Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR (3.4.2023 )

Po niekoľkomesačnej prestávke a prvýkrát v tomto roku dnes zasadala tripartita. Na jej rokovanie boli predložené materiály, ktoré predkladali viacerí rezortní ministri, ako aj dva poslanecké návrhy (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na TU. KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie, ku ktorým sme si ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnili pripomienky a na niektorých zotrvali aj na rokovaní tripartity.

Predseda vlády poverený riadením Ministerstva financií SR predložil na rokovanie Národný program reforiem Slovenskej republiky 2023 (NPR), ktorý popisuje reformné snaženie SR v prioritných štrukturálnych oblastiach. Jeho cieľom je poskytnúť ucelený prehľad o realizovaných a plánovaných krokoch, ktorými SR reaguje na špecifické odporúčania Rady EÚ pre Slovensko, a to bez ohľadu na zdroj financovania týchto reforiem a súvisiacich investícií (t.j. bez ohľadu na to, či ide o opatrenia realizované prostredníctvom politiky súdržnosti EÚ, z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti alebo zo zdrojov štátneho rozpočtu).

Napriek tomu, že európske inštitucionálne orgány považujú sociálnych partnerov za kľúčových pre rozvoj európskeho semestra a cyklu koordinácie hospodárskej a fiškálnej politiky v rámci EÚ, zapojenie slovenských sociálnych partnerov do tvorby NPR považujeme zo strany vlády za formálne a reálne predloženie, či zapracovanie pripomienok častokrát nie je možné.

Samotný materiál napríklad v oblasti Zelenej transformácie prináša historicky prvý slovenský klimatický zákon (klimatický zákon aj ako samostatný bod rokovania HSR SR), ktorý však nemusí byť vôbec prijatý, keďže sa predkladá aj na rokovanie HSR SR s rozpormi viacerých pripomienkujúcich subjektov. Výpočet subjektov ústrednej štátnej správy, ktoré sú v rozpore s navrhovaným zákonom, dáva predpoklad, že nie je vôľa ani na úrovni vlády SR prijať uvedený zákon a nemožno pokladať za reálne, že klimatický zákon bude v SR prijatý. Tvrdenia o možnom posune smerom ku klimatickej neutralite, vďaka uvedenému zákonu, možno pokladať za zavádzajúce.

Predseda vlády poverený riadením Ministerstva zdravotníctva SR predložil Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Návrh bol vypracovaný na základe cieľov a míľnikov Plánu obnovy a odolnosti. Zároveň obsahuje úpravy vyplývajúce zo súčasných potrieb systému záchrannej zdravotnej služby.

KOZ SR si ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania uplatnila viacero zásadných pripomienok. Keďže navrhovaná zmena zákona predstavuje zásadnú zmenu poskytovania prednemocničnej zdravotnej starostlivosti, namietame, že analýza systému neprebehla v dostatočnom časovom horizonte a navrhované zmeny sú prijímané narýchlo, navyše neprebehla reforma ambulantnej starostlivosti, siete nemocníc, dobudovanie a určenie urgentných príjmov, neboli definované traumatologické centrá, ale ako prvé riešime posádky záchranného zdravotného systému.

Požadujeme preto predložiť, v akom časovom horizonte prebiehala analýza systému, vstupné dáta, akým spôsobom prebieha zber dát. Je potrebné upresniť, akým spôsobom sa zabezpečí triáž a trasovanie pacientov. Na základe analýzy systému určiť rozmiestnenie posádok a ich transformáciu.

Pre nás zásadným materiálom, tiež z dielne ministerstva zdravotníctva, je Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Návrhom sa odstraňujú najmä niektoré z nedostatkov v zákone, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.

Na zasadnutí HSR sa nám podarilo pri prerokúvaní Návrhu Zákona o ochrane a podpore verejného zdravia presadiť zásadnú pripomienku v tom, že pri nadmernej záťaži teplom a chladom pri práci je zamestnávateľ povinný po dohode so zástupcom zamestnancov upraviť vnútorným predpisom opatrenia na ochranu zdravia zamestnancov, pričom v návrhu bola táto povinnosť vynechaná. Je to o to dôležitejšie, že novelizáciou vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z. sa oslabila pozícia zamestnanca z titulu záťaže teplom a chladom na pracovisku. Už v teraz, pri vydávaní predpisu, je to boj zamestnávateľa a zamestnancov. Z toho dôvodu vnímame tento fakt mimoriadne pozitívne.

Nad rámec uplatnených pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní, KOZ SR predložila ešte na rokovanie tripartity k návrhu predloženého zákona aj obyčajné pripomienky smerujúce skôr k terminologickým nezrovnalostiam. Materiál bude aj s pripomienkami predložený na rokovanie zdravotníckeho výboru v NR SR.

Jedným z prerokovávaných materiálov bol aj Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Patricka Linharta na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení neskorších predpisov a zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov (tlač 1343). Jeho cieľom je podporiť dodávanie a spracovanie kvalitných čerstvých potravín lokálnych producentov pri dodržaní legislatívnych a hygienických pravidiel v školských jedálňach a iných stravovacích zariadeniach v pôsobnosti verejnej správy.

Na rokovaní sme uviedli zásadnú pripomienku, ktorá sa týkala textu uvedeného ako poznámka pod čiarou – odkazu na zákon o potravinách. Požadujeme uvedenie takého paragrafového odkazu, ktorý jednoznačne odkazuje na paragraf zákona o potravinách, v ktorom sú jasné kompetencie orgánov verejného zdravotníctva vo veciach úradnej kontroly potravín. Považujeme za škodlivé, aby sa táto kompetencia opakovane, aj prostredníctvom iných zákonov ako je samotný zákon o potravinách, dávala „náhodne“ inému orgánu úradnej kontroly, keďže v zákone o potravinách je táto kompetencia jednoznačne v gescii orgánov verejného zdravotníctva, ale uvedený odkaz je všeobecný. Predkladateľ zákona – poslanec NR SR, našu pripomienku uznal a bude zapracovaná.

KOZ SR požiadala zaradiť do programu HSR SR aj body týkajúce sa zrušenia mimoriadnej situácie – zrušenie obmedzenia práv vo vzťahu k zamestnancom, a informácie o procese transponovania smernice o primeraných minimálnych mzdách v EÚ do slovenského právneho poriadku, ako aj o pripravovaných postupových krokoch.

Keďže máme dve mimoriadne situácie – pandémia Covid-19, aj v súvislosti s Ukrajinou, je pre KOZ SR prijateľný postup postupného vypínania opatrení zo strany ministerstva práce, po prerokovaní na obojstrannej expertnej úrovni.

Čo sa týka transponovania smernice o primeraných minimálnych mzdách v EÚ do slovenského právneho poriadku, je termín predloženia na rokovanie vlády do konca marca 2024. Ako uviedol minister práce, vypracovanie akčného plánu sa očakáva v roku 2025. Podľa nášho názoru vypracovanie akčného plánu bez účasti sociálnych partnerov nebude možné.

Na HSR SR odznela aj informácia o činnosti Aliancie sektorových rád. Sociálni partneri požiadali Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, aby sa podieľalo na kofinancovaní projektov.