Kurz PKSD: Pozvánka na mediálny tréning II.

Teší nás, že Vám môžeme opäť umožniť vzdelávanie v oblasti Mediálneho tréningu prostredníctvom Centra pre vzdelávanie.

Vzhľadom na situáciu a nariadenie v súvislosti s prevenciou ochorenia na COVID-19 sa bude môcť vzdelávacej aktivity zúčastniť 6 jedinečných záujemcov.

Musíme konštatovať, že po stránke odbornej, organizačnej a z hľadiska prospešnosti pre účastníkov je Mediálny tréning, i napriek problémom, ktoré musí organizátor riešiť v súvislosti s pandémiou a opatreniami s ňou súvisiacimi, prospešný a veľmi aktuálny.

Hlavným cieľom vzdelávacej aktivity je získať kompetencie, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu prezentácie jednotlivých OZ navonok, ale aj k vlastnej členskej základni. V prvý vzdelávací deň sa pani lektorka PhDr. Viera Lehoczká, PhD. zameria na prezentáciu ukážok mediálnych výstupov z jednotlivých mediálnych zdrojov, aj na psychologické aspekty komunikácie v médiách a tiež jazykovú rovinu kvality prejavu interpretovaného textu v médiách a v praxi.

V súčasnej dobe je situácia veľmi zložitá aj preto, lebo mnoho ľudí je vystavených neustálemu ataku a množstvu protichodných informácií, ktoré ovplyvňujú postoj jednotlivca k médiám, k spoločnosti a k predstaviteľom, ktorí ju reprezentujú. Druhý deň si účastníci pripravia textové podklady k svojmu vystúpeniu pred kamerou. Každý si vyskúša pod dohľadom lektorky aj čítanie textu pred kamerou, krátke zhrnutie výpovede, rôzne spôsoby možnej prezentácii. Zároveň si účastníci pripravia aj modelové situácie rozhovorov v dvojiciach, čiže v pozícii redaktora a tiež účastníka diskusie. V rámci diskusie pri individuálnych vystúpeniach, pani lektorka vyzdvihne klady prezentujúcich a následne upozorní na problémy, ktoré by jednotlivci mali odstrániť pri svojich vystúpeniach. Na záver sa spoločne odprezentujú všetky nahrávky a vyhodnotí sa spoločná analýza vystúpení.

Teší nás, pozitívna odozva z predošlých vzdelávacích aktivít a preto si Vám dovoľujeme oznámiť, že sme nabudení zrealizovať v dňoch 25.5-26.5.2021 v priestoroch OZ pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Vajnorská 1, Bratislava ďalší vzdelávací kurz pre tých, ktorým to doteraz nebolo umožnené.

I napriek veľkému záujmu však ostáva počet účastníkov nezmenení vzhľadom k stále pretrvávajúcim opatrenia, tak sa prosím čím skôr prihláste, aby ste miesto mali zabezpečené.

Už teraz sa na Vás tešíme a prajeme v prvom rade pevné zdravie!


 

PRIHLÁŠKA  NA VZDELÁVANIE

V prípade záujmu prosím vyplňte Návratku, ktorá je súčasťou Prihlášky a pošlite do 10.05.2021 na adresu: trgalova@kozsr.sk


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk