Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (7.11.2022)

Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie, ku ktorým sme si ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnili zásadné pripomienky a zotrvali na nich aj na rokovaní tripartity.

Minister práce predložil na rokovanie návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrhom zákona sa majú riešiť aplikačné problémy, mala by sa zvýšiť miera poskytovanej ochrany určitým osobám, uľahčiť prístup k pomoci v hmotnej núdzi v súvislosti s posudzovaním majetku a pod.

V materiály sa navrhuje umožniť zúčtovanie niektorých dávok sociálneho poistenia s pomocou v hmotnej núdzi, ustanoviť, že tehotenské sa nepovažuje za príjem na účely zákona o životnom minime, navrhuje sa aj zavedenie nového aktívneho opatrenia na trhu práce a zvýšenie dotácie na zabezpečenie výkonu osobitného príjemcu.

KOZ SR mala ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania viacero pripomienok. Zásadne nesúhlasíme s vypustením ustanovenia upravujúcom „príspevok na nezaopatrené dieťa“. Zastávame totiž názor, že predkladateľom zamýšľané zahrnutie sumy tohto príspevku do dávky v hmotnej núdzi poskytovanej na dieťa bude mať negatívny vplyv na plnenie povinnej školskej dochádzky maloletých detí, a to u tých skupín obyvateľstva (v zásade najmä nízkopríjmových), u ktorých plnenie povinnej školskej dochádzky naviazanej na poskytovanie uvedeného príspevku má plniť výchovnú funkciu, ako aj podporu vzdelávania.

Zároveň nesúhlasíme s navrhnutými sumami príspevku na bývanie – pre domácnosť s jedným členom na sumu 63,90 eura mesačne (teraz 55,80 eura) a na sumu 101,90 eura mesačne (teraz 89,20 eura) pre domácnosť s viacerými členmi, alebo ak sa jedná o nájom bytu viacerými nájomcami. Vzhľadom na očakávaný vysoký rast cien energií v nasledujúcom období, ktorý bude mať vplyv na rast nákladov spojených s bývaním, návrh považujeme za neadekvátny.

Ministerstvo práce navrhuje zo zákona o pomoci v hmotnej núdzi vypustiť aj celé ustanovenie upravujúce „Osobitný príspevok“. Predkladateľ svoj návrh odôvodňuje následným prijatím opatrení v rámci aktívnych opatrení trhu práce (napr. v zákone o službách zamestnanosti). Prechodným ustanovením sa síce navrhuje prechodné obdobie na účely poskytovania osobitného príspevku do 30. júna 2023, avšak táto prekluzívna lehota je podľa nášho názoru krátka aj vzhľadom na očakávaný vývoj ekonomickej situácie a v tejto súvislosti aj vývoj zamestnanosti na trhu práce.

Materiál bol posunutý na ďalšie legislatívne konanie s našimi pripomienkami, avšak s prísľubom ďalšej diskusie.

Na dnešnej tripartite sme predložili aj sumarizačnú analýzu mimoriadnej situácie a jej dopadu na pracovno-právnu legislatívu a oprávnené nároky zamestnancov. Podľa nášho názoru sú už naplnené všetky dôvody na zrušenie jej vyhlásenia.

Mimoriadna situácia bola vyhlásená vládou Slovenskej republiky od dňa 12. marca 2020 z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II. stupňa v dôsledku pandémie infekčného ochorenia COVID-19 a naďalej zostáva v platnosti. Za účelom riešenia kritickej situácie bolo počas nej prijatých množstvo legislatívnych úprav týkajúcich sa aj oblasti pracovno-právnej legislatívy, najmä Zákonníka práce, oblasti BOZP, kolektívneho vyjednávania, ale aj služieb zamestnanosti a zamestnávania cudzincov.

Podľa nášho názoru sú v súčasnosti naplnené všetky dôvody na zrušenie vyhlásenej mimoriadnej situácie. Tento názor podporuje aj prijatá právna úprava Lex Corona a Lex Ukrajina, keď vo väčšine právnych noriem prijaté zmeny sú v platnosti nielen počas mimoriadnej situácie, ale ich platnosť končí až uplynutím 2 kalendárnych mesiacov po jej ukončení. Zároveň členom vlády a predsedom ostatných ústredných orgánov štátnej správy bolo uložené prijímať opatrenia, ktoré umožnia zrušiť mimoriadnu situáciu v čo najkratšom čase.

Minister práce prisľúbil vyžiadať od krízového štátu a ministerstiev súhrn potenciálnych rizík a dopadov, čo by zrušenie mimoriadnej situácie predstavovalo pre ich oblasť pôsobenia.

Tripartita sa dnes dohodla na schéme kompenzácií cien energií pre energeticky náročné podniky. Pomôcť má približne 50-tisíc zamestnancom (v takmer 120 firmách), ktorí v sektore pracujú. Zhodli sa na tom všetci sociálni partneri. Práve krajiny, kde funguje sociálne partnerstvo, zvládajú krízy lepšie a sú odolnejšie.