KOZ SR odmieta opätovný pokus poslancov OĽANO o destabilizáciu štátnej správy

Po neúspešnom pokuse z januára tohto roku, kedy skupina poslancov OĽANO predložila na rokovanie parlamentu a po širokej kritike nakoniec stiahla novelu zákona o štátnej službe a zákona o organizácii miestnej štátnej správy, prichádzajú poslanci rovnakého poslaneckého klubu opäť s novelou zákona o štátnej službe. Potom, čo začiatkom roka bola ich snaha o odvolanie a vymenovanie vedúcich odborov okresných úradov na návrh príslušného ministra alebo predsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy neúspešná, tentokrát sa vo svojom návrhu pokúšajú zaviesť možnosť odvolať z funkcie vedúceho štátneho zamestnanca aj bez uvedenia dôvodu. Podľa KOZ SR navrhovaná úprava priamo zasahuje do princípu stability a právnej istoty. Pokus o politické čistky na okresných úradoch má teda reparát. KOZ SR opäť vyvinie maximálne úsilie, aby ani tento pokus o prijatie novely zákona o štátnej službe neprešiel. KOZ SR prostredníctvom svojich odborových zväzov zastupuje zamestnancov aj v štátnej službe.

Programové vyhlásenie vlády SR obsahuje záväzok budovať najmä stabilnú, profesionálnu a vzdelanú pracovnú silu v štátnej službe prostredníctvom spravodlivých, transparentných a na etických pravidlách založených postupoch riadenia. Novela však vnáša do celého systému pravý opak princípu stability, nakoľko umožňuje odvolávanie bez udania dôvodu, čím je porušený princíp právnej istoty ako jeden zo základných princípov právneho štátu. Uvedené princípy stability a právnej istoty okrem iného spočíva aj v tom, že vedúci štátny zamestnanec môže byť odvolaný z funkcie len z dôvodov ustanovených zákonom, t. j. musí existovať zákonný dôvod pre odvolanie z funkcie. „Navrhovaná úprava, podľa nášho názoru, spochybňuje túto právnu istotu vedúceho štátneho zamestnanca, a to byť odvolaný iba zo zákonných dôvodov. Zákonné dôvody pre odvolanie z funkcie definuje §61 zákona. KOZ SR zásadne nesúhlasí s takto navrhovanou legislatívnou zmenou zákona,“ uviedla viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Predkladateľ novely v dôvodovej správe tvrdí, že cieľom je posilnenie právomocí generálneho tajomníka služobného úradu vo vzťahu k vedúcim zamestnancom, s kontrolnou právomocou štatutárneho orgánu a štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii. KOZ SR je však presvedčená, že uvedená právna úprava je nielen v rozpore so záväzkami z Programového vyhlásenia vlády SR, čoho by si mali byť vedomí aj poslanci, ktorí predmetnú úpravu predkladajú, keďže Programové vyhlásenie vlády SR podpisovali, ale navrhované odvolanie vedúcich štátnych zamestnancov je ukážkou politického kádrovania bez prihliadania na odbornosť, skúsenosť a schopnosti.

V štátnozamestnaneckých vzťahoch sa uplatňuje zvýšená miera stability týchto vzťahov, spojená s definitívou. Definitíva pôsobí ako výrazný stabilizačný faktor v štátnej službe a schopných úradníkov a ich nadriadených chráni pred svojvôľou politikov.

„Takáto právna úprava nielen priamo zasahuje do princípu stability a právnej istoty, ale spôsobí, že nebude zabezpečená kontinuálna odborná činnosť štátnych úradov a s každou zmenou politickej garnitúry sa budú meniť stovky vedúcich zamestnancov. Dôrazne preto upozorňujeme poslancov NR SR, ako aj ostatných ústavných činiteľov, že Ústavný súd SR už v prípade odvolávania nadriadených v štátnej službe bez uvedenia dôvodov vydal Nález č. I.ÚS 540/2012-34, v ktorom rozhodol, že odvolanie nadriadeného v štátnej službe bez uvedenia dôvodu je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky,“ uviedol prezident KOZ SR Marián Magdoško. KOZ SR prostredníctvom svojich odborových zväzov zastupuje zamestnancov aj v štátnej službe. „KOZ SR opäť vyvinie maximálne úsilie, aby ani tento pokus o prijatie novely zákona o štátnej službe neprešiel,“ pokračoval M. Magdoško.