Každý pracovník je viac ako číslo

Tlačová správa

28. apríl je Medzinárodným spomienkovým dňom na obete pracovných úrazov a chorôb z povolania. Na celom svete si odbory pripomínajú pamiatku pracovníkov, ktorí prišli o život v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pri výkone svojej práce. Pre Konfederáciu odborových zväzov SR je dôležitá nielen spomienka na zosnulých. Bojujeme aj za to, aby boli pracovníci zdraví a pracovali na bezpečných pracoviskách, kde nebude ohrozené ich zdravie. Podľa štatistiky inšpekcie práce utrpelo na Slovensku v minulom roku pracovné úrazy s následkom smrti až 32 zamestnancov. 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je celosvetovo záväzným základným právom Medzinárodnej organizácie práce, ktorá 28. apríl vyhlásila aj za Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Podľa Európskej štatistickej databázy pracovných úrazov sa do roku 2030 očakáva až 30 tisíc smrteľných pracovných úrazov, ktorým sa však dá predchádzať, ak sa podniknú patričné kroky na zvýšenie bezpečnosti pracovísk. Je preto potrebné zvyšovať povedomie verejnosti o smrteľných pracovných úrazoch, úrazoch a chorobách z povolania a o tom, že väčšine pracovných úrazov a chorôb z povolania možno predchádzať.

Pracovné úrazy a následné úmrtia nie sú jedinými, ktoré prispievajú do nelichotivých a smutných štatistík, aj expozícia nebezpečným látkam je na európskych pracoviskách oveľa bežnejšia, než si väčšina ľudí myslí. Nebezpečné látky na pracovisku môžu spôsobovať širokú škálu zdravotných problémov a chorôb a predstavujú aj bezpečnostné riziká. Aj z toho dôvodu je mottom tohtoročného spomienkového dňa „Zviditeľniť neviditeľné nebezpečenstvá“. Neviditeľnými nebezpečenstvami môžu byť chemické látky, ktoré spôsobujú rakovinu, a tiež azbest spôsobujúci závažné pľúcne ochorenia, až úmrtia. „V právnych predpisoch členských štátov EÚ, a samozrejme aj v Slovenskej republike, je jednoznačne zakotvené a vysvetlené, že hodnotenie rizík na pracovisku je absolútne nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú prevenciu. Uvedenú oblasť KOZ SR v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva pravidelne hodnotí a je aktívnym účastníkom pri hodnotení plnenia príslušných predpisov a samozrejme v rámci kontrolnej činnosti priamo v zamestnávateľských subjektoch,“ doplnila prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová na margo preventívneho pôsobenia odborov aj v danej oblasti, pričom jednou z priorít je predchádzanie poškodenia zdravia zamestnancov. 

V roku 2022 utrpelo na Slovensku pracovné úrazy s následkom smrti až 32 zamestnancov. Pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví vzniklo 48. Všetkých registrovaných úrazov v organizáciách patriacich do pôsobnosti dozoru inšpekcie práce bolo 6942. Vysoké číslo, ktoré však nie je kompletné. A to nielen z dôvodu, že inšpekcia práce dozoruje len vybrané odvetvia zamestnávania a odboroví inšpektori evidujú len tie úrazy, ktoré vznikajú u zamestnávateľa, kde pôsobia odbory. Táto štatistika totiž v sebe nezahŕňa úrazy, ktoré vznikajú pri práci samostatne zárobkových osôb – živnostníkov. Podľa platnej legislatívy poistenie poškodenia zdravia alebo úmrtia v dôsledku pracovného úrazu, alebo choroby z povolania – úrazové poistenie, si platí zamestnávateľ. Úrazové poistenie živnostníka teda môže byť len individuálne, v komerčnej poisťovni. Zákon o sociálnom poistení mu totiž úrazové poistenie neumožňuje. Ak živnostník utrpí úraz, hoci aj pri priamom výkone svojej činnosti, nárok na úrazové dávky zo Sociálnej poisťovne mu nikdy vzniknúť nemôže. 

Táto skutočnosť podstatne skresľuje štatistiky. Na takmer týždennej báze sme svedkami novinových tituliek, len z ktorých sa dozvedáme, ako lesný robotník, či robotník na stavbe utrpeli pri práci smrteľný úraz, alebo si trvalo poškodili zdravie. Žiaľ, títo ľudia, pokiaľ nie sú komerčne poistení, nemajú nárok na žiadnu dávku, žiadne odškodnenie, vrátane ich pozostalých,“ uvidela Monika Uhlerová a doplnila, že rovnako nie sú chránení ani platformoví pracovníci, ako vodiči, kuriéri, či opatrovatelia, bez klasickej pracovnej zmluvy: „Sme za riadnu sociálnu ochranu skutočne samostatne zárobkovo činných osôb, ako aj tých, ktorí sú nútení k fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti. Je najvyšší čas, aby členské štáty, vrátane Slovenska, splnili odporúčanie Európskej rady z roku 2019 a zabezpečili prístup k primeranej sociálnej ochrane pre všetkých pracovníkov a samostatne zárobkovo činné osoby.“

KOZ SR preto podporuje návrh európskej smernice o zlepšení pracovných podmienok v oblasti práce pre platformy, ktorej cieľom je zabezpečiť, aby sa osobám pracujúcim pre digitálne platformy priznalo právne postavenie v zamestnaní, ktoré zodpovedá ich skutočným pracovným podmienkam. A práve transpozícia tejto smernice do slovenskej legislatívy by mohla napomôcť riešiť spomínané problémy.

Na Slovensku je v súčasnosti nesystémové a prevažne „administratívne riešenie“ odškodňovania pracovných úrazov a chorôb z povolania. V budúcnosti by sa podľa KOZ SR mala presadzovať myšlienka zriadenia úplne nového, jednotného, samostatného úrazového poistenia pracovných úrazov a chorôb z povolania, ktoré by spravovala na bipartitnom základe jedna štandardná úrazová poisťovňa, teda poistenie by vykonávali spoločne iba odbory a zamestnávatelia. Táto požiadavka sa presadzuje dlhodobo, ale zatiaľ nebol takýto zákon prijatý. 

KOZ SR pri príležitosti 28. apríla vyzýva, aby sme si zosnulých pracovníkov, ale aj živnostníkov, ktorí prišli o život v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania pri výkone svojej práce, pripomenuli minútou ticha. Dôležitá je pre nás nielen spomienka na zosnulých, ale zároveň zdôrazňujeme, že len zvýšením povedomia o zdravotných rizikách a rizikách a správnych spôsoboch ich riešenia vieme predchádzať nehodám na pracovisku. 

Bratislava, 28.4.2023