Medzinárodné odborové hnutie a spolupráca nepozná hranice (ani oceány) 

V súčasnom globalizovanom svete čelí odborové hnutie množstvu výziev a príležitostí, ktorým možno odolávať aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a solidarity.

KOZ SR realizuje vlastnú medzinárodnú politiku a využíva na to všetky možnosti, ktoré jej vytvára členstvo v regionálnych, európskych a celosvetových odborových organizáciách. Delegácia KOZ SR na čele s prezidentkou Monikou Uhlerovou sa v septembri zúčastnila pracovno-študijného pobytu vo Washingtone, D.C. s cieľom posilniť vzťahy s americkou odborovou centrálou AFL-CIO (American Federation of Labor – Congress of Industrial Organizations).

 

Byť v odboroch je lepšie (ako nebyť ich súčasťou)

“Byť v odboroch je lepšie” – je nová kampaň AFL-CIO, ktorú spustili americkí odborári, a je zameraná na propagáciu výhod členstva v odboroch a zdôraznenie pozitívneho vplyvu odborov na životy pracovníkov. Táto kampaň sa snaží zapojiť a vzdelávať členov odborov, ale aj širšiu verejnosť, o výhodách členstva v odboroch.

Ústredný odkaz kampane nesie v sebe myšlienku, že zamestnanci sa majú lepšie, keď sú súčasťou odborov. Zdôrazňuje, že odbory zabezpečujú pracovníkom silu pri rokovaniach so zamestnávateľmi, čo vedie k vyšším mzdám, lepším pracovným podmienkam a komplexnejším benefitom. Jedným z hlavných cieľov kampane je zdôrazniť, ako členstvo v odboroch prispieva k ekonomickej bezpečnosti. Zamestnanci, ktorí sú pokrytí kolektívnymi zmluvami vďaka odborárom, majú vyššie mzdy a lepšiu istotu zamestnania ako ich kolegovia vo firmách, kde odbory nepôsobia.

„Musíme zdôrazňovať dôležitosť kolektívneho vyjednávania a toho, ako odbory chránia práva pracovníkov na pracovisku. Ukazujme, ako odbory historicky bojovali a naďalej obhajujú zamestnanecké, odborové a sociálne práva.“  Monika Uhlerová

Kampaň tiež podčiarkuje význam komunity a solidarity, ktoré súvisia s členstvom v odboroch. Predstavuje vzájomnú podporu, priateľstvo a spoločné ciele medzi členmi odborov. AFL-CIO využíva rôzne komunikačné kanály, vrátane sociálnych médií, digitálneho marketingu, ale aj tradičných médií, aby oslovila široké publikum. Poskytuje tak zdroje a informácie, ktoré pomáhajú pracovníkom pochopiť výhody členstva v odboroch a ako vstúpiť do odborov.

Kampaň povzbudzuje členov odborov, aby sa zúčastňovali stretnutí a aktívne zapájali do spoločných aktivít. Podporuje myšlienku, že sila odborov spočíva v angažovanosti a oddanosti ich členov.

Prezidentka AFL-CIO Liz Shuler vo svojej pravidelnej správe o postavení odborov v spoločnosti a ich činnosti uvádza, že kampaň „Byť v odboroch je lepšie“ je zameraná práve na mladých zamestnancov, ktorí majú možnosť vybudovať ešte silnejšie odborové hnutie.

Návšteva bola viac než len diplomatickou misiou

Cieľom študijno-pracovného pobytu bolo vytvoriť aj hlbšie prepojenia a rozšíriť poznatky o pracovných právach, stratégiách a presadzovaní práv za hranicami Európy.  AFL-CIO je jednou z najvýznamnejších a najvplyvnejších odborových organizácií v Spojených štátoch. Zohráva kľúčovú úlohu pri zastupovaní záujmov amerických pracovníkov, pri obhajobe sociálnych práv a pri formovaní národnej zamestnaneckej politiky. AFL-CIO zastupuje viac ako 12,5 milióna pracovníkov v rôznych odvetviach, čo z nej robí najväčšiu federáciu odborových zväzov v Spojených štátoch amerických. Jej členské odborové zväzy zastupujú zamestnancov výrobných odvetví, služieb, či verejného sektora. Táto sektorová rozmanitosť umožňuje AFL-CIO obhajovať širokú škálu práv a záujmov pracovníkov. Jej vplyv sa rozširuje na zamestnaneckú politiku a presadzovanie sociálnej a ekonomickej spravodlivosti.

 

Produktívne stretnutia s kľúčovými pracovníkmi AFL-CIO vrátane Laury Gutierrez, globálnej koordinátorky práv pracovníkov, a Barta Shearda, odborníka na legislatívu, a so špecialistami AFL-CIO – Ericom Gottwaldom, Stephanie Sepulveda a Zoe Lipman priniesli dôležité poznatky o tvorbe a presadzovaní legislatívy v prospech zamestnancov, o vplyve globalizovanej ekonomiky na svet práce, alebo o uchopení spravodlivej transformácie v podmienkach priemyslu Spojených štátov. Tieto výmeny názorov a skúseností priniesli jedinečný pohľad na výzvy a príležitosti, ktorým čelia organizácie zástupcov zamestnancov na celom svete.

