Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa zúčastnila Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie

Deň 1

ODBORY SÚ SÚČASŤOU EURÓPSKEJ DEMOKRACIE

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová počas svojej pracovnej cesty v Bruseli rokovala so zástupkyňou stálej predstaviteľky SR pri EÚ, veľvyslankyňou Máriou Malovou a jej spolupracovníkmi zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli o sociálno-ekonomických témach a europskej legislative, ktore sa dotykaju sa zamestnancov na Slovensku.

Diskutovali o dôležitých témach, ako napríklad o posilnení kolektívneho vyjednávania ako spôsobu boja proti chudobe pracujúcich a zlepšenia pracovných podmienok. To je možné dosiahnuť dobrou implementáciu smernice o primeraných minimálnych mzdách v EÚ.

Jedným z cieľov smernice je zvýšiť počet pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje kolektívne vyjednávanie o stanovovaní miezd. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by Slovensko malo podporovať schopnosť sociálnych partnerov zapojiť sa do kolektívneho vyjednávania.

Členské štáty s podielom kolektívneho vyjednávania menším ako 80 %, akým je aj Slovensko, by mali vypracovať akčný plán na podporu kolektívneho vyjednávania.

Dôležitou témou súčasnosti, ktorej sa dotkla aj dnešná diskusia na Stálom zastúpení, je aj potreba podpory zmeny ekonomiky na znalostnú s dôrazom na investície do vedy a výskumu. Požadované transformačné zmeny by mali smerovať k spravodlivej transformácii na ekonomický model, ktorý reaguje na technologické výzvy a zmeny, ktoré prináša digitalizácia a Priemysel 4.0, i nastupujúci Priemysel 5.0. V súvislosti s veľkými premenami hospodárstva sa transformuje aj práca – a to z hľadiska počtu a kvality pracovných miest, ale aj konkrétnych pracovných podmienok a procesov. Vznikajú nové nároky na vzdelanie, zručnosti a vedomosti jedincov. Aj zamestnanci sa v priebehu vývoja musia rýchlejšie prispôsobiť novým požiadavkám a potrebám žiadaných pozícií. Zvyšovanie digitálnych zručností zamestnancov, najmä v súvislosti s pripravovanou implementáciou nových legislatívnych zmien, je prioritou samotných zamestnancov i zamestnávateľov. 

V diskusii bol otvorený aj koncept dôstojného základného príjmu. V čase reálnych negatívnych dopadov nízkych miezd na Slovensku, aj v spojitosti s aktuálnou inflačnou a energetickou krízou, je totiž potrebné posunúť diskusiu o minimálnej mzde a fenoméne tzv. pracujúcej chudoby, kedy ľudia len s ťažkosťami pokrývajú náklady domácností, a to aj napriek tomu, že sú normálne zamestnaní, do roviny dôstojnej minimálnej mzdy. Je potrebné hľadať konkrétne cesty, ako mzdy a platy, ale aj ďalšie typy príjmov, cielene zvyšovať tak, aby sa približovali hodnote, ktorú môžeme považovať za dôstojné materiálne minimum.

DÔLEŽITOSŤ SPOLUPRÁCE ODBORÁROV NA EURÓPSKEJ ÚROVNI 

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová počas svojej pracovnej cesty v Bruseli rokovala aj s Oliverom Röpke, súčasným prezidentom skupiny II (zamestnanci) a budúcim prezidentom Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. EHSV je poradným orgánom EÚ reprezentujúcim zamestnávateľov, odborové zväzy, poľnohospodárov, spotrebiteľov a ďalšie záujmové skupiny, ktoré kolektívne tvoria organizovanú občiansku spoločnosť.

KOZ SR dlhodobo spolupracuje s EHSV pri presadzovaní práv zamestnancov a tvorení európskej legislatívy. Monika Uhlerová poukázala aj na smernicu o zlepšení pracovných podmienok pri práci cez platformy, ale aj na implementáciu smernice o primeraných minimálnych mzdách v EÚ. V spoločnej debate sa dotkli aj aktuálnej inflačnej a energetickej krízy a pomoci občanom na Slovensku. Odbory v mnohých európskych krajinách, vrátane Slovenska, sú súčasťou tlaku a vyjednávaní s vládou v rámci sociálneho dialógu o pomoci domácnostiam alebo firmám zvládnuť toto náročné obdobie.

