Výsledok tretieho kola kolektívneho vyjednávania: Na zvýšení platov zamestnancov pracujúcich pre štát sme sa ani dnes nedohodli

Vzhľadom na to, že prvé, aj druhé kolo kolektívneho vyjednávania sa skončilo zo strany vlády ponukou nulovej valorizácie platov, dnes prišli zástupcovia štátu s ponukou na zvýšenie platov zamestnancov pracujúcich pre štát o 3% v roku 2022 od 1. 7. 2022. Zamestnanci by zároveň mohli získať jednorazový platový bonus 350 euro, ktorý by bol zamestnancom v štátnej službe vyplatený v januári 2022 a zamestnancom pri výkone práce vo verejnom záujme do 30. júna 2022. V druhom polroku 2022 by mali spomínaní zamestnanci tiež nárok na 1 deň plateného voľna navyše. Náklady na zvýšené finančné ohodnotenie vyčíslili na 325 miliónov euro.

Viceprezidentka KOZ SR a hlavná vyjednávačka za stranu odborov Monika Uhlerová skonštatovala, že v návrhu štátu sme sa síce posunuli k ponuke, ktorá už nie je nulou, avšak v žiadnom prípade nenapraví postupnú nivelizáciu platov z dôvodu prepadu taríf oproti rastu minimálnej mzdy.

Súčasťou ponuky vlády sú aj tzv. sociálne benefity dohodnuté v kolektívnych zmluvách platných pre tento rok, ako je priaznivejšia úprava oproti platnej legislatíve týkajúca sa pracovného času, dovolenky, odstupného, odchodného, príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie a sociálneho fondu, úpravy pri dočasnej pracovnej neschopnosti, ako aj zadefinovanie úprav v rámci podnikových kolektívnych zmlúv.

Keďže z dôvodu epidemiologických opatrení sa nemohli kolektívneho vyjednávania zúčastniť všetci kolektívni vyjednávači, musí KOZ SR návrh vlády ešte interne prerokovať. „Musíme si túto ponuku okamžite interne skomunikovať a prekonzultovať aj s našou členskou základňou a získať spätnú väzbu,“ uviedla M. Uhlerová po rokovaní a dodala, že ponuku vlády vníma ako definitívnu ponuku štátu na rok 2022. KOZ SR sa k ponuke vlády vyjadrí do 8. decembra 2021.

Ak nepríde k dohode o ustanoveniach oboch kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, existuje možnosť, že zástupcovia KOZ SR Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2022 a Kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa v štátnej službe pre rok 2022 nepodpíšu. „Mnohí zamestnanci berú sociálne benefity ako samozrejmosť, pretože sú každoročne dojednávané v kolektívnych zmluvách vyššieho stupňa. Ale v prípade, že by sme dospeli k rozhodnutiu, že ponuka, ktorá dnes odznela, je pre nás neakceptovateľná a neprijmeme ju, tak by zrejme nedošlo k podpisu kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, a teda by zamestnanci prišli aj o tieto benefity,“ poznamenala M. Uhlerová.

Tlačová konferencia po skončení rokovania: