Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR – online rokovanie (24.4.2023)

Dnes sa konalo mimoriadne online rokovanie HSR SR k jednému bodu, a to k Návrhu zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý predložil Úrad vlády SR. K danému materiálu sme si uplatnili zásadné pripomienky. (Plné znenie predloženého návrhu, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/).

Návrhom zmeny Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sa navrhuje zmena POO SR, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 221 z 28.apríla 2021. Jedným z hlavných dôvodov aktualizácie POO SR je pridanie novej kapitoly REPowerEU, ktorá reaguje na ruskú agresiu na Ukrajine a s ňou súvisiace výzvy. Ruská vojenská agresia voči Ukrajine vytvorila novú geopolitickú realitu, ktorá radikálne narušila globálny trh s energiami, čo urýchlilo potrebu zníženia závislosti od ruských fosílnych palív, zrýchlilo zelenú transformáciu a zároveň zvýšilo odolnosť a bezpečnosť energetického systému v celej EÚ.

KOZ SR predložila ešte v rámci medzirezortného pripomienkového konania k POO SR dve zásadné pripomienky nášho členského Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Žiadame do Komponentu 10 – Lákanie a udržanie talentov, ktorý finančne podporuje talentovaných študentov, zaradiť podmienku zapracovať do školskej legislatívy základné umelecké školy. Tie sú zaradené do siete škôl a školských zariadení, ktoré zabezpečujú výchovu a vzdelávanie podľa školského zákona prostredníctvom vzdelávacích programov odborov vzdelávania poskytujúcich na seba nadväzujúce stupne vzdelania a tvoria sústavu škôl, avšak nie sú doposiaľ zaradené do sústavy škôl, v ktorých sa vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie. Preto sú vyradené z možnosti zapojiť sa do medzinárodných projektov EÚ. Je potrebné ich diskriminačné postavenie upraviť. 

Naša druhá pripomienka sa týkala Komponentu 7 – Vzdelávanie pre 21. storočie, ktorý rieši rozdelenie kurikula do viacerých vzdelávacích cyklov. Tento komponent slovenského plánu na podporu obnovy a odolnosti zavedie kurikulárnu reformu základného a nižšieho stredného vzdelávania. Naše základné požiadavky na tvorbu kurikula sú, aby obsah vzdelávania aj naďalej určoval štát a školy nemuseli tvoriť nový školský vzdelávací program, aby sa zachovali v slovenskom školstve samostatné vyučovacie predmety, nie ich spojenie do vzdelávacích oblastí, a aby boli naďalej postupové ročníky a stupne bez delenia kurikula na cykly. 

KOZ SR berie na vedomie vysvetlenie predkladateľa k jednotlivým pripomienkam. Súhlasí posunúť materiál na ďalšie konanie s pripomienkami (tzn. „súhlas s pripomienkami“).