21.8.2023 Z rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR

Po letnej prestávke a prvýkrát pod vedením dočasne poverenej ministerky práce sa dnes konala tripartita. Prerokovávali sa materiály Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a ministerstva práce vrátane sumy mesačnej minimálnej mzdy pre rok 2024, ako aj materiály predložené na žiadosť sociálnych partnerov. (Plné znenie všetkých predkladaných návrhov, ako aj stanoviská jednotlivých sociálnych partnerov sa nachádzajú na http://hsr.rokovania.sk/rokovania-hospodarskej-a-socialnej-rady-sr/). KOZ SR venovala pozornosť všetkým predloženým materiálom, z ktorých vyberáme pre nás najdôležitejšie.

HSR SR sa dnes zaoberala aj výškou minimálnej mzdy pre budúci rok. V termíne do 15. júla totiž sociálni partneri nedospeli k dohode, avšak Zákon o minimálnej mzde umožňuje rokovať na tripartitnej úrovni do konca augusta, čo dnes sociálni partneri aj využili. Sociálni partneri dospeli k dohode na sume mesačnej minimálnej mzdy pre budúci rok vo výške 750 euro. 

Táto dohoda má dôležitý spoločenský odkaz. A to, že rozdielne záujmové skupiny, ako zástupcovia zamestnancov a zamestnávateľov sú, dokázali v tejto spoločenskej atmosfére nájsť kompromis a dospeli k dohode.

Podľa nášho názoru je potrebné nazerať na problematiku minimálnej mzdy v širších súvislostiach. Jednou z vážnych príčin nízkych príjmov na Slovensku je totiž charakter ekonomického modelu, ktorý bol dekády postavený na lacnej pracovnej sile, vysokom objeme odpracovaných hodín (a aj práce v neštandardnom čase, nočnej a nadčasovej prace), nízkej miere inovácii a odkázanosti na priame zahraničné investície. To generuje nízku pridanú hodnotu a produktivitu práce, čo sa odráža na nízkych mzdách. 

Takáto úroveň miezd sa následne pretavuje aj do príjmov rozpočtov verejnej správy a systémov sociálneho zabezpečenia alebo pomoci. Tento model sa už vyčerpal. Riešenia preto musia vychádzať najmä z nového rastového modelu postavenom na inováciách, investíciách do nových technológií, vzdelávaní, výskume a vývoji, a teda aj vyššej pridanej hodnote a produktivite prace. To o. i. podporí aj rast miezd a naplnenie konceptu dôstojnej minimálnej mzdy. 

Tu treba podotknúť, že časť riešení je aj v rukách zamestnancov, a to pýtať si viac prostredníctvom kolektívneho vyjednávania, ktoré nadobudne ešte väčší význam transponovaním smernice o spravodlivých minimálnych mzdách a implementácia akčného plánu o zvýšení pokrytia zamestnancov kolektívnymi zmluvami. 

Ministerstvo práce predložilo Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu. Potreba prijatia tejto právnej úpravy vychádza z naliehavosti situácie u niektorých povolaniach, ktoré sú dlhodobo identifikované ako zamestnania s nedostatkom pracovnej sily, najmä v rozširujúcej sa automobilovej výrobe. Platnosť parametrov a podmienok sa navrhuje na obdobie kalendárneho roka s možnosťou úpravy v prípade potreby zohľadnenia aktuálnej situácie na trhu práce v SR. Navrhuje sa národné víza udeliť spolu v počte najviac 2 000 v kalendárnom roku. Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2024. KOZ SR nemala k predloženému návrhu nariadenia pripomienky.

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví predložil Návrh vyhlášky ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností. Vyhláškou sa ustanovuje cenová regulácia v oblasti podpory výroby elektriny a niektoré súvisiace podmienky vykonávania regulovaných činností so zohľadnením cieľov a priorít, ktoré určila regulačná politika na nadchádzajúce 6. regulačné obdobie (1. januára 2023 začalo 6. regulačné obdobie, ktoré bude trvať do 31. decembra 2027) KOZ SR nemala, na rozdiel od zástupcov zamestnávateľov, k predloženému návrhu vyhlášky pripomienky.

KOZ SR žiadala na tripartite prerokovať aj Stanovisko Ministerstva životného prostredia SR k postupu riešenia kritickej finančnej situácie v Slovenskom vodohospodárskom podniku, š.p. od septembra 2023 do konca roka a návrh systémovej zmeny na zabezpečenie dostatočného financovania štátneho podniku zo strany envirorezortu v nasledujúcom roku a do budúcnosti. 

Náš členský odborový zväz DREVO, LESY, VODA už aktívne vstúpil do procesu hľadania možností riešenia vzniknutej situácie, avšak zamestnanci nemôžu znášať dôsledky dlhodobo neriešených problémov, ktoré pravidelne eskalujú, bez systémového zásahu kompetentných orgánov. Zamestnanci nespôsobili, ani sa nepodieľali na príčinách vzniku nepriaznivej situácie, v minulosti aktívne pristupovali k riešeniu partikulárnych problémov aj za cenu, že tieto sa negatívne prejavili na ich sociálnej situácii a sociálnom statuse ich rodín.

Odborový zväz DREVO, LESY, VODA je pripravený rokovať a hľadať konsenzus v prípade potreby optimalizácie procesov na zostávajúcu časť rozpočtového obdobia v oblastiach, v ktorých sa vyžaduje inštitút dohody so zástupcami zamestnancov, avšak pri zohľadnení miery a rozsahu garancií zo strany zamestnávateľa, že sa nebude jednať o permanentný stav, ale súčasne bude pripravená koncepcia riadenia štátneho podniku v intenciách efektivity, stability a rozvoja podniku. Odborový zväz je pripravený v záujme ochrany zamestnancov a ich zákonných nárokov využiť všetky zákonné možnosti na ich dosiahnutie. 

Na rokovaní HSR SR zástupcovia envirorezortu prisľúbili rokovania o návrhu systémových riešení do konca septembra, ako aj zabezpečenie dostatočného financovanie štátneho podniku do konca tohto roku.