Poskytovanie osobných, ochranných, hygienických a pracovných prostriedkov zamestnancom

Stanovisko Združenia odborových inšpektorov BOZP pri KOZ SR a Odboru BOZP KOZ SR k pandémii Covid – 19 a iným prenosným ochoreniam biologického pôvodu v súvislosti s povinnosťami zamestnávateľa.

Aktuálnou témou v súvislosti s ochranou zamestnancov pred koronavírusom (COVID-19) je najmä dôsledné používanie osobných ochranných prostriedkov, ako sú ochranné rúška, respirátory, rukavice, ochranné odevy a pod.

Najmä tí z nás, ktorí sú v tomto období mimoriadnej situácie stále na pracoviskách a vykonávajú prácu, sú nútení zdržiavať sa v pracovných kolektívoch a pre zabezpečenie svojej ochrany a ochrany kolegov pred možným šírením nákazy, musia nosiť ochranné prostriedky. Tie sú im povinní poskytnúť zamestnávatelia na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) pre konkrétne profesie. Ostatní zamestnanci musia dbať o svoju ochranu aj sami. Musia zodpovedne pristupovať k hrozbe možného šírenia nákazy a chrániť svoje zdravie individuálne tak, ako to robia pri vychádzaní zo svojich domovov, nakupovaní, či nevyhnutnej návšteve v zdravotníckych zariadeniach.

Osobný ochranný prostriedok, ochranné rúško (napr. jednorazové, textilné) nie je vždy nevyhnutne aj osobným ochranným pracovným prostriedkom (OOPP). OOPP sú iba certifikované výrobky, ktoré sú určené na ochranu zamestnanca pri práci s rizikovými faktormi (napr. biologickými), ktoré na zamestnanca pôsobia priamo z povahy vykonávanej práce (napr. u profesii laborant, lekár, zdravotná sestra, záchranár vodič, posádky záchranných služieb, zamestnanci pohrebných služieb, zamestnanci v čističke odpadových vôd, ale aj iní zamestnanci v podobných pracovných činnostiach.

Zamestnávateľ vyžadujúci výkon práce od zamestnancov vykonávajúcich uvedené profesie je povinný poskytnúť týmto zamestnancom na ochranu ich života a zdravia potrebné, účinné certifikované OOPP, ak nie je možné zabezpečiť ich ochranu iným efektívnym spôsobom. OOPP chránia zamestnancov pred fyzikálnymi, chemickými a biologickými faktormi.

V profesiách vystavených priamo pôsobeniu biologických faktorov (napr. rozličné zdravotnícke povolania) spadá koronavírus spôsobujúci ochorenie COVID-19 medzi biologické faktory, pred ktorými musí zamestnávateľ chrániť svojich zamestnancov poskytnutím potrebných a účinných OOPP vo vzťahu k práci, ktorú vykonávajú podľa pracovnej náplne. Jedná sa najmä o ochranné rúška, respirátory, rukavice, ochranné okuliare, prípadne celotelové ochranné odevy a pod. Sú to teda povolania, ktoré sú priamo exponované na svojom pracovisku uvedeným biologickým faktorom. V tomto prípade kontroluje pridelenie a používanie potrebných a účinných OOPP Inšpekcia práce.

Zamestnancom, ktorí pri výkone svojej práce vykonávanej na pracovisku zamestnávateľa nie sú priamo vystavení pôsobeniu tohto biologického faktora, zamestnávateľ poskytuje ochranné prostriedky v zmysle usmernení hlavného hygienika SR. Poskytnutie a používanie týchto ochranných prostriedkov kontrolujú regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Legislatíva:

Uvedená legislatíva zhrňuje najdôležitejšie povinnosti, ktoré zamestnávateľa zaväzujú na bezplatné poskytovanie osobných, ochranných a pracovných prostriedkov svojim zamestnancom a stanovuje aj základné podmienky pre zabezpečovanie dezinfekcie a osobnej hygieny zamestnancov.

Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v článku 36 ods. 1 ustanovuje okrem iného, že zamestnanci majú právo na spravodlivé a uspokojujúce pracovné podmienky.

V písm. c) je stanovené že zamestnanci majú právo aj na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci.

V zmysle § 30 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji vereného zdravia je zamestnávateľ povinný zabezpečiť opatrenia, ktoré znížia expozíciu zamestnancov a obyvateľov fyzikálnym, chemickým, biologickým a iným faktorom práce a pracovného prostredia na najnižšiu dosiahnuteľnú úroveň, najmenej však úroveň limitov ustanovených osobitnými predpismi.

Podľa § 52 ods. 1 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji vereného zdravia sú fyzické osoby – podnikatelia a právnické osoby povinné plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. a) až c), e) a g) až n) a ods. 3 až 5 a opatrenia pri ohrození vereného zdravia podľa § 48 ods. 4 nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva.

Podľa § 52 ods. 1 písm. j) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji vereného zdravia je zamestnávateľ povinný zabezpečiť na zamedzenie vzniku, šíreniu a na obmedzenie výskytu prenosných ochorení dezinfekciu a reguláciu živočíšnych škodcov.

Podľa § 146 ods. 1 Zákonníka práce je starostlivosť o bezpečnosť a zdravie zamestnancov pri práci a o zlepšovanie pracovných podmienok ako základných súčastí ochrany práce rovnocennou a neoddeliteľnou súčasťou plánovania a plnenia pracovných úloh.

