Sociálny dialóg je potrebné viesť aj na regionálnej úrovni

Vytvorením vyšších územných samosprávnych celkov a prenosom kompetencií do regiónov sa v rámci KOZ SR, v spolupráci s členskými odborovými zväzmi, konštituovali regionálne rady so sídlom v jednotlivých krajských mestách. Spolupráca medzi vyššími územnými celkami a regionálnymi radami konfederácie je dôležitá najmä z hľadiska zamestnanosti v regióne, či už v oblasti školstva, zdravotníctva, dopravy, cestovného ruchu, kultúry a športu. Nie všetky problémy totiž vznikajú v Bratislave a sociálny dialóg sa nevedie len na najvyššej úrovni. Problémy totiž vznikajú v regiónoch a tam by mali byť aj riešené.

Po posledných župných voľbách viceprezident KOZ SR František Gajdoš oslovil každého župana s ponukou na spoločné stretnutie aj so zástupcami regionálnej rady konfederácie pôsobiacej v tom-ktorom krajskom meste, na ktorom by sa prediskutovali možnosti vzájomnej spolupráce a potenciálnej participácie našich odborníkov na tvorbe regionálnych politík a odborných stanovísk.

Stretnutia s čelnými predstaviteľmi samosprávnych krajov sa doteraz uskutočnili v Nitre s predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislavom Becíkom, v Košiciach s podpredsedami košického vyššieho územného celku Ladislavom Lörincom a Dušanom Tomaškom a s predsedom Prešovského samosprávneho kraja Milanom Majerským v Prešove. Diskutovalo sa nielen o aktuálnom sociálnom a ekonomickom rozvoji regiónu, politike trhu práce, zdravotnej starostlivosti, či školskej politike a kultúre, ale aj o miestnej doprave a cestnom hospodárstve, ekológii a o ochrane životného prostredia.