KOZ SR bude v budúcom roku organizátorom stretnutia zástupcov odborových centrál zo strednej Európy, ktoré sa zameria najmä na dôležitosť konvergenie miezd a na prieniky v sociálnych témach jednotlivých krajín. 

Deň 2

V BRUSELI ROKOVALI EURÓPSKI ODBORÁRSKI LÍDRI.  ŽIADAJÚ, ABY EURÓPSKA RADA BOLA ZASADNUTÍM RADY PRE KRÍZU ŽIVOTNÝCH NÁKLADOV

Európska odborová konfederácia je hlavnou odborovou organizáciou zastupujúcou pracovníkov na európskej úrovni. EOK je uznaná Európskou úniou, Radou Európy a Európskym združením voľného obchodu ako jediná reprezentatívna medzisektorová odborová organizácia na európskej úrovni.

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa v Bruseli zúčastnila zasadnutia Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie. Počas dvoch dní sa stretli čelní predstavitelia všetkých národných konfederácií, aby spoločne prediskutovali najdôležitejšie aktuálne témy a dohodli spoločnú stratégiu. 

Lídri schválili uznesenie EOK apelujúce na prijatie európskej smernice o algoritmických systémoch na pracovisku, stanovisko EOK k návrhu smernice o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, ale aj stanovisko o revízii smernice o jednotnom povolení. 

EOK tiež informovala o procese rokovaní o návrhu smernice o zlepšení pracovných podmienok pracovníkov cez platformy v Európskej rade a Európskom parlamente. Monika Uhlerová účastníkov zasadnutia informovala o spoločnej výzve KOZ SR a EOK určenej slovenským europoslancom, aby tento týždeň vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci EP zahlasovali za pozmeňujúce návrhy v parlamentnej správe o zlepšení pracovných podmienok pri práci cez platformy, ktorá o.i. chráni samostatne zárobkovo činné osoby pred zneužívaním zo strany digitálnych pracovných platforiem.

Diskusia sa venovala aj interným záležitostiam, ako napríklad príprave kongresu EOK v roku  2023, ktorý sa bude konať v Berlíne. Počas výkonného výboru sa predstavili aj kandidáti na pozície zástupcov generálnych tajomníkov a konfederačných tajomníkov, pričom Esther Lynch bola zvolená ako dočasná generálna tajomníčka EOK do zjazdu v Berlíne.

Lídri pokračovali v diskusii o aktivitách v rámci EOK plánu, ktorý je zameraný na krízu životných nákladov a stavia pracovníkov do centra hospodárstva. EOK žiada, aby Európska rada bola zasadnutím Rady pre krízu životných nákladov a aby bola výrazne zameraná na podporu tých, ktorých najviac zasiahlo zvyšovanie cien, na ochranu pracovných miest a príjmov a na opatrenia v súlade so 6-bodovým konfederačným plánom, ktorý nájdete TU. 

Bezpečne v práci, bezpečne doma, bezpečne online. Stanovisko EOK k návrhu smernice o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Európska komisia predložila 8. marca 2022 návrh smernice o boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. EOK sa domnieva, že návrh smernice môže priniesť konkrétny pokrok. Je však potrebné prijať praktické riešenia, vďaka ktorým budú pracoviská bezpečné pre všetky pracovníčky. EOK hľadá zmeny v štyroch kľúčových oblastiach: 

  • uznať úlohu odborov, 
  • chrániť obete určitých foriem kybernetického násilia pred diskrimináciou v práci, 
  • zaviazať zamestnávateľov, aby aktualizovali a implementovali politiky na predchádzanie násiliu a obťažovaniu
  • riešiť domáce násilie ako problém na pracovisku.

