Aj mladí Slováci si zaslúžia kvalitné pracovné miesta

V dňoch 15.-16. marca 2023 sa v poľskom Gdansku konal seminár TIME 4 QUALITY JOBS, ktorý bol zameraný na aktuálne problémy mladých pracujúcich ľudí. Organizovali ho EOK a KRAJOWA SEKCIA MLODYCH NSZZ Solidarność za účasti mladých pracovníkov z Poľska, Rumunska, Bulharska, Portugalska a Slovenska.

Hlavnou témou seminára boli vplyvy kríz na pracovné podmienky a celkový život mladých ľudí. V panelovej diskusii vystúpila za slovenských odborárov Danica Žehnajová, ktorá priblížila aktuálnu situáciu na Slovensku v oblasti vzdelávania a trhu práce a o.i. uviedla, že kríza ovplyvnila a stále ovplyvňuje život mladých ľudí prierezovo vo viacerých oblastiach, začínajúc zníženou kvalitou vzdelávania počas koronakrízy, zníženou možnosťou praxe pri odbornom štúdiu a pokračujúc na pracovnom trhu ohrozením zamestnanosti. Spoločné problémy, ktoré sa vyskytujú vo všetkých zúčastnených krajinách, sú napr. negatívny vplyv inflácie, nedostatočná informovanosť mladých ľudí o činnosti odborov, migrácia kvalifikovaných mladých ľudí do západných štátov EÚ. Aj v príspevkoch iných zúčastnených zazneli podobné návrhy riešení, ako podpora projektov na zvýšenie informovanosti  mladých ľudí o činnosti odborov,  ideálne už zaradením do školských osnov,  podpora vedy a výskumu za účelom zatraktívnenia pracovných podmienok.  Zaujímavým bol predovšetkým príspevok Mariany Lemos z Portugalska, ktorá prezentovala psychologické aspekty vplyvu pandémie na študentov a mladých ľudí. A samozrejme aj úvodné predstavenie bohatej histórie mesta Gdansk a poľských slobodných odborov Solidarność.  Pre slovenské služby zamestnanosti by mohol byť inšpiratívny poľský systém práce s mladými uchádzačmi o zamestnanie. Podľa prezentácie zástupkyne z poľského ministerstva práce sú na poľských úradoch práce vyčlenení samostatní zamestnanci pre prácu s mladými uchádzačmi o zamestnanie a ministerstvo taktiež prevádzkuje aplikáciu pre uchádzačov o zamestnanie.

Diskutovalo sa o rovnakých problémoch, ktorým čelia mladí ľudia v zúčastnených krajinách, ako napríklad o strate pracovných miest počas pandémie COVID-19 a negatívnom vplyve inflácie, nedostatočnej informovanosti odborov, podpriemerných mzdách v porovnaní so štátmi EÚ, o skvalitnení pracovných miest pre mladých a zatraktívnení pracovných miest pre zmiernenie migrácie mladých kvalifikovaných ľudí.

Ďalší zástupca slovenských odborárov Michal Gedaj vyhodnotil seminár: „Problémy mladých ľudí sa nás týkajú viac, ako si pripúšťame. Ich neriešením nám ubúdajú, vo veľa prípadoch, perspektívni a kvalifikovaní zamestnanci v rôznych odvetviach. Bez skvalitnenia a zatraktívnenia pracovných miest budeme pociťovať väčší a väčší nedostatok  lekárov, zdravotníkov, učiteľov, konštruktérov, špecialistov na chémiu, stavbárov, ale aj operátorov výroby. Aktuálna situácia sa už v súčasnej dobe dotýka priamo či nepriamo takmer všetkých pracovných odvetví. V nadnárodnej spolupráci, pri riešení spomínaných problémov, vidíme veľký potenciál. Vďaka spoločnému úsiliu a skúsenostiam môžeme efektívnejšie odpovedať na problémy, ktoré priniesol trhu práce v súvislosti s prelínajúcimi sa krízami.“