Zamestnávateľ je v rozsahu svojej pôsobnosti zmysle § 147 ods. 1 Zákonníka práce povinný sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce. Zamestnávateľ je povinný zlepšovať úroveň ochrany práce vo všetkých činnostiach a prispôsobovať úroveň ochrany práce meniacim sa skutočnostiam.

 • 177 ods. 1 Zákonníka práce.

Zamestnávateľ je povinný svojim zamestnancom zabezpečovať také pracovné podmienky, aby mohli riadne plniť svoje pracovné úlohy bez ohrozenia života, zdravia a majetku. Ak zistí nedostatky, je povinný urobiť opatrenia na ich odstránenie.

Podľa § 5 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ v zmysle všeobecných povinností

 • Zamestnávateľ je povinný uplatňovať všeobecné zásady prevencie pri vykonávaní opatrení nevyhnutných na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane zabezpečovania informácií, vzdelávania a organizácie práce a prostriedkov.
 • Všeobecné zásady prevencie sú
 1. vylúčenie nebezpečenstva a z neho vyplývajúce rizika,
 2. posudzovanie rizika, ktoré nemožno vylúčiť, najmä pri výbere a počas požívania pracovných prostriedkov, materiálov, látok a pracovných postupov,
 3. vykonávanie opatrení na odstránenie nebezpečenstiev v mieste ich vzniku,
 4. uprednostňovanie kolektívnych opatrení pred individuálnymi ochrannými opatreniami,
 5. nahrádzanie prác, pri ktorých je riziko poškodenia zdravia, bezpečnými prácami, pri ktorých je menšie riziko poškodenia zdravia,
 6. prispôsobovanie práce schopnostiam zamestnanca a technickému pokroku,
 7. zohľadňovanie ľudských schopností, vlastnosti a možnosti najmä pri navrhovaní pracoviska, výbere pracovného prostriedku, pracovných postupov a výrobných postupov s cieľom vylúčiť alebo zmierniť účinky škodlivých faktorov práce, namáhavej práce a jednotvárnej práce zamestnanca,
 8. vydávanie pokynov na zaistenie BOZP
 • Zamestnávateľ je vykonávať opatrenia nevyhnuté na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci riadne a včas tak, aby sa splnil ich účel a zabezpečovať, aby tieto opatrenia boli použiteľné a zamestnancovi prístupné.

Podľa § 6 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je zamestnávateľ povinný

Ods. 1, písm.

 1. vykonávať opatrenia so zreteľom na všetky okolnosti týkajúce sa práce a v súlade s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 2. zlepšovať pracovné podmienky a prispôsobovať ich zamestnancom; zohľadňovať pri tom meniace sa skutočnosti a predvídateľné okolnosti a dosiahnuté vedecké a technické poznatky,
 3. zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávajúcich zamestnancami,
 4. zabezpečovať, aby chemické faktory, fyzikálne faktory, biologické faktory, faktory ovplyvňujúce psychickú pracovnú záťaž a sociálne faktory neohrozovali bezpečnosť a zdravie zamestnancov,
 5. odstraňovať nebezpečenstvo a ohrozenie, a ak to podľa dosiahnutých vedeckých a technických poznatkov nie je možné, vykonať opatrenia na ich obmedzenie a pripravovať opatrenia na ich odstránenie,

Ods. 2 Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom osobných ochranných pracovných prostriedkov je zamestnávateľ povinný

 1. vypracovať zoznam poskytovaných osobných ochranných pracovných prostriedkov na základe posúdenia rizika a hodnotenie nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia,
 2. bezplatne poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia potrebné účinné osobné ochranné pracovné prostriedky a viesť evidenciu o ich poskytnutí,

Ods. 3 Zamestnávateľ je povinný bezplatne

 1. poskytovať zamestnancom aj pracovný odev a pracovnú obuv ak pracujú v prostredí, v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo mimoriadnemu znečisteniu,
 2. zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia a poskytovať umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky potrebné na zabezpečenie telesnej hygieny; zabezpečenie pitného režimu je zamestnávateľ povinný upraviť vnútorným predpisom.

Ods. 7 Zamestnávateľ je povinný starať sa o bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sa nachádzajú s jeho vedomím na jeho pracovisku alebo jeho priestoroch.

Ods. 11 Náklady spojené so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je povinný znášať zamestnávateľ; tieto náklady nesmie presunúť na zamestnanca.

Záver:

Ak súčasná situácia vyžaduje z hľadiska protipandemických opatrení proti Covidu -19 nosenie rúšok v exteriéri aj interiéri a počas pracovného času je zamestnanec k dispozícií svojmu zamestnávateľovi podľa vyššie uvedených legislatívnych ustanovení, musí zamestnávateľ v záujme ochrany života a zdravia zamestnancom zabezpečiť bezplatne ochranné rúška ako OOPP a určiť vo svojom vnútornom predpise používanie týchto rúšok. I naďalej je však dôležité dodržiavanie aj ostatných opatrení na ochranu života a zdravia v prevádzkach zamestnávateľa.

Dňa 29.10.2020

Za Združenie OI KOZ SR a Odbor BOZP KOZ SR

Predseda Predstavenstva Združenia odborových inšpektorov

Mgr. Peter Rampašek v.r.

Vedúci odboru BOZP

Jaroslav Bobela  v.r.

Pri vypracovaní materiálu boli použité aj podklady ÚVZ SR a NIP.