EOK víta uznanie potreby riešiť kybernetické násilie páchané na ženách v návrhu smernice. Ako obzvlášť zarážajúce a škodlivé sa však javia chýbajúce záruky proti sekundárnej viktimizácii a ekonomickými následkami.

Odborové zväzy evidujú prípady pracovníkov, ktorí sú obeťami sexuálneho kybernetického násilia a sú ďalej vystavení ďalšej diskriminácii. Napríklad zo strany ich zamestnávateľa, ktorý nespravodlivo prepustí pracovníka, či mu odopiera povýšenie kvôli fotkám alebo videám na sociálnych sieťach.

EOK požaduje, aby sa smernica zmenila a doplnila, čím by sa zabezpečilo zabrániť zamestnávateľom v priamej alebo nepriamej diskriminácii pracovníkov na základe toho, že sa stali obeťami kybernetického násilia. 

Deň 3

ODBORY SÚ DÔLEŽITÝM PARTNEROM PRI TVORBE EURÓPSKEJ LEGISLATÍVY

Monika Uhlerová, prezidentka KOZ SR, svoj pobyt v Bruseli využila aj na pracovné stretnutia s predstaviteľmi Európskej únie, a to podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom a podpredsedom Európskeho parlamentu Michalom Šimečkom a ďalšími.  

Rokovania boli zamerané na aktuálnu európsku legislatívu, ktorá ovplyvňuje životy pracujúcich a zamestnancov aj na Slovensku, ale aj na témy ako energetická chudoba, spravodlivá transformácia, digitálne zručnosti, nové formy zamestnávania, budúcnosť trhu práce a sveta práce.

Energetická chudoba je ústredným problémom vo všetkých členských štátoch EÚ. Je nanajvýš dôležité, aby EÚ ukázala, že je možné dosiahnuť energetickú transformáciu a klimatické ciele, a zároveň zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo.

Zjednodušenie čerpania eurofondov bolo tiež bodom rokovaní, keďže práve ich čerpanie má pomôcť ľuďom v súčasnej kríze.

EOK, ktorej aktívnou súčasťou je aj KOZ SR už od roku 1996, je dôležitým partnerom na európskej úrovni, aktívne participuje na tvorbe legislatívy v mene všetkých pracujúcich ľudí v Európe.

Deň 4

ODBORÁRSKA DEMONŠTRÁCIA V BRUSELI

Dnes sa v Bruseli koná európska demonštrácia zdravotníckych a opatrovateľských pracovníkov, ktorú organizuje EPSU (Európska federácia odborových zväzov verejných služieb). KOZ SR tento protest podporila, keďže dnes zároveň zasadá Európska rada ministrov zdravotníctva. Demonštrácia má poukázať na krízu v sektore zdravotníctva a sociálnej starostlivosti a požaduje, vo výzve určenej tvorcom politiky, okrem iných požiadaviek:

  • POSILNIŤ kolektívne vyjednávanie a odvetvové kolektívne zmluvy, ktoré presadzujú primeranú úroveň zamestnancov podľa potrieb, spravodlivé mzdy, dobré pracovné podmienky a práva odborov. Zriadiť sektorový výbor pre sociálny dialóg v sociálnych službách, ako to požaduje EPSU a zamestnávatelia v sociálnych službách.
  • ZABEZPEČIŤ dostatočné verejné financovanie a investície, aby zdravotnícki a sociálni pracovníci mohli poskytovať vysokokvalitnú starostlivosť. Zdravotnú a sociálnu starostlivosť vyňať z úsporných opatrení.
  • CHRÁNIŤ zdravie a starostlivosť ako verejný statok a zabrániť ich komercializácii. Zabezpečte, že ak sa dosiahne zisk, bude plne reinvestovaný na zlepšenie pracovných podmienok a poskytovania starostlivosti. Obrátiť komercializáciu na zabezpečenie odolnosti sektora a zameranie sa na práva príjemcov starostlivosti.
  • ZABRÁNIŤ spoločnostiam, ktoré nemajú uzatvorené kolektívne zmluvy, prístupu k verejným prostriedkom.