KOZ SR Seminár „Európske zamestnanecké rady“

Zvyšujúci sa medzinárodný rozmer hospodárstva si od konca 80-tych rokov 20. storočia vyžiadal vznik nových štruktúr zastupovania záujmov zamestnancov, ale aj ich vzájomného informovania – európskych zamestnaneckých rád. Internacionalizácia podnikov totiž v žiadnom prípade nemôže mať mať negatívny vplyv na pracovné podmienky zamestnancov a nemôže viesť k odbúravaniu sociálnych istôt a pracovných miest.

Smernicou o európskej zamestnaneckej rade (EZR) sa uskutočnil rozhodujúci krok smerom k prekonaniu územných obmedzení zastupovania zamestnancov.

Členmi EZR sú zamestnanci zamestnávateľa pôsobiaceho na území členských štátov alebo skupiny zamestnávateľov pôsobiacich na území členských štátov.

Odbory prostredníctvom smernice o EZR dosiahli, že v súčasnosti môžu byť vo viac ako 2.500 podnikoch pôsobiacich v EÚ zriadené európske zamestnanecké rady, vďaka čomu môžu byť v prospech zamestnancov týchto koncernov stanovené konkrétne práva na informovanie zamestnancov a konzultácie s nimi. Prostredníctvom smernice o EZR bola stanovená základná povinnosť vedenia podniku poskytovať informácie, ako aj právo na konzultácie pre európskych zástupcov zamestnancov.
EZR totiž vytvára priestor pre komunikáciu a spoluprácu odborárov a členom zamestnaneckých rád zo spoločností a závodov toho-ktorého koncernu. Zároveň je potrebné brať do úvahy rôzne právne predpoklady participácie zamestnancov v závode a spolurozhodovanie v podniku v rozličných európskych krajinách, ako aj odlišné tradície vzťahov a spolupráce medzi zástupcami zamestnancov a odbormi.

Dnes sa na pôde KOZ SR stretli členovia rôznych európskych zamestnaneckých rád z našich členských odborových zväzov, aby získali nielen prehľad o tom, v ktorých EZR sú aj zástupcovia zo Slovenska, ale aj si vymenili informácie a skúsenosti so svojim pôsobením v nich.