AKTUÁLNE TÉMY

Z rokovania Snemu KOZ SR (30.11.2022)

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi od-borových zväzov v počte stanovenom kľúčom. Snem KOZ SR sa o.i, zaoberal aktuálnou ekonomickou a sociálnou […viac]

AKTUALITY

KOZ SR Seminár „Európske zamestnanecké rady“

Zvyšujúci sa medzinárodný rozmer hospodárstva si od konca 80-tych rokov 20. storočia vyžiadal vznik nových štruktúr zastupovania záujmov zamestnancov, ale aj ich vzájomného informovania – európskych zamestnaneckých rád. Internacionalizácia podnikov totiž v žiadnom prípade nemôže mať mať negatívny vplyv na pracovné podmienky zamestnancov a nemôže viesť k odbúravaniu sociálnych istôt […viac]

INFORMÁCIE Z HOSPODÁRSKEJ A SOCIÁLNEJ RADY SR

Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (7.11.2022)

Na rokovanie HSR SR boli predložené a prerokované materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie, ku ktorým sme si ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania […viac]

AKTUALITY

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 1. novembra 2022

Dňa 1.11.2022 nadobúda účinnosť novela Zákonníka práce (ZP), ktorou dochádza k viacerým zmenám v ZP a cieľom ktorej je najmä zapracovanie: smernice Európskeho parlamentu a Rady(EÚ) 2019/1152 z  júna 2019 o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1158 z 20. júna 2019 o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a osôb s opatrovateľskými povinnosťami, ktorou sa zrušuje […viac]