Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (27.9.2021)

Na rokovaní HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie.

Kľúčové boli na dnešnom rokovaní pre KOZ SR dva materiály, ktoré predkladal minister práce, a to Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a novela zákona o sociálnom poistení. Cieľom novely Zákonníka práce je najmä vykonanie transpozície smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1152 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii a smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami. Novela má zabezpečiť transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov. V tomto kontexte sa navrhuje doplnenie vybraných ustanovení Zákonníka práce týkajúcich sa pracovnej zmluvy a poskytovania informácií o pracovných podmienkach a podmienkach zamestnávania, rozšírenie a spresnenie okruhu informácií, ktoré má zamestnanec dostať, ustanovenie práva zamestnanca žiadať prechod na inú formu zamestnania, poskytovanie informácií aj v elektronickej podobe a pod. Cieľom novely je aj doplniť a spresniť ustanovenia, ktoré sa týkajú rovnováhy medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, napr. inštitút tzv. otcovskej dovolenky a pod. Našim pripomienkam, ktoré sme vzniesla aj v rámci medzirezortného pripomienkového konania, predkladateľ vyhovel len čiastočne.

V návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sme sa pri dôchodkovej reforme ideologicky absolútne nestretli s predkladateľmi. Predložený návrh zákona obsahuje väčší počet ustanovení, ktoré boli obsiahnuté aj v predchádzajúcich dvoch návrhoch ústavného zákona, ku ktorým mala KOZ SR mimoriadne veľa zásadných pripomienok. Ustanovenia obsiahnuté v predloženom návrhu zákona znevýhodňujú alebo poškodzujú väčšinu účastníkov dôchodkového zabezpečenia, napriek volebnému aj povolebnému prísľubu súčasnej vládnej koalície, že nebude zhoršovať sociálnu situáciu občanov a nebude im brať dosiahnuté sociálne istoty. Nedostatky v predloženom návrhu vidíme nielen my, ale aj ostatní sociálni partneri, preto KOZ SR neodporučila návrh na ďalšie legislatívne konanie.