Ani nárast životného minima nestlmí extrémny nárast cien

Poslanci Národnej rady SR včera na svojom rokovaní schválili cez návrh novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi aj nový valorizačný mechanizmus súm životného minima. Zmena systému určenia a valorizácie životného minima, vrátane tzv. otvorenia zákona o životnom minime, je dlhodobou agendou KOZ SR a témou množstva rokovaní s výkonnými i politickými predstaviteľmi Slovenska. Životné minimum sa totiž týka všetkých a jeho adekvátne zvýšenie, ako aj spôsob stanovenia, patria k systémovým a efektívnym opatreniam, ktoré zasiahnu každého. Životné minimum pritom podstatne a dlhodobo zaostáva za hranicami rizika chudoby.

KOZ SR v predchádzajúcom období opakovane pripomienkovala ministerstvom práce predložené opatrenia o úprave súm životného minima, a to s cieľom prijatia opodstatnených legislatívnych zmien v nastavení valorizačného mechanizmu súm životného minima. Schválenou novelou sa teda aktuálne mení valorizačný mechanizmus súm životného minima. Po novom sa budú upravovať koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností, čiže mierou „inflácie“ nákladov takýchto domácností. Prijatou zmenou valorizácie súm životného minima sa tak síce dosiahne stav, keď budú sumy životného minima odzrkadľovať reálnu hodnotu toho, o koľko sa zvýšia minimálne náklady nízkopríjmovej domácnosti, ktoré potrebuje vynaložiť na zabezpečenie základných životných podmienok, tieto sumy sú však nedostatočné.

Prijatie zmeny je podľa nášho názoru len kozmetickou úpravou, ktorá nerieši celkový problém životného minima a jeho dopadu na ďalšie dávky a príspevky. Zostáva konzervované, keďže sa neposudzuje jeho opätovné nastavenie (stanovenie novej sumy), ale len jeho valorizačný mechanizmus.

Životné minimum samo o sebe nezakladá nárok na žiadnu dávku, je však naň naviazané množstvo sociálnych dávok a veličín. Od životného minima sa napríklad odvíja aj nezdaniteľná časť základu dane pre zamestnancov (vyjadrená ako jeho 21-násobok), čo znamená zvýšenie ich čistých príjmov. Jedným z našich návrhov bol aj nárast samotnej sumy životného minima. Ak by sa zvýšilo na úroveň takmer 50% hrubej minimálnej mzdy, zamestnanci poberajúci minimálnu mzdu by neplatili dane.

„Ani aktuálne prijatý valorizačný mechanizmus teda nezabezpečí dostatočnú mieru valorizácie týchto ďalších nárokov tak, aby tlmili extrémny nárast cien, ktorému v súčasnosti čelíme. KOZ SR stále nepovažuje tieto sumy za postačujúce a domácnosti na úrovni príjmov životného minima sú tak naďalej uväznené hlboko v príjmovej chudobe“, konštatovala prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová na margo včerajšej zmeny.

Nízka suma životného minima so svojim vplyvom na sociálne dávky, ale aj ďalšie veličiny, tak zároveň konzervuje chudobu a sociálnu vylúčenosť osôb odkázaných na sociálne dávky štátu a dokonca v niektorých prípadoch práve nedostatočná pomoc zo strany štátu spôsobuje zvyšovanie miery chudoby v špecifických skupinách obyvateľstva a v niektorých regiónoch.

„Upozorňujeme, že životné minimum nie je možné chápať ako statickú nemennú veličinu. Preto je nevyhnutné primerane reagovať na vývoj životných nákladov a udržať tak sumy životného minima na spoločensky prijateľnej úrovni. KOZ SR má pripravených niekoľko návrhov a odporúčaní týkajúcich sa systému výpočtu a valorizácie životného minima, ktoré už boli prezentované ministrovi práce,“ dodala Uhlerová.