Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (28.6.2021)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU. KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie.

Minister práce predložil na rokovanie Správu o sociálnej situácii obyvateľstva SR za rok 2020, ktorú KOZ SR zobrala na vedomie, avšak nepovažujeme v správe uvedené a skutočne realizované opatrenia na zlepšenie sociálnej situácie obyvateľstva v čase pandémie a zhoršenej ekonomickej situácie za dostatočné. Podľa nášho názoru vláda nevyužila všetky jej možnosti na ochranu občanov pred negatívnymi dopadmi pandémie a jej následkov. Súčasne veľmi negatívne hodnotíme opatrenia legislatívneho charakteru, ktorými sociálnu situáciu niektorých skupín občanov zhoršila, ako napr. zrušením stropu dôchodkového veku, zrušením zákona o poskytovaní 13. dôchodku, nedostatočným predĺžením poskytovania dávky v nezamestnanosti, najmä pre ťažko zamestnateľné vekové skupiny. Všetci sociálni partneri schválili správu bez pripomienok.

Ďalší bod, Informácia o vyhodnotení plnenia Národnej stratégie zamestnanosti Slovenskej republiky do roku 2020, hodnotiaca posledný rok realizácie Národnej stratégie zamestnanosti SR, ktorý bol tiež z dielne ministerstva práce, zobrala KOZ SR tiež na vedomie. Vzhľadom na informatívny charakter materiálu, nebolo k materiálu vykonané medzirezortné pripomienkové konanie. Naďalej však KOZ SR zdôrazňuje, že prijaté legislatívne úpravy v tomto volebnom období sa negatívne odrazia na pracovnom prostredí v nasledujúcom období. Ide najmä o odpojenie minimálnej mzdy od príplatkov poskytovaných v zmysle Zákonníka práce a zrušenie extenzie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa.

Považujeme za dôležité, aby zamestnanosť zostala v stredobode záujmu, pretože je úzko spojená s udržateľnou konkurencieschopnosťou a hospodárskym rastom Slovenska. KOZ SR očakáva, že v budúcom období sa vytvorí v spolupráci so sociálnymi partnermi ďalší strategický materiál a bude sa pokračovať v zlepšovaní situácie na trhu práce. Za strategické priority, ktoré KOZ SR prezentovala aj v rámci Pracovnej skupiny pre oblasť zamestnanosti, aktívnej politiky trhu práce, Záruky pre mladých a sociálnej ekonomiky, rovnako aj vo svojom Desatore pokoronových opatrení, považujeme naplnenie viacerých strategických priorít.

Podpredseda vlády SR pre legislatívu predložil iniciatívny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktorého cieľom je zriadiť nový ústredný orgán štátnej správy Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, ktorý prevezme kompetencie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úseku územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia. KOZ SR odporúča predložiť návrh zákona na rokovanie HSR až spolu s návrhom nového zákona o výstavbe a zákona o územnom plánovaní. Predkladateľ návrhu zákona sa vyslovil, že na schválenie do NR SR pôjde tento materiál v komplexnom balíku súvisiacich zákonov v septembri. Vzhľadom na rozdielne, aj nesúhlasné, stanoviská sociálnych partnerov, sa tento návrh, spolu s ostatnými problematiky sa týkajúcimi zákonmi, vráti ešte na augustové rokovanie tripartity.

Kancelária podpredsedu vlády predložila aj Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrhom sa sleduje dosiahnutie štyroch hlavných cieľov, a to zrýchlenie a zjednodušenie postupu verejného obstarávania, revidovanie národnej úpravy z pohľadu rozsahu transpozičnej povinnosti vo vzťahu k smerniciam EÚ, zrýchlenie procesu z pohľadu uplatňovania práv dotknutých záujemcov, uchádzačov, účastníkov a iných osôb, zlepšenie kontroly verejného obstarávania prostredníctvom automatizácie zadávania a vyhodnocovania zákaziek a zabezpečenia efektívneho zberu a analýzy údajov o cenách. KOZ SR nemala k predloženému návrhu zákona pripomienky. Materiál bol posunutý na ďalšie legislatívne konanie.

Do bodu rôzne bol mimo vopred schválený program zasadnutia zaradený materiál ministerstva dopravy týkajúci sa zákona o elektronických komunikáciách so subjektami. Nová právna úprava v rozpore s komunikovanými očakávaniami prinesie vyššiu regulačnú a administratívnu záťaž ako aktuálna právna úprava, pričom súčasne predpokladá na strane poskytovateľov elektronických komunikačných sietí rozsiahle investície. Osobitne citlivo vnímame značne sa rozširujúci okruh orgánov verejnej moci, ktoré by mali pristupovať k zákazníckym údajom uchovávaným v informačných systémoch operátorov. V rámci štátom podporovaného rozvoja digitalizácie by sme privítali jednoznačnú a zrozumiteľnú úpravu spracúvania biometrických údajov, ktorá nebola na rozdiel od bankového sektora pre sektor elektronických komunikácií doposiaľ uzákonená, hoci práve tento sektor by mal byť prirodzene vlajkovou loďou elektronizácie a digitalizácie. Dovoľujeme si v tejto súvislosti pripomenúť, že práve pandémie COVID-19 do značnej miery preukázala potrebu právnej úpravy elektronickej kontraktácie, a to aj na diaľku.

Otázka, v ktorej nebola dosiahnutá dohoda napriek niekoľkým rozporovým konaniam, je otázka znášania nákladov na poskytnutie súčinnosti poskytovateľov elektronických komunikačných služieb pre oprávnené orgány štátu. KOZ SR požaduje, aby vynaložené náklady podniku na splnenie povinnosti poskytovať údaje účastníkov a poskytovať prípadne inú súčinnosť uhrádzal orgán štátu, ktorý o poskytnutie údajov alebo súčinnosti požiadal. Druhá oblasť, v ktorej nebol dosiahnutý kompromis je otázka postavenia Národného bezpečnostného úradu pri sprístupňovaní prevádzkových a lokalizačných údajov v záujme bezpečnosti štátu na účely riešenia kybernetického bezpečnostného incidentu. Návrh zákona preberá súčasný platný právny stav, kedy NBÚ môže požiadať o sprístupnenie uvedených údajov. KOZ SR súhlasila s posunutím na ďalšie legislatívne konanie s pripomienkami.

Tripartite bola podaná aj informácia o aktuálnej epidemiologickej situácii a postupe očkovania v SR. Zástupcovia RÚZ žiadali o predloženie analýzy efektívnosti všetkých opatrení na zmiernenie negatívnych dopadov COVID 19 uskutočnených v uplynulom období z pohľadu ochrany zdravia, negatívnych dopadov na ekonomiku a obmedzení základných práv a slobôd občanov SR. Výstupom analýzy by nemali byť len čísla, ale aj opodstatnenie a ďalšie použitie opatrení z predchádzajúcej kovidovej vlny. Zaznela aj požiadavka na oživenie Ekonomického krízového štábu za účasti sociálnych partnerov.