Z rokovania Snemu KOZ SR (30.11.2022)

Dnes sa v Bratislave konal Snem Konfederácie odborových zväzov SR. Snem KOZ SR predstavuje najvyšší orgán konfederácie medzi jej zjazdami. Snem tvoria členovia Predstavenstva KOZ SR a zástupcovia členských odborových zväzov zvolení príslušnými orgánmi od-borových zväzov v počte stanovenom kľúčom. Snem KOZ SR sa o.i, zaoberal aktuálnou ekonomickou a sociálnou situáciou na Slovensku, ale aj interným záležitosťami. Delegáti zvolili členov Rozhodcovského senátu KOZ SR, ktorý rieši spory medzi konfederáciou a jej členom o práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z členstva v konfederácii, a spory medzi členmi konfederácie navzájom. Rovnako boli delegátom predstavení aj členovia poradných orgánov KOZ SR, ako sú Regionálne rad KOZ SR, Komisia pre rodovú rovnosť KOZSR a Rada mladých KOZ SR.