Dôstojná práca = Dôstojné pracovné podmienky. Dôstojná mzda

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa dôstojnej práce, ktorý pripadá na 7. októbra, KOZ SR spolu s ostatnými európskymi odborovými centrálami opätovne zdôrazňuje potrebu posilniť kolektívne vyjednávanie, venovať nielen pozornosť, ale aj presadzovať práva ľudí pracujúcich prostredníctvom online platforiem a vyžadovať, aby všetky stáže boli platené. 

Európska únia je totiž založená na hodnotách rovnosti. Každá diskriminácia je podľa Charty základných práv EÚ prísne zakázaná. Únia musí chrániť pred hospodárskym vykorisťovaním všetkých pracujúcich, vrátane študentov.

Dôstojná práca nie je luxus, ale základné ľudské právo a odbory zohrávajú kľúčovú úlohu v pokračujúcom úsilí o vytvorenie sveta, v ktorom môžu všetci pracovníci využívať výhody bezpečného, istého a spravodlivého zamestnania. 

Je neustále potrebné zdôrazňovať zásadný význam zabezpečenia spravodlivého a dôstojného zamestnania pre pracovníkov na celom svete. Zároveň si pripomínať pretrvávajúcu potrebu, aby sa odbory zasadzovali za zlepšenie pracovných podmienok, spravodlivé mzdy a práva pracovníkov vo vyvíjajúcej sa globálnej ekonomike vrátane hroziacich dopadov nového cyklu úsporných politík. 

Ako prekérna práca sa označuje práca pri zníženej pracovnoprávnej ochrane a za nižšie mzdy. Svetový deň dôstojnej práce poukazuje aj na spôsob, ako dosiahnuť spravodlivé a uspokojivé pracovné podmienky zamestnancov, na adekvátnu mzdu, na zosúladenie pracovného a súkromného života. 

KOZ SR považuje za dôležité, aby sa aj na Slovensku realizovali také verejné politiky, ktoré budú smerovať k novému rastovému ekonomickému modelu s podporou odvetví s vysokou pridanou hodnotou, podporou zamestnanosti a tvorby kvalitných pracovných miest, k zlepšovaniu zamestnaneckého prostredia s minimalizáciou prekérnych foriem práce a ochranou zamestnancov na pracovisku, k skracovaniu pracovného času a zosúlaďovaniu pracovného a súkromného života, k podpore celoživotného vzdelávania, rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí, diverzity a inklúzie.