj jednoznačne zadefinované postavenie zamestnávateľa a zamestnanca pracujúceho na základe dohody o vykonaní práce. Vtedy má zamestnanec nárok nielen na dohodnutú odmenu, ale keďže sa testovanie bude vykonávať v sobotu a nedeľu, tak má nárok aj na príplatky za sobotu a nedeľu.

KOZ SR verí, že občania SR zabezpečujúci priebeh celoplošného testovania, budú svoju prácu vykonávať na základe platnej legislatívy a budú za ňu spravodlivo odmenení.