Študijno-pracovný pobyt presahoval rámec AFL-CIO a zahŕňal aj stretnutia s predstaviteľmi ministerstiev, a to s Kelly Fay Rodriguez, osobitnou predstaviteľkou pre medzinárodné pracovné záležitosti Ministerstva zahraničných vecí USA, a s Molly McCoyovou – zástupkyňou námestníčky ministra práce USA.

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová s Kelly Fay Rodriguez, osobitnou predstaviteľkou pre medzinárodné pracovné záležitosti Ministerstva zahraničných vecí USA

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová s Molly McCoyovou – zástupkyňou námestníčky ministra práce USA

Európsky sociálny model: maják pokroku v transatlantickej sociálnej politike

V oblasti sociálnej politiky sa EÚ stala globálnym lídrom, ktorý sa zasadzuje za práva a blahobyt svojich občanov prostredníctvom iniciatív, ako sú Európsky pilier sociálnych práv, rámec primeranej minimálnej mzdy a pravidlá práce pre platformy. Členstvo v EÚ poskytuje Slovensku nástroje a zdroje na využívanie týchto progresívnych politík a zabezpečuje tak občanom najvyššie štandardy sociálneho zabezpečenia a ochrany. EÚ pokračuje v inováciách v oblasti sociálnej politiky a je tak príkladom, ktorým sa môže zvyšok sveta inšpirovať pri vytváraní spravodlivejších a inkluzívnejších spoločností.

Pri porovnaní sociálnych politík EÚ a USA je zrejmé, že EÚ, ktorá sa riadi Európskym pilierom sociálnych práv, kladie veľký dôraz na ochranu práv a blahobytu svojich občanov. Prístup EÚ je založený na primeranej minimálnej mzde, regulácii práce pre platformy a záväzkom znižovať nerovnosť príjmov.

„V dnešnom prepojenom svete sa sociálna politika stala základom každej pokrokovej spoločnosti. Európska únia a Spojené štáty sú dve veľké hospodárske a politické entity, z ktorých každá má vlastný prístup k tvorbe a realizácii sociálnych politík. Sociálne modely krajín EÚ, Slovenska a USA sú veľmi odlišné. Naše členstvo v EÚ je pre Slovensko jedinečnou výhodou aj z hľadiska podpory sociálnych a zamestnaneckých práv a ich ochrany. Tie nám za Atlantikom môžu závidieť.“  Monika Uhlerová

Členstvo Slovenska v EÚ garantuje jeho občanom lepšie sociálne a prozamestnanecké štandardy, čo prispieva k vyššej kvalite života a väčšej sociálnej súdržnosti. Keďže sociálna politika sa naďalej vyvíja, záväzok EÚ v oblasti sociálnych práv slúži ako príklad toho, ako môžu politické rozhodnutia pozitívne ovplyvniť životy jej občanov. Zároveň je presvedčivým argumentom pre krajiny ako napríklad Slovensko, aby zostali aktívnymi členmi Európskej únie.

Vyvrcholením návštevy bolo stretnutie s mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Spojených štátoch amerických Radovanom Javorčíkom, na ktorom odznela aj podpora budovaniu silných diplomatických, ekonomických a pracovných vzťahov medzi oboma krajinami, posilňovaniu zväzkov priateľstva a spolupráce.

Zákon PRO-ACT: Rozhodujúci moment pre pracovnú legislatívu

Zákon o ochrane práva organizovať sa, teda zákon PRO-ACT, dominoval pracovným diskusiám v Spojených štátoch. Zákon PRO-ACT dosiahol významný míľnik, keď prešiel Snemovňou reprezentantov USA, čo znamená jasnú demonštráciu podpory posilnenia práv pracovníkov a posilnenia odborov po mnohých desaťročiach.

Pre odborové zväzy, vrátane AFL-CIO, má schválenie zákona PRO-ACT veľký význam pri ochrane a rozširovaní práv pracovníkov, podpore kolektívneho vyjednávania a riešení nekalých pracovných praktík.

UAW štrajk

Počas pobytu slovenskej delegácie sa v Spojených štátoch konal štrajk United Auto Workers (UAW), jedného z najvýznamnejších a najvplyvnejších odborových zväzov v Spojených štátoch. Štrajk UAW má významné dosahy na práva pracovníkov, automobilový priemysel a hnutie pracujúcich.

Prezident USA Joe Biden predniesol silný prejav podpory organizovanej práci, a to tým, že sa v automobilke pripojil k štrajkujúcim robotníkom. S odborárskou šiltovkou na hlave pri kontakte s pracovníkmi vyjadril presvedčenie, že si zaslúžia podstatné zvýšenie svojich miezd.

Štrajkujúci robotníci v dvanásty deň štrajku skandovali heslá ako “Žiadna dohoda, žiadne kolesá!“, či „Žiadny plat, žiadne diely!“ Napriek obavám z vplyvu štrajku na ekonomiku, najmä v štáte Michigan, bol to práve prezident Biden, kto povzbudil pracovníkov, aby vytrvali v boji za lepšie mzdy, pričom zdôraznil rastúce zisky automobilového priemyslu.

V globalizovanom svete je odborové hnutie silou, prostredníctvom ktorej môžeme dosiahnuť omnoho viac pri obhajobe práv pracujúcich a zvyšovaní sociálnych štandardov. KOZ SR bude naďalej pokračovať v úzkej spolupráci s AFL-CIO a posilňovať medzinárodné väzby, spoluprácu a solidaritu aj v nasledujúcom období.