Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (10.1.2022)

Prvé tohtoročné rokovanie tripartity sa vzhľadom na protipandemické opatrenia konalo online formou. Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie.

Minister práce predložil Návrh zákona o osobnom dôchodkovom produkte a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Celoeurópsky osobný dôchodkový produk má umožniť vytvoriť produkt dlhodobého dôchodkového charakteru, zohľadňujúci viaceré faktory. Ministerstvo práce pôvodne predložilo do legislatívneho procesu právnu úpravu, ktorej cieľom malo byť vytvorenie podmienok na účely poskytovania produktu: osobného (dobrovoľného) sporenia jednotlivcov na dôchodok v rámci Slovenskej republiky. Avšak na základe výsledkov ukončeného rozporového konania s ministerstvom financií, ako aj s inými subjektami, sa návrh zákona zmenil v podstatnom rozsahu a minister práce ho tak predložil na dnešné rokovanie HSR SR. KOZ SR k návrhu zákona predloženého do medzirezortného pripomienkového konania predložila pripomienky, o ktorých sa uskutočnilo rozporové konanie.

Postup, ktorý predkladateľ návrhu zákona po ukončení medzirezortného pripomienkového konania zvolil a návrh zákona predložil na rokovanie HSR SR v podstatne zmenenej podobe, považujeme v rozpore s článkom 14 ods. 8 Legislatívnych pravidiel vlády SR. Z uvedeného článku vyplýva, že ak sa návrh zákona podstatne zmení podľa výsledkov pripomienkového konania, predloží ho predkladateľ opätovne na pripomienkové konanie, čo sa v uvedenom prípade nestalo.

KOZ SR v návrhu zákona predloženom do medzirezortného pripomienkového konania napríklad požadovala doplniť do návrhu zákona aj ustanovenie o možnosti kolektívneho vyjednávania vo vzťahu k dojednaniu výšky príspevkov zamestnávateľa zamestnancovi. Považujeme za opodstatnené, aby návrh zákona obsahoval aj možnosť účasti zástupcu zamestnancov (odborovej organizácie) pri dohode zamestnávateľa so zamestnancom pri určení výšky príspevkov na účely dôchodkového sporenia zamestnanca. KOZ SR preto nesúhlasila so zvoleným legislatívnym postupom a žiada o zaradenie upraveného materiálu (návrhu zákona) do nového legislatívneho procesu v zmysle platných Legislatívnych pravidiel vlády SR.

K ostatným dvom materiálom, k Návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, nemala KOZ SR pripomienky.

Dnešná tripartita diskutovala aj o návrhu opatrení „Daňovej revolúcie“ vrátane vyčíslenia dopadov z dielne ministerstva financií a o čerpaní eurofondov.