AKTUALITY

Pracovné prostredie na Slovensku je najhoršie v EÚ

Problematika kvality pracovného prostredia je komplexná téma, ktorej sa doteraz vo verejných politikách, ale aj vo verejnej debate venovalo len málo miesta. Roky počúvame o dôležitosti podnikateľského prostredia a potrebe udržiavať konkurencieschopnosť nášho hospodárstva. Ako vyplynulo zo štúdie KOZ SR „Možnosti metodiky skúmania kvality zamestnaneckého prostredia na Slovensku“, je potrebné sa zaoberať […viac]

STANOVISKÁ A VYHLÁSENIA

Postoj Konfederácie odborových zväzov SR k predčasným parlamentným voľbám 2023

Záujmom odborov je dôsledná obhajoba práv a záujmov zamestnancov. KOZ SR odmieta všetky pokusy o obmedzenie alebo odstránenie dosiahnutých práv, zníženie úrovne ochrany zamestnancov alebo ich životného štandardu. Ambíciou KOZ SR je aktívne participovať na tom, aby pracovnoprávna ochrana zaručovala zamestnancom dostatočnú mieru ochrany priamo zo zákona a dôstojné pracovné podmienky, najmä spravodlivé mzdy […viac]

AKTUALITY

ZAMESTNANCI ROZHODNÚ! Veľká predvolebná debata KOZ SR s lídrami politických strán

Cieľom tejto našej debaty (20.9.2023) bolo umožniť našim členom – voličom, ale aj verejnosti, získať komplexný obraz odborných znalostí, politických programov a riešení, ktoré politické strany a hnutia ponúkajú a ich prípadné prelínanie s našim programom a hodnotami, ktoré odbory presadzujú a zastávajú. Zástupcov politických strán sme sa napríklad pýtali […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Medzinárodné odborové hnutie a spolupráca nepozná hranice (ani oceány) 

V súčasnom globalizovanom svete čelí odborové hnutie množstvu výziev a príležitostí, ktorým možno odolávať aj prostredníctvom medzinárodnej spolupráce a solidarity. KOZ SR realizuje vlastnú medzinárodnú politiku a využíva na to všetky možnosti, ktoré jej vytvára členstvo v regionálnych, európskych a celosvetových odborových organizáciách. Delegácia KOZ SR na čele s prezidentkou […viac]

MEDZINÁRODNÉ VZŤAHY

Tohtoročný výročný seminár ETUI: Všetci za bezpečnosť pri práci

Na seminári v Prahe sa zišli odborári zo 17 európskych krajín, ale aj z Turecka, Severného Macedónska a Singapuru, aby koordinovali činnosť odborov v oblasti prevencie BOZP. Účastníci diskutovali o súčasnom stave revízií smernice o záťaži teplom pri práci, klimatických zmenách a zelených riešeniach pri prechode na znižovanie emisií do ovzdušia. […viac]

AKTUALITY

Súvislosti minimálnej mzdy nie je možné prehliadať

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 je známa už viac ako dva týždne. Aj napriek existencii automatu, garantujúceho jej každoročný nárast, využili sociálni partneri potenciál bipartitného sociálneho dialógu a dohodli sa na jej výške vyššej ako garantuje zákon. V rámci tejto témy je dôležité zdôrazniť ešte niekoľko súvislostí, a to, že Zákonník […viac]